Hotărârea nr. 55/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cotești nr. 67, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HO1ARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Căleștinr. 67, sectari, Rw.wești

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. EA025/30.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/l 026/30.0 L2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M'3-57/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului m. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului .și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emisei

Avizul Arhitectului Șef nr. 158/28.01.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I;

Parcarea su rezolvă în incintă, proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 18340/30.09.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit dc ing. A.M.A. . V.U.T. M ;

- Documentația este însoțită dc studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. D.A.G.

Ținând seama de prevederile:

  • •   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare :

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr .259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de

______ -- .1                     2"___41,11,:.

în temeiul prevederilor art. 5 lit, cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Cotești nr. 67, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 158/28.01.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr, 2,

Art. 2, - Prezenta documentație de urbanism are un de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la. Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz. proiectantului documentației de urbanism P.U.D,

  • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri Locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Y^g. MUNIClPIUI HULT-IKI-hi I I -^|

® sectorul!


www. primari a svcvorț ro


L-RBANlbUCL £1 AKJtilVĂ


. sticlite 1. București, iniț^ișlrilă Li ui 40664 din

eu adresa (li

Ca imn.irv □ qereriî adresate de A.L.

24.119,2010, eumpiciuia cu nr. 55511 din IX 12,2019. in conlbmiuaie cu prevederile legii nr. urtiansMiml cu inijdificiîrLlc și cniliplclârilv ulterioare, SC cinile urmUloruJ:

5ip XJ privi nirZT-ienpjitiYț.țurip .pulyț LOLA; d. SECTORULUI 1

AVIZ NR.                 1 ’

PENI’RL

șuii,

TT ’   ’-x

0 6 MAR 20

SE«IȘ.>

&LGENERAI DC IMOBILI L: în suprafață tic 242,00 mp (23R.00 mp din măsurători cadastrale), proprie late privată Estrasul dc Caile funciară nr. 219132. eliberat In dala dc 23.10.2019. Se prezintă acordul creditorului ipotecar - Cl-INIȚIATOR:          A.L., A.A.C.L

PROIECTA VI: S.C. SDH Arcliitcctuic S.R.L.

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ R! R: urh. D.A.G. («UR: D- L

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PHD: Zona studiată prin PUD include . .   , w ,

imobilului care u general documentația, delimitam astfel: Nord-Est - str. Cotcști nr. 65: Sud-Est str. Retortei nr. 66: Sud-fSt_ur. Oifcnti nr. 69: Nord-Vest artera de circulație str. Cotesti.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBA TE ANTERIOR: Conform PUG - MB ți Rcgulaineiittilui Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completurile ulterioare, amplasamentul este cuprins în submina funcționala: 1.1 c - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fală rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construita. Imobilul nu se alfa pe Lista Monumentelor istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sun Iu mui puțin de 100 m de imobile aliate pe această lislă. conJiinii informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1ț)5 7/5 fx/C725995 din 16.07.2019, Indicatorii urbnnifitici reglementați: POTmav.= 60%. CU l’miix — 0,6 pentru P. CUTinax.- 1.2 pentru P-IE. Hmux.= 7.00 metri. Rllmax-p+ j ];, Se admite un nivel munstirdui înscris în volumul acoperișului, în suprafață ds maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă fu (H de ut infamant —Clădii ile vot respecta retragerea de ta aliniament care este caracteristica străzii respective.

Retragerea minimă fața de limitele Iutemle — ClUdirile seini-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăLui iiLii și se vor retrage Iută de cealtillâ limită In o distanță de cel puțin jumătate din mălțimea Io cornișa în punctul cel mai imdt fala de teren. dur nu rai mai puțin de

3.00 metri.

Retragerea față de limita puste rin ară a terenului - Retragerea tulit dc limite posterioare a parcelei va tt egidă cti jumătăți: din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cui mai înalt feți de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PI D - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele Iu te ra le: dreapta - Li limita de proprietate, itspectiv minim 2,00 metri spre față lot: stânga - minim 3,50 metri.

Reliptgcri miii inie față dc limita puste ri oară - minim 3.50 metri (sc prezintă uni ini imliirinl vecin >lr Retortei nr. 66 Societatea Profesională Nnliirinlă Ftorbu și Asociații, cu încheierea de au icnii fi care nr. 1216/30.07.2019).

Construi:ifa se v;i amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCI LĂȚII Șl ACCESE: Piircuren și gnrarea autovehiculelor vot respecta „Normele privind asigurarea numărului minim du locuri de parcare peni IU noile construcții șt amenajări auturi va ic pe leii Un iul Municipiului București și u piospecteloi necesare unei corecte funcționări a arterelor dc ciniulațic" aprobate prin HCGMB nr, 6t»'2006. Accesul auto și accesul pietonul se vor realiza din vtr. rotești, conform avizului


Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 18340/30.09.2019.


ECHIPARE TEHNÎCO-EDIl.l I ARA: Este obligatorie racorduri»! construcții lor la rețelele publice dc alimentare cu apa. canalizare, encrțjîc electrică. Studiu de rețele însușii de ing. A.M.A. V.U.l. M .

Docilmenlațfa este însoțita dc studiu de însoriră și ilustrare volumetrică însușite de urb. D.A.G. .

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/9/22.10.2019. se avizează favorabil Pianul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic ți poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor ți veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care ficu obiectul prezentului aviz. în conformi iute cu uri. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și compleuîrile ulterioare.

Documentația tehnică pentru autori zarea executării lucrărilor de construiri: (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. ți cu


oblîgativiliiluu respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil tic Iu data emiterii sale pe touta durata de valabilitate a ceriiltcaiuliii de urbanism nr. lO57/5(>/( /2599a din


16.07.201 9. emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului al Sectorului 1. în termenul dc valabilitate al acestuiu-1-lntărârca de aprobare este în vigoare.


Șef birou .

Ruluca MihuL’Jj Ijfifartîntocmii.

Andrj Cfacn
Bd. Bariu Mani 11 nr. 9. Seniorul 1 București. UI 1222 Tu-I. +40-21-3 19 10.13. biv +40-2 l-J 19.i 11.06 1’mai I: fCtiMfMfHU rdprfTtihflh-vî-n)


** A          / / /

Sistein de proiecția: ȘWcugrahe 1970

Nr.

PCX.

Coordonate pot,da contur

Lungimi laturi 11(1,1+1)

E [ffl]

H [m]

10

561901.050

333142.144

1D 927

2

561795,731

333132.599

11.790

1

561765.392

333138.26E

9.BB0

6

5B1776.72B

333143.014

11.003

/

333152.644

21.707

S (Cel

■237.&lnp

=-65.308m


actes'ru si

BILANȚ

Stereo = 242,00

mp

%

Sconstniifri maxima ,, locuiții» 3- UKU1 1 Itruiil Ss|». »wdc

Sdrcuhlii

TOTAL

«8,40 72,60 81,00 242.00

36,53

30,00

33,47

100%

Htnax.= 7,Om la cornișa

Sdesfasurata         177,00

♦Locuință unifamilială

♦Parcarea se va rezolva în incintă cf. H.C.G.M.B, nr. 66/2006 -1 loc la sol