Hotărârea nr. 52/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 13, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Drumul Sărmaș nr.13, sector lt București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/15226/12.12.2019 al Primarului Sectorului I al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/15225/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. M/3-12/13.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consulului T.ocal al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 148/12.12,2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Studiu de rețele însușit de ing. A.M.A.M.          V.U.T.

 • -  Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică însușită de urb. I.R.Ș.A.

și studiu de însorite însușit dc arh. O.E.

 • -  Adresă Administrata Națională Apele Române nr. 6063/15.07.2019.

 • -  Certificat Număr Poștal nr. 1651366/1553 6/04.09.2018. Se prezintă ridicare topografică insușită de topometrist ing. M.H.

Ținând scama dc prevederile:

 • *  în conformitate cu prevederile 1 .egii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • *  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • *  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • *  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • *   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Genera!, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit, cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U-D. - Drumul Sărmaș nr.13, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 148/12.12.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizata, prezentată în Anexa nr. 2.

Art 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației dc urbanism P.U.D. și un exemplar original sc păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București .

Această hotărâre a fost adoptata cu 15 voturi pentru, 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă., conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completăr ile ulterioare.

Nr.: 52

Data: 06.03.2020BIROUL KEsOLE^MUNTAKI


ANEXĂ LA / ;»-HEA COr-\ iLSL'LUJ I

loca: AL^ecTCiRULUh I


Ca urmata a cererii adresate de S.C. Black Oak Developer &. Contractor SRL, Cu adresa în înregistrată la nr, 25733/             .      .                                                            .

teritoriului ți urbanismul, cu modificările ți completările ulteriosnț, KCipttC upitâiorul-

PENTRU

PUD-                       S E CTO R 1     -    _--------______,

Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M ți amenajări de mici dimensiuni pentru odihna, agrement, sport ji anexe P+l E


'□9.06,2018, completată cu nr. 51092/27. 1 l .2019. in conformitate cu prcvajcrile Legii rir.3.l'tl.,218lt np\ții(l i fflWiaju reaGENERAT DE IMOBILUE: în suprafață <ic 2.585mp. proprietate privata conform mențiunilor din Extrasul de Căite funciară nr. 272193, eliberat la data de U6.09.2019.

IMTLAI OKtS.C. BLACK OAK DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. I.R.S.A.       (UCR: D2U, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIAT5Ă ÎN PUD: Zona studiată pr imobilului care a generai documentația. delimitată astfel: Nord- artera, de circulație Drumul S arm aș; NI Lacul Gri vi ța ; Vest- Drumul Sărrnaș nr. 13;

PREVEDERE PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB ți Regulamentului Local d aprobate cu HCGMB nr. 269/200Cl cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins parțial in individuale ți colective mici cu maxim P-2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite existente cu condiția ca aceasta să nu fie □ falsă mansardare ci să sc înscrie in volumul unui acoperiș cu pantă de in uri sardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%, CUTmax.- 0.9 mp A DC/mp teren pentru P+l E. CUTmax.- 1.3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Amplasamcnlul este cuprins purlial ți in subzona V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă. Indicatorii urbanistici reglementați pentru subzona V4 POL cu construcții, platforme, circulații carosabile ți picconalc = maxim 15% ți CL'T maxim 0,2mp ADC/mp teren.. Pe fâșia de protecție de 50.00m din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publica, ecologică ți peisagistică, sc admit uimătnarclc - drum dc halaj. aici, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentația publică specific: programului dc parc. Imobilul nu sc află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin dc 100 m dc imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele dc urbanism nr. 990/113/S/17971 din 29.05.201 8 ți nr. 1702/217/S/47888 din 25.1 1.2019.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la corniță, dar nu cu mai puțin dc 3,00 metri. Clădirile în regim înșiruit se vor alipi pc limitele laterale dc calcanele dc pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15 metri.

Retrage rea față de limita posterioare a terenului - Retragerea față dc limita posterioare a parcelei va fi egală cu Jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai inalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate. Se prezintă declarație notarială autentificată sub nr. 2110/24.09,2018 BNP "Nedelcu și Asociații” privind construirea la limita de proprietate.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gariirca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea riumărului iriinim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor accesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație” ap ro bale prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto ți pieton al sc va realiza din Drumul Sârma?, conform avizului Comisiei Tclinice dc Cinadații nr. 10953/02.07.2018. Sc prezintă declarație notarială autentificată sub tir. 2110/24.09.2018 BNP "Nedelcu și Asociații”, privind folosirea in comun a parcării și trecerea carosabilă între loturi.

ECHIPARE TEHN1CO-EDLLITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. ' A.M.A.M. V-L:-L

Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică insujii.it dc urb. I.R.S.A.          f ^«bu dc mzonrc însușit dc arii. Q.g.

.. Sc prezintă adresa Administrația Națională 'Apele Române nr. 6ri63/15.U7.2019. Se prezintă Certificat Număr Poștal nr. 1651366/15536/04.09.2018. Se prezintă ridicare topografică însușită de topometria mg.' M.H. ■

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr 12/9'03.10 2019, sc avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.L.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentul ui aviz. în conformitate cu arr. 63 alin, ț.2} litera gț din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor accsiuiu.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1702/217/S/47S88 din 25.11,2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD In plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare. acesta rămâne valabil alâiti timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.TAI


efl


îțH cernute jfigJ i j 1 I; Sud-


funcțional^

Ăjile brii


,.| București, t - locuințe


arca clădirilor


rsuprafiija nivel ului


X' 2 1 ARHITECT SEF "-Ț’iidranu OpreifiJu Oliviu AmȘef birou ,

Riihiea Mihuelu Epifaii

cfrtficata iso »!■,■?» I" UVIhiL 'yil.VUl i;l                  I AL

CAIlTATi IV ihMA AIIOiTiIi.I OF cef-ii car; cc căra: prcian-smui Acv-cr.', Ftu KU C i< i ii i..;a <■ a = IST-M=I riF :if MANACtFMFhT AL CAtrA'll cncv-ii/ ■: acfoo


Întocmit,

Alina Mim


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; 01 1222

Tel +40-21-319 HI. 13. Fux: P4D-21-3E9.10.06

El mm: rwJslratHriW' prirnanas I. n>

httn://www. prii nari ascc tor 1 ,ro■1 tSL . ll'S

-11.35.54’J

. 04 I

?=F.5 - 4 0in

BILANȚ TERITORIAL

Fundiuni

Mp

%

Suprafața teren

2535

10U

Suprafața teren L1 c

11)30

Suprafața teren V4

1555

S. construita Lic

463.5

45

S. construite V4

233.25

15

Locuri de parcare zona agrement

5

Nr. o porta mente

14

Locuri parcare locuire

17


FCt

2O'irrinnaLk cic7 . ă£ costul

Lu ruginii

laturi

D[xti+lj

X ir.]

y tei

334€37.041

5S12Z1.003

42.17

3346E4 . 51 C-

SSldati 5^5

24 7£

j -l

33 4F45,701

SSldl'j.lL-)

3 7 , 5v

14

,318

5o 12 7 -J .T.-l

J 4 7 l

15

334C08.225

5SL2C1 yul

as

10

331551 £3€

SolZiS». zi-J’J

:44 .P4

5

334GL8.241

581211

24 , fif

I I V4 - Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă ™ " Limita subsona V4 conform plan cadaslral

■ •"• Retragere impusa de Apele Romane CONSTRUCȚII EXISTENTE:


ELABORAT

NUME

AET FKOltC 1

F'KOIECTAT

urr LA.

,rt LA.