Hotărârea nr. 53/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 15, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmiiș nr. 15, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/l 5229/12.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Rap ortul de speciali late nr. E/1522 8 /12.12.2019 al Arhitectului Ș ef al S cotorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-10/13,01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 ni Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 151/12,12.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Studiu de rețele însușit de mg,. A.M.A.M. V.U.L

 • -  Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită dc urb. I.R.Ș.A.,

și studiu de însorire însușit de arh. O.E.

 • -  Adresă Administrația Națională Apele Române nr. 1955/Uz.m..20 19,

 • -  Certificat Număr Poștal nr. 1651367/15537/04.09.2018. Se prezintă ridicare topografică însușită de topometrist ing.i M.H.

Ținând scama de prevederile:

 • *   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind nonnclc dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative., republicată, cu rnodificărilc și completările ulterioare;

 • *   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • *   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • *   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulauienlului General dc Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

■ Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr,259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Drumul Sărniaș nr.15, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 151/12.12.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr, 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arul ui/proiectanlului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar origina] se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

 • (3) Seni ciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 6 abțineri — numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art, 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

WsF.dBBM


BIROUL REGLEMENTĂRI


liivw primariuscctprl ,tu


ffiBAha^te&StAKHE^ĂgIJJLUI


Ca urmare a cererii adresate de S C. Black Oak Dcvclopcr &. Contractor SRL, cu adresa în înregistrată la nr. 25734»'29.06.20l8, completată cu nr.5 (093'27.11.2019, în conformitate ciț prevederile Legi amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările


ir r. ii: lI


AVIZ NR.
PENTRl

PUD - DRUMUL SÂRMAȘ NR.15 - SECTOR 1

Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M ți amenajări de miei dimensiuni pentru odihnă, agrement, ■țpiirt și sineie p+IF-"


GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață dc 2.004tnp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 272146, eliberat la data de 06.09.2019.             ’                             ‘


IMȚ1ATOR:S.C. BLACK OAK DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L, PROIECTANT; S-C, DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. I.R.S.A.      (RUR: D20. Ej

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PLD: Zona studiată pn imobilului care a general documentația, delimitată astfel; Nord- Nord - Est- artera de circulație Din Sud - Lacul Grivița; Vest- Drumul Sărmaș nr. 17-19;

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUC - MB și Regulamentuluiittvccmaxc

nr. 13;


inpiului uli'i Llc -ansa rdarea ds 45 grade; iți POTmax.= 45%,


București, aprobate cu HCGMB nr. 269'2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul suprafața nivelului mansardei va fi dc maxim 60% din aria urmi nivel curent. Indicatorii urbanistici CUTmax.- 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+l E, CU Im ax.- 1,3 mp ADC/mp teren pentru P-2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite


un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Amplasamentul este cuprins parțial și în subzona V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă. Indicatorii urbanistici reglementați pentru subzona V4 - POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și piclonalc = maxim 15% și CUT maxim 0.2inp ADC/mp teren.. Pc fâșia dc proteefie de SO.OOtn din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publică, ecologică și peisagistică, sc admit următoarele - drum dc halaj, alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe similare, mici puncte dc alimentație publică specifice programului dc parc. Imobilul nu sc află pc Lista Monumentelor Istorice bucureștene. publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatele de urbanism nr. 897/110/S/l 7970 din 29.05.2018 și nr. 1701/216/S/47889 din 25.11.2019.


Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădiri le izolate se vor retrage față dc limitele laterale ale parcelei CU cel puțin jumătate din înălțimea la comisă, dar nu eu mai puțin de 3,00 metri. Clădirile în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele dc pc parcelele învecinate pco adâncime dc maxim 15 metri.

Retragerea față de limita posterioare a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate. Se prezintă declarație notarială autentificată sub nr. 2110/24.09.2018 BNP “Nedelcu și Asociații** privind construirea la limita de proprietate.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație*’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și ptetonal se va realiza din Drumul Sărmaș, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 10954/02.07.2018. Se prezintă declarație notarială autentificată Sub nr. 2110/24.09.2018 BNP'‘Ncdclcu și


Asociații”, privind folosirea în comun a parcării și trecerea carosabilă între loturi.

ECHIPARE TEHNICO-ED1L1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor Ia rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. A.M.A.M. ; V-Uzl- .                                              _

Documentația este însoțita dc ilustrare volumetrică însușită de nit. I.R.S.A.        și studiu de însonre însușit de arh. O.E.

.. Se prezintă adresă Administrația Națională Apele Române nr. 1955'02.05.2019. Se prezintă Certificat Număr Poșta) nr. 1651367/15537/04.09.2018. Se prezintă ridicare topografică însușită dc topometrist ing.. M.H.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/10/03.10.2019, sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobăm P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformi talc cu art. 63 alin. (2j litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durat;j..dc-inlabilitatc a certificatului dc urbanism nr. 1701/216/S/47889 din 25.11.2019, emis de Primăria Sectorului ] al Municipiului     tfrcîfi", jn.țiwillAKiidopiărn documentației PUD în plenul Consiliului Local al

Sectorului I, în termenul dc valabilitate al acestuia. pmciidyrĂtrebuie reluată:'Dupi aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.                              Z*' v

/h ARHITECT S£F

/ ibbang Dprt sCu DltCH Vilii

$iif birou,                     .                                          întocmii,

Raluiii Mihjcta-tml'-'n                                                         Alina Mip<
Bd. Banii Manta nr. 9, Sudorul 1 București; 01 1222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax;+40-21-319.10.06

E m a i I; rUttislraitira.a nrn i uit Lai ru


S4.   45012 'ALRCC


h ttp://w ww. ori mari as cctor L not=t .

■~n£i<dojLiX£ pet.de c^ntut

L’j ng l

1 n t u j i D.l.iHll

X [rn)

Y |n)

e

324€37□041

5S12

J1.lui

1 .56

23

3 3 4(35.5 Si

□ ti 1

>1.133

31 . 3u

■ i

1

1 1 *t < 1L- ' > 1 334616.JJD

L>i.l

r.' r L u

1 n:

J 1 . 4 -J

:  l^t=.77n!


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suptal'y Ih Isrwi

2004

100

Suprafața teren Lin

804

SuprafglA LsreriV I

11W

S. construita Llc

4UZJ

4ii

8. construita V4

58B.5

15

Lduuri de pbuuHiezjund aqramsnl

5

Nr. apartamente

14

Locuri parcare locuire

17

Parcelar

t l Ltc - locuințe nd ivi duela și colectiva mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi;


Nr

Cuuxdjc’.d L“ puLjtJs lj llLux

r/in.jihii lai Eu* ■

1H <, ' + 1

x iKi

Y |2:J

3

3345£4 ,42 4

501221 u25

2‘7

jL

33 45 bl y.'J?

b'dii ..:3Ej

31.3 b

I

33 4 6-16- .dU3

bU 117-', 1812

31.4 J

y

33 4 6 T.' .U41

5yi2uL . u3

21 . tt

33-16 IU .241

5yi"lt*bit

31 . <JS>

1U

33-15 bl . . E-d E

by 123 b.533

31,11

3 4 IE

:t2i4C)=2.10

Imp P=152,

i---1 Locuințe individuale


ilucriri.

CoordsELCtc petade csntnr

Eu n c îmi

DCi.i+li

X In]

¥ Ic-.l

■ț-t

tușii ns

5C11DQ.23?

J _ 2 5

.503

50117^,151

31 40

fl34C3T .v-ll

501201,jv3

24 tE

14rCi.fl 241

5 0121C , 5 5 c

22 25


Ct.dC crjqVjț

Y ung’ Rin ±3 r u r i LU. i + l)

A

Y Ol

A ■4jaș‘i&ri Wi

lp!19S 235

L".3 5

14 .£7

• JjIR     J.|3>P«

10121C 55€

5     J-

301235 .532

22 47

501221 .225

J L _ „ .■


elaborat

NUME

SEMNĂTURĂ

if’FHwed

PldlECTAI

urD   I.A.       ......-

: I.A.        '       ■

ycara 1(1000