Hotărârea nr. 58/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Neculce nr. 30, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ion Neculce nr.30, sector I, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr, E/1717/13.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raport ul de specialitate nr. E/1718/13.02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. M/3-64/27»0212020 al Direcției Juridice. Legislație. Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intra în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. R 85/07.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnica de Circulație PMB nr, 13328/11.10.2018.

 • -  Studiu de rețele însușit de mg. E M. 1

Ilustrare volumetrică și studiu de insorire însușit de arh, M., V V.M. M

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pciiLru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea. Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. c), ort. 166 alin. (2) lit. j) și art.

modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Ion Neculce nr.30, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. R 85/07.02.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detalia detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redau la te în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarul ui/proiect an tul ui documentației de urbanism P.U.D, și un exemplar original sc păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a ibst adoptată cu unanimitate de voturi, in momentul votului fiind prezenli 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, eu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ne agii


Nr.: 58

Data: 06.03.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

pir'i£r« uff*u’<ii1 iz /■ £7:f f/£   ;ifialmf+ire

MU NICIPIUI. HUCUHLSTI

® SECTORUL 1


BIROUL RCGUENfENTĂRl


"rww.primarwMîtibrl io


URBANISTICE sl ARHIVĂ


A'TXAlJhÎt .-.iiEACO.'; ui

Cu unitare a cererii udres.i'.c <ic JN.D.D. ' cu arfrww ii:                                                      .-SfeC'TClfd0țjXli*țfi6-

Înregistrată h nr 4759.'05,02,2019. comp le lată cu 11;' 746/08.01.2020, în ixtulbrniila'.e cu prevederile: Lztiții n| 1iMriiin~jjliQi»eys. mi|iji m .u»»t,i.niihn și iirhmrîiyini i’  rn mr^rii ttr Ț i^î 1.^ i__r>rȚ!^ 1C1'.’L’crio:!!*?- ifC CHILtC LirrnztC’r.lk ,


aviz mR. exJȚzTz . " "

PENTRU

PUD - STR. ION NECULCE ur.30 - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective S— P—2E+M ( fi apartamente)

Prezentul Aviz înlocuiește Aviz nr. 85/24417.2019 prin completare cu certificat de urbanism în termen de valabilitateGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 432,0(1 mp i. 446.00u:pdin mjsunilnrilc cadastralcj, propnrt,iicdlrffit^(il'lPitrtp mîvUi’.uiili'r din Extrusui tic Curte Funciară rr 762 I 27, eliberat la data dc 18.06.2019.                                             / OM

INIȚIATOR:! N.D.D. . Se prezintă acord notarial coproprietari privind tncririlwprujHiwl^?“ ___ Ai S VI

autentificai sub tir. 1472/17.1)5.21119 - BMP Minerva; M C și S C          O , /fi4eniit/HtJ1 U5.20I9-

Ambasada României la Bruxelles; H D C și M C ' D - airti iiltiTcll sub                          Ambasada

României la Bruxelles; O K și O D A ' i, autentificat sub nr.l30-19-29KjAtfrftajf la Bruxelles;

O V și O: M . autentificat sub nr, 1293/04,06*3019 BNP S 1 și S " <J

PROIECTANT: S.C. ANTE.ARH S.R.L.                                          V<\              '

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Vf V V.M. M (RLR: D. E}                •//

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚA ZONĂ S TUDIAT Ă IN PUD: Z.ma studiată prin PUD inclîhi^jg&ldl îg>j^iSjle imobilului care a generat documentația. delimitată astfel: Noid- Nurd-Esl-Str Icni Ncculcc nr 30A; NF.-NV- Institutul Național de < leKnrmtnȚTeAii.i Arian. Siid-SV- Str fon Necttlce nr 28 Vest- artera de cicculație Str. Ion Neculce.

PREVEDERI PUG/ PLZ APROBATE ANTERIOR: Cinildrni PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCUMB ar. 26:b2O()O eu cuiiipleturilc ultericKttu, amplasamentul este cuprins in subzona tiinuliuiuilă: LI a - locuințe individuale și colective pici cu nuxiir. P-2 niveluri situate în altra pe i ilustrelor du ptofecție. Jti cazul mansardelor se admite o depUS're a CUT proporțional eu supliiT.cnlaraa ADC eu max 0 6 din AC. Imobilul ntl sealki pe Lista Monumentelor Istorice, publicării in VI.O. tir. 113 din 15.02.20 16, sau h mai pul in de lOtl1 ni de imobile aliate pe accasul lista. coiiluitn informațiilor din Cerii ficatul cir urbanism nr IO4O,'d2.'TN/236}î7 și 23688 din 07.1 1.2017 și Uertrtestul de urbanism nr. 1926/122/V53523 din 30 12.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: P<Hm.jx.= 45u'.i: CL I max. - 0,9 mp ADC'mp teren pentru P+IU, CUTinas-1,3 in- ADC.'mp teren pentru P 12U: Rl Imtix P-2E, Umax. 10 rn. Se admite un niw.l manșardat înscris in volumul acoperișului. in suprafață ds umini (i()% din ana eonslruilă Retragerea mini mă fața de aliniament - Pe aliniament sau eu respectarea retragerii caracteristice străzii respective

Retragerea minimă față de fațâ de limitele laterali- Clădirile senii-euplule se voi alipi de cuicariul clădirii ce pe parcela .ilâruratâ ș: se vor retrage lațâ deccahillii limita In o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea hicnmiță iu punctul ce. mai utalt fală de teren, dar ntl olt mai puțin de 3.00 metri, in cazul iit care parcela se învecinează pe ambele limite Literale cu clădiri retrase liiță de limita proprietății avilad iâțade cu lercsirc, clădirea se va icalizn în icgiin izolai,

Retragerea față de limita pusleriuară a terenului in cazul linurilor pu|in adânci se acecp.u roiislruiivit clădirilor pe latura posterioariia parcelei numai in cazul în care pe această limită există deja calcaiiul unei clădi ii principale de locuit, iar adosai cn respectă itialțiinea și lațimcti calcanu’uj acesteia, pi ev ei le: ca .lefiiud mia bilă ni cazul unor atic se și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime fără de limitele laterale dreapta min. Î.OOtn: stângn - iu limi.a de pi i»prict;r.e

Retrageri minime față de limita posterinară - min.fi.tlDm, cu balcon ieșit in consolă cu mnx.2,00nt lefi ce planul vertical al fa|adci

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementari vizat spre neschimbate,

CIRCULAȚII Șl ACCESE; Paieuteu și yiiateă autovehiculelor vor respecta „Numtclc piTvhnl asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile cunsiracții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului BtiCureșli și a prospectelor necesare unu: conicre funcționări a arterelor de circulație" aprohaie prii: IICGMB nr 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Str.km NuclIcc. eonlbrm avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 13.328.11 10 2018

ECHIPARE TEHNICO-ED1L1TARĂ: Este obligatorie racordarea cniKtnicțiiki- la rețelele publice dc alimentare cu apă. canalizare, energic electrică. Studiu dc rețele însușit deing. E ‘ M. I

Documcnutția esrc însoțită ce il'.isrrare vulume'rică și studiu de însorit: însușire cte arh, M V- ■ V M M

[ll utillu ședinței ti' urni si ci tehnice de amenajare n icruiriiilni și urbanism nr 5/12/09 05.2 () 19, sc avizează favorabil Planul urbanistic dc detalia. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi lolusil nuiriui în scopul aprobării P.IJ.D.

n,tborc.tvinl și beiierlciaiul PUD lâspnuJ pcutin exacti'-alcu datului șl veridiirtlalea Insei Sui iku cuprinse în PUD care face nbiennil piezeiiT'.ihrl nvz. in cotiItirtnitalc eu nrt. 63 alin. (2) lirera gj din Legea nr 350/ 2001 privind iimcmtjanea teritoriul.ii și urbanis:liul, cu iiiodiJicărilc și cumplclărilc ulterioare.

Documentai ia tehnica pentru autorizarea executării literarilor de construire (DTAC)sc poate mlnemi numai după apmhanea P LJ D și cu ohligălivitaiea respectări: întocmai a prevederilor acestuia

l’rczcTllul aviz este valabil dc la data emiterii șale pe triată durata dc valabilitaR a cciiiii,aiului dc jiIi.uiîsui m l94tV<P-,N.',3687 și 736'38 din 07.11.2017 ș: Certificatul de urbanism n. ,1926/l22'N'53523 din 30 12.2019. emis de Primăria Sectnni.lii 1 al Municipiului București In cazul miadoptilrii documentației PUD în p.cnul Consiliului Ixicat al Sectorului I. î:l teimenul dc valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată DupăIM<L

i i

ț» -


BILANȚ TERITORIAL - EXISTENT

Suprafața (mp)

Suprafața (%)

Spatii construite

265.00 mp

60.0%

Spatii verzi

65.00 mp

14.0%

Circulații

116.00 mp

26.0%

TOTAL

446.00 mp

100%

POT = 60.0%

CUT = 1.2


BILANȚ TERITORIAL - PROPUS

Suprafața (mp)

Suprafața (%)

Spatii construite

200.00 mp

450%

Spatii verzi

132.0Qmp

300%

Circulații

114.00mp

15.0%

TOTAL           446.00 mp            100%

POT =45.0%

CUT = 1.3

H maxim comisa = 10.00m


TABEL CALCUL UTILITATI

Nr. unitati locative

Nr. persoane

Subsol

-

Parter

1

2

Etaj 1

2

4

Etaj 2

2

4

Mansarda

1

2

TOTAL

6

ANEXA LA f12 .MAREA CON St

JULUI

NR. LOCURI PARCARE     7+1 LOC VIZ

TAT^fe^kd<Ur^1,JI

NDA_________

I LIMITE

F------T Limita P.U.D.


■ " r

III I9I>V

1

, - —-

1

|vertficatori/Expert!

Nume

Semnătura

Referat / Expertiza nr./data

Nr. Proiect


ANTE.ARH -


PROIECTARE DE ARH ITEC TU R A MANAGEMENT IN CONSTRUCȚII __________WTJW?7«»2COO___________________________

[Specificație:

Nume

Semnași ra

|Sef proiect:

arh. H S<

Proiectat

arh. A.         R

1 Desenat:

arh. A       R