Hotărârea nr. 51/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 17-19, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Drumul Sărmaș nr, 17-19, sector I, București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare nr. E/15232/12.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Mu iiicipiului B uc ureș li;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/l 5231/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr, M/3-11/13.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație,

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;                                                                                              .                                      .             ,

 • -   Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Tiuismiihii, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12,2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consîlului Local al Sectorului 1 al Municipiu lui București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr.146/12.12,2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr . 10952/02.07.2019.

 • -   Studiu de rețele însușit de ing.. A.M.A.M.         V.U.L

 • -   Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. I.R.Ș.A.

. și studiu de însorire însușit dc arh. O.E.

 • -   Adresă A dm ini str ați a Națională Apele Române nr. 1954/02.05.2019; Cerii f i cat N um âr Poșlal m. 1651365/15535/04.09.2018. Ridicare topografică insușită de topometrist ing M.H.

Ținând seama de prevederile:

 • •  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor alt. 5 lit. ce), art, 139 alin. (3) lit. e), art, 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Drumul Sărntaș nr.17-19, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 146/12.12.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și eu Planșa de Reglementari vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

ArL 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. I și nr, 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef a! Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conlonn legii și 5 votun împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 afin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Meagii

Nr.: 51

Data: 06,03.2020B [ ROI; I . R EGI .HM F.NJTĂ RI


URBA1 AKLUV A-------

LIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1


Cu urmars a cererii adresate de S.C’. Black Oiik Developcr &. Contractor SRL, cu adresa în Județul. _____

înregistrata la nr. 25736/29.06.2018, completata cu nr.51095/27.1 1.2019, in conformirate cu prevederile Legii nr. teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioart:.SC Cmilc urtti&artih

AVIZ NR.

PENTRUPUD-. ________ ,         SECTOR 1

Construire imobil dc Locuințe colective S+P+2E+M ți amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, sport și anexe P+lE


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2.(J71 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte funciară nr. 272145. eliberat la data de 06.09.2019,

INIȚIATOR: S.C, BLACK OAK DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST Cil DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: uib. I.R.Ș.A.       (RLR: D2(J. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA ÎN PUD: Zona studiată prin P imobilului cure a generat doc umeri ta ți iu delimitată astfel: Nord- artera dc circulație Drumul Sărmaș: Nord -Lacul Grivița ; Vest- Drumul Siirtnaș nr. Cadastral 215402;ibKîIui București,

Mtnțe clădirilor ața nivelului


PREVEDERI PUGf PLIZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Uri» aprobate cu HCGMR nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins parțial în iubito individuale și colective mici cu maxim P-2 niveluri situate in noile extinderi sau enclave ncconstruitc. Se j existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardtirc ci să sc înscrie in volumul unui acoperiș cu pantă dc 45 mansardei va fi dc maxim 60% din aria unui nivel curent. Indicatorii urbanistici reglementați; POTmax.- 45%. CUTmax.- (1,9 mp ADC/mp teren pentru P+l t. CU imax.- 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Umax, = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris in volumul acoperișului, in suprafață dc maxim 60% din aria «.înșiruiIii. Aniphisuniciilul este cuprins parțial și în subzomi V4 - spații verzi pontul protecția cursurilor de apă. Indicatorii urbanistici reglementați pentru subznna V4 POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pieton ale = maxim 15% și CL'T maxim (1,2 mp ADC/mp teren.. Pe fâșia de protecție de 5 0,(1 Cm din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiuni: publică, ecologică și peisagistică.. sc admit următoarele - drum dc balaj, alei, amenajări dc nuci dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și spini. debarcadere, anexe saniuiia, mici puncte dc alimentație publică specifice piogianiului de puie. luiubilul nu sc află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată in M.O nr 113 din 15 02 2016 sau la mai puțin dc 10(1 m dc imobile alkilc pe acraslă li.slii, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. S99/112/S/l 7969 din 29.05.201 Si și nr. 1699/214/S/47S91 din 25.1] .2019.

Retragerea minimă față de limitele laterale -Clădirile izolate șe vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din îrifilțirncn la cornișă, dar nu cu inui puțin de 3,0() metri. Clădirile în regim înșiruit sc vor alipi pe limitele laterale de calcanele dc pe parcelele învecinate pe o adâncime dc maxim ] 5 metri.

Retragerea față de limita posleriuară a I trenului - Retragerea lalii de limita posteriOaru a purcelei vu li egală cu j urn â I a Le din itiiilțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mat înalt fată de teren, dar nu mat puțin de 5.00 metn.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului ric cegii' meni firi vizai spre neschîmbarc. Sc prezint â dec In rație notarială autentificaiă sub nr. 2110/24.09.201 S BNP “Nedeleu și Asociații" privind construirea Ia limita de proprietate.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unct corecte funcționari a arterelor de circulație’’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pieton al sc va realiza din Drumul Sărtnaș. conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. 10952/02.07.2018. Se prezintă declarație notarială autentificată șub nr. 2110/24,09,2018 BNP ‘'Nedelcu și Asociații'’, privind folosirea în comun a parcării și trecerea carosabila între loturi.

ECHIPARE TEI[NICO-EDIUITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit dc mg. ' ' A.M.A.M. . V.U.l.

Documentația este însoțita de ilustrare volumetrica insușitiî dc urb ' ” I.R.Ș.A. ’ și studiu de însorite însușit dc arh. O.E. Se prezintă adresă Administrația Națională Apele Române nr. 1954/02.05.2019. Se prezintă Certificat Număr Poștal nr. 165146.5/15.525/(14.09.2(1IK. Sc prezintă ridicare topografică însușită dc topometri ut mg. M.H. .

in urma ședinței Comisiei tehnice de umuriitiarc a teritoriului și uibnuisrn tu. 12/7/03.10.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care lace obiectul prezentului aviz, în conformiture tai art 6'1 alin (2) litera gț din frtgcii nr 350/ 2001 privind amenațaren teritoriului ș? urbanismul, eu modificările: și completării? ulterioare

Documentația tehnică pciitru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) sc poate întocTrn riuniai după aprobarea P.U.D, și cu ublij'idivi mlea ffuniingflrif înlocttui a prevede rilra .icestuia                    .a

Prezentul aviz este valabil de lu daut emiterii sale pe icrntj dajArtâ(le vuhiliiîiMLU. curți filialului de urbutihun nr. 1699/214/8/47891 din 25.11.2019. emis dc firniilrta Sectorului I al Municipiului liumncjiti. in cazul ncridoppni documcntaliei l’L'D iu plenul Consiliului Local al Sectorului I, In tcnnciiul dc valabiluaic al acestuia, piocctlurxlrchurc reltțatS După apfobara. .iccxia ramfinc valabil arata timp cit! Hotărârea dc li probare rate in vi golire4ISTEM5 N

_L ta. ICAKL u, ac țLjirnr r


:mtf ȘIl FVlt; ok IIF VAN.". :;r ek :i? aeiiuu


îtifiuata nr.ni ?iinj; nr                  ai

A.J1II IUI OF i'UL UHJWUMUL .     orriT ricini: a

I M-NI Ai CAI II Al Iînroc mir,

Alinii Mini


Bd. Bmiu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Lei +40-21-2 19 I0. 13; Lux < 40-21-j 19.10.06

Email; iCTiffifiiliniialpfiifltli*î.n>

http://w w w pri mariascc tor l ,ro■TZt .,

Ce-zi donata pct.ac cznl.ur

X Im]

1 1=]

1

33461^.503

5 îl 1 17" . IPu

334615.774

59117" = 7 2

2?

334 SOS.344

5011SE.444

23

33453?.001

591155 .=75

£

33451'5,11*

SA 1 1.55,575


BILANȚ TERITORIAL

Fundlium

Mp

%

Suprafața teren

2071

100

Suprafața tsran L1c

1025

Șupralala teren V4

1045

S ranstrulta L1c

461 7

45

8, puiiStnJila V4

1b6 76

15

Locuri de parcare zona agrRnwil

5

Hf apartamente

14

Locuri parcare locuirB

17


Mt ...

Frit. „

™uoidonata pct.de contur

Cil, 1'1)

X fm|

Y iru]

1

334S16 . cH3

= A . 1" 7.1 91

32.35

3345S-1 . -s T5:

EA.193.23E

3€ . 2“

3

354564,41^

EA-.22 1 . R2.5

_ y . 7 d

4

334535». 5V3

SA 1205. fCt

3€ . SE

5

334567 . 3-54*

SA 1 ÎSL. BSE

40.92 1

E

3345NU.116

SA1 lfj.rj.f"5

2B . 35

3 IZE

li 57=2;7

Irp P-2 03-Tijr.


u_

P^t.de Tcncjr

Lurgimi laturi o(i.i*i;

□A

L=«]

1 [ tn 1

6.5 = 3

531.77,LOU

32 r 3 =1

1 a 97&

53L13C 200

14* 76

7

■34

Icj. 95 0

□21155 G7£

14 . £2

S

IjfttT-340

531.31. OIK

4u . 4“

1

-0.1-5

521155.C15

25.25


C


m'iXAFATA PE PfWEC*TZ£ IE 27214 5

Ic

I. u n g Îmi

pi>r

î? î* [:,< A

1 u e j-. ,X-1|

L' i- iTatVr

1 *. A

i45C4 *2?

SJ-îESS ||; .13

53/: s : Jfuua

Hi-fliPi-r

b. 114

-nil. r-yj- -

-'A

/ _ fi


ELABORAT

NJMC

SiMMAHJIV

SFterVQii-v ’

PRQIECTA.T

1'° LA.

LA.

. —


304/2017

Scana

Titlu flrfllijcr

Fala

1/1000

P U D. - Drumul Sarmas nr. 17-19

P.U.D.

Dala 25.05.2018

TI‘"Jpl?r'w: REGLEMENTARI DE URBANISM

fNan&a nr „ _ I

_