Hotărârea nr. 54/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iezeru nr. 2A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sti\ lezeru nr. 2A, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/1028/30.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/l 029/3 0.01.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul dc specialitate nr. M/3-58/26.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr, 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 157/28.01.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 2882/3613/04.03.2019; ’

 • -   Construcția propusă se va racorda la rețelele tclndco edilitare uoiil'urm studiu de rețele însușit de ing. E.M.I.

 • -  Avizul Autorității Aeronautice Civile nr. 16915/889 din 02.07.2019;

::■■ ■■     ■ ■■                                                        :    •■■■■ i •    ■■■.■•    ■ ■■    ■'            D.A.                '

ilustrare volumetrică însușită de urb. diplomat N.V.A.            .

Ținând seama de prevederile;

 • •  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea. Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. lezeru nr. 2A, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 157/28.01.2020 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru, 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Nr.: 54

Data: 06.03.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

/jLnțrif vcfcjfiwjj         bHJmșffjrv


BIROUL RBOLHIVLliN TÂRÎ URBANISTICE Ș[ ARHIVĂ

Cn iînnuic n ccicrit udnssulc dc N.A.A. cu adresa (n                                                   , t^M |,___

București. înregistrată la nr 5UW6 din 29,1 1.21)19. in con tbrini tale eu prevederile Legii nr .350/2001 priviudAfhleitil.iti'.i tcrifocițtlpi'țjjțtțlțjțjiifnțil.jyj j| modificările și eoniplelărik ulterioare. se emile următorul.


AVIZ IX R. .,PENTRU

PUD - STR, IEZERU NR, 2A - SECTOR t Construire locuința colectivă lHP+4E+5Er (22 apartamente)


NrLOCAL AL st;l TC~ -.

f\wn 1--

0 6 MAU '2020


A- AL SECJQRULU! 1GENERAI’ DE IMOBILUL: în suprafață de 18(10.00 mp i16! L.W mp din măsurători cadastralei, proprietate privata conform mențiunilor din Extrasul de Carte F unei ară nr 231647. eliberat la dara de 19,03.2(119 INIȚIATOR: N.D., N.A.A.

PROIECTANT: S.C. NEO STRUCTURAL ENIGLNEERING5.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNA TURA RL R: urb. diplomat N.V.A.       (RUR: D™, Lh U

AMPLASARE, DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PCD: Zona studiata prin PUD mc a generat documentația, delimitată astfel; Nord - str. lezeru nr 2. str lezeru nr 6C; Est șos GJieorglie I str Oaspeților nr 3; Sud - artera de circulație șos Gheorghe lonescu Silești: Vest - artera de circulație țtrffczau. ■ PREVEDERI PIG PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PLG - MB și Regulamentului U l*dc I" aprobare cu FICGMB nr 269/201)9 cu completările ui lei ioane. amplasamentul este cuprins parțial in clădiri având regim de construire continuu seu discontinuu și inăJ|iini maxime de P+4 niveluri și part loturi subdimensionate cu/sau țâră rețele edilitare. Imobilul nu se află pe Lista Mi>mrmcmelnr Istorice, h mai puțin de 100 tn de imobile aliate pe această listă, conform in formațiilor din Certificatul de u prelungit până la data de 17 02.2021

Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru M3 PU I max = 60%. cu posibilitate acoperii restului terenului I                      clădiri cu maxim

2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje ele.; CUTmux = 2.5 mp A DC/mp IcrcnțAn ifnea maximă admisibilă in plumii fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot li adăugate suplimentar imul șart două niveluri în Jiincție de volumetrici caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui are de cere cu raza de 4.CW1 metri conțineai cu umgcnui sa la 45 grade. Pentru i.lc PQTmax = 61)%. ClJTmnx = 0.6 pentru P. CUTmiix = 1.2 pentru FH-IE, Hrnax- 7.041 metri. RHmax.— BHE. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, in suprafață de maxim 60% din ai ia construită.

Retragerea minimi feți de aliniament - Pentru M3: în cazul străiilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta 0 retragere de tll in im 5,00 metri Pentru I. Ic; Clădirile vnr respecta retragerea ik la aliniament care cslc caracl eristică străzii respective

Retragi rea mi ni mă față de limitele laterale - Pentru M3; Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la u distanța de maxim 20.00 metri de la aliniament Pentru L Le: Clădirile izolate se vor retrage fațri. de limitele laterale ale parcelei cu cui puțin jumăl ale din fnătțimeu la cornișă, ilar nu cu mai puțin de .3,00 metri

Retragerea față de limita posterioară a ternului - Pentru Ml; Clădirile se vor retrage t'ațâ de limita posterioare la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar tiu cu mai puțin de 3.00 rndri Pentru Lle Retragerea față de limita postenoară a parcelei va fi egală cu jumătate iiin înălțimea la cornișă, măsurată în pune Lui cel mui înalt față de teren, dar nu cu nuli puțin de 5,00 metri.

EREV EDERJ FU D-EROPUSE:

Retrageri ntinime fa ții de limitele laterale: stânga - minim 6.60 metri spre față lot, 5.00 metri în zona mediană, respectiv 32.10 metri spre spate Im; dreapta - minim 5.00 metri

Retrageri minime față de liniitii poAterioură - minim 4.40 metri

Construcția se va amplasa cu respectarea specificii! ii lor planului de reglementări vizat spre ne‘.eh im bure

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și garnrea au lirvchi culelor vor respir ulii ..Normele privind asigurarea numărului n lin im de loLiiri de parcare Ikirtru noile construcții și Euiienaiîlri ăutoiizate pe teiitoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobare priit HCGMB nr 66'2006. Accesul auto și accesul pieton al se vor realiza din șir iczcrti și din șns, Ghcorghc lonescu Siseșli. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 2S82/3613/01.03 2019

ECHIPARE ’ț EllMCO-EfllLfT.ARA; Rste obli gal orie racordarea construcțiilor la rețelele publice du alimentare cu apă. canalizare, enetgic electrică. Studiu de rețele însușit dc iug. E.M.I.

Documentația este însoțită de studiu dc insorire însușit de arh.Ui București, irul mixta cu IjfcwN hdivntuute pe l.t dbi J5 ®.20lfi,s;nj IIW2ICM)/drn 1602.2018,


D.V.A.


șî ilustrare volumetrica însușită de urb, diplomat N.V.A.


Se prezintă, avizul Autori tații Aeronautice Civile nr. 16915/889 din U2 07,21119

în urma jcdințpi Comisiei tehnice <lc amenajare a icrilnriului ți urbanism nr 15'16/19 12.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz lei inie și poate fi Folosit numai în scopul aprobării PUD

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea inseri suri lor cuprinse în PUD care l'ace obiectul prezentului aviz, în eon Fermitate cu an. 6 J alin (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi mimai după aprobarea P.U.D și ca obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe Luată durata de valabilitate a cerii fi cal al ui de urbanism nr. 19 1/05/1'2100 din I 6.02.20 IX. prelungit până ta dalii de 17 02 2(121. emis de Primăria Sectorului 1 al M ului București în cazul neado plătii documentai iei P U.D in plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acuslu


I lotărârea de aprobare este in vigoare


Șef birou.

Raluca Miliaela Ipiliui
. ÂRHfl’F^iȘEI

CipMnn OprțpțMflh


reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cdl


înlLurmi'

Ajllirn t'/uCJi


Bd. Ban li Vkintiî nr. 9. Sectorul I Bucureștii 01 1222

I ci. 1-40-21-3 19.10.13; hix; +40-21-319.10.06Parcela (N.C.231647)

Nr

■ Pot.

Coordonate pct.de COnlUf

Lungimi lătur

D(i,i+1)

N [rn]

Efm]

38

334 234-, 04-3

5S4131.376

21.13

57

334230 363

534152.237

12.44

100

334242.670

53+153.9 B7

13.03

101

334255.499

56+156-299

19.79

102

334252 100

534175.799

7.07

05

u>+Z4O. IdU

Oo*-I

4-LI. BJ

30

334199.890

584'66.567

39.92

1

3342M.B01

584'27.2+9

16.44

44

334223.057

564129.890

11.11

S(N.C.231647)=1611

mp P=136.9+m


LIMITA UT.R.

Nr.

Coordonata pcl.de contur

Pct.

N [m]

E[m]

A

334232.2 B5

564152.512

B

334229.076

584171.72E


TERITORIAL

FUNCȚIUNI

MP

%

ZONE FUNCȚIONALE

427.16

27.00%

1

LOCUINTA

427.16

27 Oti ’ ■

2“

CIRCULAȚII

840.69

51.70%

TROTUAR. ALEI

61.05

3

PLATFORMA CIRCULAȚII

435.99

77,06%

4

PARCA Rl

30573

13.98%

SPATII VERZI AMENAJATE

343.15

21.30%

5

SPAȚIU VERDE

343.15

2-.30%

TOTAL

1611

1D0%


I'J

p 3 a             :4.3

J-V

Jt?

2t.<t                          .

___________290____

P+M


""

■LL       

1

WBI /

«iT       i

^Wr--w         f

«a


1 J


W.-9

-

PROIECTANT GENERAL

S.C. NEO STRUCTURAL ENGINEERING S.R.L

beneficiar:

N.D. ȘI A.A.

PROIECT Nr. ,'2010

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA: 1:500

Hlfl - BjmWNlSULBE DEtAH. i CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+5E retras Str lezeru nr 2A, swtor 1. București

FAZA

P.U.D

SEF PROIECT

urb.. N.A.

PROIECTAT

urb.. N.A.

DATA: 10/2018

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA Nr. U06

DESENAT

urb. N.A.

___ , -