Hotărârea nr. 56/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 38C, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Șoseaua București-Târgoviște nr.38C (fost 38D și 38B), sector 1, București

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. E/787/27.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/788/27.01.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-55/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. R 136/27.01.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 9485/05.06.2019 și planșă anexă a acestuia.

 • -  Studiu de rețele însușit de ing-------A.M.A. V.U.I. M ,. Aviz tehnic de consultanță

preliminară de circulație nr. 917N/05.12.2018- PMB-Dirccția Proiecte Urbane; Proces Verbal dc Pichetare întocmit de ing. autorizat S.A. •

 • -   Ilustrare volumetrică însușită de arh. B.D.P. și studiu de insorirc însușit de urbanist. A.P.G.B.

Ținând seama de prevederile:

 • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 Ut. cc). art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art.

79^în^^Hit^^î^^onân^^eUr^enț^m^WT^prîvmTOo3u^3mmîs!ra!îv^î^ modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism Șoseaua București -Târgoviște nr.38C (fost 38D și 38B), în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. R 136/27.01.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 56

Data: 06.03.2020MUNICiriUI. BUC'UllI-STI

®SECTORU10


BIROUL REGLEMENTĂRI


Nr.


ORULU11


Ca urmare a cererii adresate de S C MACRO S.R.L., cu adresa în Municipiul Pitești, Str. Nicolae Băl :«>cii nr 15172/05.04.2019, completată cu nr. 46438/29.10 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


I1Wa, Jud Arge^TînregisIrata la nr.

350/2001 pnxQulg.iiJ^f țIJiv2Q0i'l)ori|lui și


aviz n r.                                     I <, jFR EȘE c

PENTRU               I

PUD - ȘOSEAUA BLCUREȘT1-TĂRGOVIȘTE NR. 38C (fost 38D și 38B) - SE( IOR I, BUv.

Construire imobil cu funcțiune mixtă - Ds+P+4E+5Erctras ( 55 apartamente și 300mp spații comerciale)

Prezentul aviz modifică aviz nr. 136/19.11.2019 în ceea ce privește retragerea laterală

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2 969mp. proprietate privată persoană juridică, conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 274996, eliberat la data de 08,05 2019. Se prezintă acord creditor ipotecar S.C. CEC BANK S A. București n r A<          j7î()7.2W8,

INIȚIATOR: S.C. MACRO S.R.L.                                                                   tîi

PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT S.R.L.                                     Z

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urbanist A.P.G.B       (RUR: D, E, FSf. O/ -

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD îutfe® țffisld care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Est: Lot 2- nr. Cad. 274997 și imobilele din str. Aiud ife, 3. nr.K rq 233325 și nr. Cad. 230776; Vest: Șoseaua București Târgoviște nr. 42; Sud: artera de circulație Șoseaua Biict|rti>ș|'i Țârgowș.lți


ilului

ICad.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Terenul este cuprins in PUG aprobai cu HCGMB nr.2oV2000, cQstaEftnJjurfc preluată, in subzona M3- subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime diMMțj'uțvcluri, cu 1’0141+%= 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activilaK^mC)rpgj<țț^jYl'mîix -2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente ; pol fi ndrîugiu^îBnljflWltffrflnu 1 sau doua niveluri in funcție de volumelria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se atla pe lista cuprinzând monumente istorice publicată in 2016 sau la mai puțin de lOOm de imobile aliate pe aceasta lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1418/138/C/30439din 20 08.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2.5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, se pot accepta retrageri de minim 5,00m numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte lațade laterale, în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezință calcane este obligatorie alipirea la acestea.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 6,00m; stânga - min. 5,00m Retrageri minime față de limita posterioară -min.5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Accesul auto și pietonal se va realiza în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr.9485/05 06 2019 și planșă anexă, emis de Primăria Municipiului București

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. A.M.A. V.U.I. M

Se prezintă: Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 917N/05.12.2018- PMB-Direcția Proiecte Urbane; Proces Verbal de Pichetare intocmil de ing autorizat S.A.                                    ___

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. B.D.P. și studiu de însonrc însușit de urbanist A.P.G.B

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/19/09 05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor șl veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Documentația tehnică pentru autorizarea executam lucrărilor de construire (Dl AU) se poate intocmi numai după aprobarea PUD. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1418/138/C/30439din 20.08.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoplârii documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul vigoare.


de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este inȘef birou , Raluca Mihaela-Epifan
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL CAI ITATI IN CERTIFICARE ACREDITAT SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN 45012 AEROQ
DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE

□ E CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


Bd Banii Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax; +40-21-319.10.06

Email: rcttistratura.ilprnnariiisl ro

http://www.primariascctorl ro


P. U. D. SOS. BUCUREȘTI - TARGOVISTE NR.38C (fost nr.38D si 38B), Sector 1, București


LIMITA P.U.D.

- | LIMITE CADASTRALE

LIMITE DOCUMENTAȚII

URBANISM

FUNCȚIUNI

LOCUINȚE UNIFAMILIALE

1 LOCUINȚE COLECTIVE

COMERȚ / SERVICII


|______| PARCELA

FOND CONSTRUIT

r----] CONSTRUCȚII NOI

l----j IDENTIFICATE IN FOTO

SATELIT/DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE

CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONAL

VEGETAȚIE ALINIAMENT

PROPUNEREZONA REZERVATA IN VEDEREA EXTINDERII TRAMEI STRADALE CONFORM AVIZS.P.U. nr.

917N/05.12.2018

F3Wj TEREN REZERVAT IN VEDEREA txSVWSl EXTINDERII TRAMEI STRADALE

CONFORM AVIZS.P.U. NR.

917N/05.12.2018

INDICATORI URBANISTICI

CONFORM P.U.G.-MB

Slot: 2.969,00 mp

POT max : 60 %

CUT max : 2,5 mp adc/mp teren RHmax : Ds+P+4E+5Er

Hm ax : 22,00 m

*se vor realiza 55 apartamente si ~300 mp spatii comerciale

*se vor asigura 88 locuri parcare •PARCAREA SE VA REALIZA CF. HCGMB fifi/7nnfi


AVIZ ARH. SEF NR.3/21/21.03.2016 K H.C.L.S1. NR.135/31.08.2016


bi’


93.1ffx<

ALCĂTUIRE FUNCȚIONALA

LOCUIRE

83%

SPATII COMERCIALE

4%

PARCARE

13%

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

1.781,40

60

CIRCULAȚII

296,90

10

SPAȚIU PLANTAT

890,70

30

SUPRAFAȚA TOTALA

2.969,00

ioo j


92 98

2. 3


92. '4


2 45

n 91.87


P+M

Pcrcdo (LOT1)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi 0(i.i+t)

x [m]

Y[m]

1

335332.323

581072.071

0.300

2

335332.513

581072.303

60.000

3

335370.663

581118.612

49.558

4

335332.537

581150.272

17.177

5

335321.620

581137.011

6.374

6

335317.709

581131.978

5.858

7

335314.193

581127.292

9.597

8

335308.176

581119.815

4.149

9

335305.574

581116.583

16.850

10

335295.008

581103.457

19.680

11

335309.785

581090.459

29.087

S(L0Tlj-2969mp P-21&630m


p^EDlțȚTA


PROFIL PROPUS CONFORM AVIZ S.P.U. nr. 917N/05.12.2018


12.00


201452


IE 20^205


IE#17lA


PROFIL PROPUS CONFORM AVIZ S.P.U. nr. 917N/05.12.2018 SOS. BUCUREȘTI - TARGOVISTE


Pl i!


£|


92 22
91. >0

!.3(


OI


91.24

g; .10
95

.8

&_mjc


Parcela (EXT_TR-STR)


Nr. Pat.


2

3

12

13

14


Coordonate pctde contur


X [m]

335332.323

335332.513

335370.663

335365.860

335329.020

335325.047


T[m]

581072.071 581072.303 581118.612 581122.600 581077.857 581078.007


Lungimi loturi 0(1,1+1)

0.300 60.000

6.243 57.958 3.976 9.390


S(EXT_IR-STR)=380mp P=137.866m


Parcel o (SUP_RAMASA)


Nr.

Pot.


uium Ni:iM


Coordonate pcLde contur

X [m]

Lungimi laturi Dtl.l+1)

335365.060

581122.600

43.315

335332.537

581150.272

17.177

335321.620

501137.011

6.374

335317.709

581131.978

5.858

335314.193

581127.292

9.597

^308.176

581119.815

4.149

eJS3C5.574

581116.583

16.850

581103.457

19.680

33^*^785

581090.459

19.697

^5jtf»47

581078.007

3 976

^S53$fl?°

581077.857

57.958

9AMASA>>IB89mp P=204.632m


J40/98QgPțyg385501691

Str. Dej nr~i'3/Csector 1, București


oncepl

CONCEPI


PLAN DE


Redactat

Drnț A

s -L

SCARA 1 1000

Irț A

M.

Vet^c*

Dr mg D

CX . '

Sof lucram

Df «0 A

&

"DATA

n. «« n    n„..'Azw'r \