Hotărârea nr. 57/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr. 22, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada T.iniștei nr.22, sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. F/1018/30.01.2020 al Primarului Sectorului I al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/l 020/30.01.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-56/25,02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor șî libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr, 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21,12.2016 prin care s a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local a! Sectorului 1 al Municipiului București;                                                                                        s

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr, 159/28-01.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

  • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 24679/11.12.2019.

  • -  Studiu de rețele însușit de ing. A.M.A.M. V.U.I.

Studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușită de urb. .A.P.G.B

Ținând seama de prevederile:

  • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21,12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor du urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin, (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Liniște! nr.22, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 159/28.01.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arul ui/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezențî 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NeaguCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 57

Data: 06.03.2020

. MUNICIPIUL IlUCURESTI -"|

•sectorul!

BIROUL, REGLEMEN TĂRI

URBANISTICE ȘL ARHIVĂ

Ta urmare a cererii adresate dc B.V.I., S.C.            ■ ’Jl

l. București, înregistrată laur. 44540 din 16. ld.2OI9. completam cu ni .53753 din 1S.12.20I9. n ckhiRM iir.350'2001 pri vinii itincntij.trcit tcnlonulm și urbanismul. cu modificările și completări le ulterioi re,Nf<i rr ,ov.m..j!I2Z2£;£'î0?' '

PENTRU

PUD-STR. LINIȘTE] nr.21 - SECTOR l

Construire a două locuințe individuale cuplate P+ZE și


<c»QeWuLui!

^EtS iHMftM, blW1


GENERAT DE IMOBILUL: In suprafața tic 600,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 203K57, eliberat la data de 06,09.2019.

INIȚIATOR:               B.V.I., S.C.

PROIECTANT: S.C. ARX DES1GN CONCEPT S.R.L,
SPECIALIST CLI DREPT DE SEMNĂTURĂ RLR: urb. A.P.G.B.       (RLR: D. I

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PL'D: Zona studia învecinate imobilului care a general documenta (ia, delimitau! astfel: Nord- Str. l.iniștci tir. 20; Vcst-Est- artera de circulație Strada Lin stei; Sud- Strada Lini:-tei nr. 24.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUC - MB și Regulamentului LAb^dc București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completării:: ulterioare. amplasamentul este ciiprițșțțn ti locuințe individuale și colective mici cu maxim P-i-2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecției o depășire a C'UT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe\jl publicată în M.O. nr. 113 din 15.02,2016. sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această List Certificatul dc urbanism nr. 471 /16/L/7D26 din 01.09.2019. Imobilul se află in zona de servituti aeronautice.

Indicatorii urbanistici reglementați: PQTmax - 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P I 1 E, CLTmax.=l,3 mp ADC/mp teren pentru P-2E; Rllmax. = P 2E, Umax. = 10 m. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în supta falii dc maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă lată de aliniament — Pe aliniament sau cu icspectarca retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față dc față dc limitele laterale - Clădirile semî-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar im cu mai puțin dc 1,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase țață de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a I trenul ui - m cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura poșterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și Ințimca calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate, cu curte de lumină pe zona mediană;Se prezintă acord notarial imobil Str. Liniștci nr.20, animifrai sub nr. 572/11.09.2019- RNP C.D. ’    •        -3,00m. Retrageri

minimefață delimita posterioară min.7,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea aule vehiculelor vor rcspcuLu „Normele privind asigurarea numărul ui minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pi: teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație’’ aprobate prin HCCrMR nr. 66/2006. Accesul auto .și pietonii se va realiza din Slr.Limstei, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 246"9/l 1.12.2019.

ECHIPARE TEHNICO-E Dl UITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit dc ing. A.M.A.M. V.U.L

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studi ude însorite Însușit de tirb. A.P.G.B. îti urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism tir. 14/15/19.11.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul șs beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Etocutncntaliit lehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire țDTAC} sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată duraj^gK, țtlirtR|Hate a certificatului de urbanism nr. nr. 47 I ■'16/L/7026 din Ol.09.2019, emis dc Primăria Sedorului I al Muriicipiiițu^Pș^krîșu îfl tiijffițjgpadnjrtllTii documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al aceirfiațlt pmcedLiru trehfuvWuițtă, După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare. / O                   * *'purcelele ifcjAA; wJiuhu oniiEljl Lla -rtfdetar s/admi:c îtpricc, ațiilor dincjbbina f.ipriidiifpifo lir’ĂUM


Șef birou , Kaluca Mihueh Epilîin

Tntocmjt,

Alina MLnlMWAfifA A fOST CERI r ICATA ISO 9lK)i 2D0G HKIW SIS I EMUL CĂLITĂ" II ’N


Ut VAMlGEMtN I Al

L’RVA AcDirULU L>_

DE CATUt CRljS.NiSMUL “■FMTHIJ CE ȘT FICAREA R DE MAMA GEMENI A. CĂLIT ATU


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București: dl 1222 Tul. -40-21-319.10,1 3; Fax: -4(1-21-319 10.06

F.iiiml: temMmmraw.nrimariaxI.io

httn:■: w ww-.pr:mariasector I .ro


P. U. D. STR. LINISTEI NR.22, Sector 1, București

REALIZARE DOUA LOCUINȚE INDIVIDUALE, CUPLATE

P+2E si GARAJIE 203B57

Nr.

Pct

OoDrdona-ti pcLdft «xitur

Lungimi ■

Saturi

0(UH>

V [m]

X [m]

1 2 3 4

502354,237 S8S<îai 738 502935.767 682889 536

331336.074 33134B.1B7 331330.6+2 331317.416

15_0â0 39JJ4J 15.0S-3 3&A27

SwOOOmp

Jwdcl'J &JWicțll


,!■

Cirt SIRUTA 170M-AcUc-ta nieW Lor Bucur EpcIqiJ 1 Slr Lridn, h'