Hotărârea nr. 50/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 06.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 11, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.ll. sector J, București

Avanii în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/15223/12.12.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/l 5224/12.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. M/3-10/13.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație,

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului u         ...

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră în competența dc aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 143/12.12.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

 • -  Studiu de rețele însușit de ing. A.M.A.M.        V.U.L

 • -   Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. I.R.Ș.A.

și studiu de însorite însușit de arh. O.E.

 • -  Adresă Administrația Națio nală Apel e Române nr, 195 2/23,09.2019.

 • -  Certificat Număr Poștal nr. 1657683/17134/1652124/15673/21.09.2018. Se prezintă ridicare topografică însușită de topometrist ing.* M.H.

Ținând seama de prevederile:

 • •  în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de con hi Ir ueții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

« Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. 013 modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12,2016 pentru aprobarea Regulamentului loca] de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE;

Art. L - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Drumul Sărinaș nr.ll, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 143/12.12.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementari vizată, prezentată în Anexa nr, 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic dc Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefici amlui/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 2 abțineri numărate la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului T.oca! a! Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 50

Data: 06.03.2020pc/ttrei            pLvrfrir           C

’ MLI >^11 I PILII I^ULLIlU 'i l I

WsectorlilI


BIROL'L RliCrLJiME-NTĂRIIEJULL'1

SECTORULUI 1


Ca urmare a cererii adresate de SC. Black Oak Developer &. Contractor SRL. cu adresa în ÎTircgisIralS [a nr. 257? 1/29.06.50 15, wrnpklillii cil nr. 51 090/27.1 t ,201 9, în wTifonnilîilc amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările uliei il-.ulv se emile următori

AVIZ NR. ..Z^.ZÂîj f?

PENTRU


juri viru


Wv


PUD-                    SECTOR 1

Construire imobil de locuințe colective S+P+1E+M ți amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, sport ți anexe Pi-1E


GENERAI’ DE IMOBILUL: in suprafață de 2.507mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte funciară nr. 272194, eliberat la data de 06.09.2019.

IN1ȚIATOR:S.C. BLACK OAK DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb, I.R.S.A. . (RUR: D20, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ’IN PUD: Zona sludială prin PUD include purcelele îrivcmrinic imobilului care a generat documentația, delimitată astfel; Nord- altera de circulație Diurnul Sărinuș: Nord - Est- Drumul Sărmaț nr. Cadastral 263225; Sud- Lacul Grivița ; Vest- Drumul Sărmaș nr. 13;

PREVEDERI RUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Con tonii PIJG - MB ți RcguiumCnUilui Local de UrbilTiism a! Municipiului București, aprobate cu HCCiMB nr. 269'2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins parțial in subzona funcțională: Llc-locuințe individuale șt colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Se admite mansardarea clădirilor cxislcnlc cu condiția ca ucC<is1u să nu 6c o falsă ii ian sarda re ci să st înscrie în volumul unui ucopunș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%, CUTmax.-= 0.9 inp ADC'mp teren pentru P IE, CUTmax = 1,3 mp ADC/mp teren pentru Pi2E, R1 Imax. = P+2E. Umax. - 10 m. Se admite un nivel r nan surdul înscris în volutr.nl acoperișului, în suprafață de maxim 60% din mia construită. Anipliisarricrlliil este cuprins parlial și in subzonti V4 spahi verzi pentru protecția cursurilor de apă. Indicatorii urbanistici reglementați pentru subzona V4 - POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și piclonak: =" maxim 15% și CUT maxim 0,2mp ADC/mp Icren.. Pe fâșia de protecție dc 50,00m din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publică, ecologică și peisagistică, sc admit următoarele - drum de halaj. alei, amenajări dc mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, ioc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publică specifice programul ui da pure. Imobil ui nu ne alăă jiu l.iitn Monumentelor 1 itoricc hueiireștenic, publicată în M.O. nr, 113 din 15.02.2016 sau Iu mai pulin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele dc urbanism nr. S98/I1J/S.' 17973 din 29.05.20IES și nr. 1700/2.15/S/47B87 din 25.11.2019.

Retragerea minimă față dc Limitele laterale - C lădirile izolate se voi retrage țață de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea li cornișă, dar nu ciamn puțin de .>,00 metri. Clădirile in regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15 metri.

Retragerea față de limita pnsterioară a terenului - Retragerea fațade Urnita posterioare a parcelei va fi egală cu juitiătitc din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mi înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre nescliîmbare. Se prezintă declarație notarială autentificată sub nr. 211 IV24.1I9.21HX BNP “Ncdclcu și Asociații” privind construirea la limita dc proprietate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pc teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație'’ aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pieton al se va realiza din Drumul Sărmaș, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10951/02.07.201S. Se prezintă declarație notarială autentificată sub nr. 2110/2-1.09.2018 BNP "Nedelcu și Asociații’’, privind folosirea în comun ii parcării și Irccorca carosabilă inlrc loturi.

ECHIPARE TEHN'lCO-EDiLITARĂ: Eslc obligatorie racordarea construcțiilor Iu rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu dc rețele însușit dc ing. A.M.A.M. V.U I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. ... I.R.S.A. si studiu dc însorite insușn de arh. O.E.

' . Sc prezintă adresă Admirași rația Națională Apele Române tir. I9j 2/23.09.2019. Sc preziniă Certificat Număr Poștal nr. 1657683/17134/1652124/15673/21.09.2019. Sc prezintă ridicare topografică însușită de topometri st ing M.H.

în urmii ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/3/03.10.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de dctniiu;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate tî folosit numai în scopul aprobării PUD

Elaboratorul șt beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. ț2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modi ficlrdc ți eomplclâri le u I tcnoarc.                           ___ _

Dociimcnlaliu tehnică pcnlru autorizarea cxcculăru limnîrifor de'cȘîsirwre (DTACl sc poale întocmi mimai după aprobarea P U.D. ți cu obligați V >t alea res pccl ăn i i n tocmi a prevederi lor ncflf tu ia.- ’                  : \

Prezentul aviz csiB valabil dc hi ilara emiterii sale pe-«rută durata dțș vatabili'twe i certificatului dc urbanism nr I7QQ/215.S/47H87 din 25.11 2U|(), emis di- Prună im ^eisonihn 1 ni Mwniei|Wihrt Rmtilreșh ifi c.izul Hciiilopl;'iTi> ikiciuu-rinilicr Pl'Tîin pk-nul Consiliului I ouill ii Sectorului 1. în termenul de valabil trate al acestuia, procedura irelmie reluată. După aprobare, acesi.i rămâne vulabil nării timp cât llmărăru.i de aprobare este in vigoare.                             ARHITECT SKP

' Cieb.rtui 6prt*,ua Oiiiifc-Atta

Șef birou,            \                                             întocmit,

liahica Mili*-la<nifăn \                                           Alina M|ruPRIMAR A A FO'           .|A SDSC.tl-’OCS

PRIVIND Slf.țfcT-.L. .-C MANAGEVENT AL UAI IȚA"!! ■'n IJ.7M-A ALH TI..L.JI ?r czmrioA^T ir ^a-r_ oica'-iisiui.i AL-N I>IAI F = r-r=ți.- CrRTI-ICAREA 51SI L v LL '■') 1- L MANAG L V IZM 1 I.FA "II SK b^-LMi'i: <L^LKj


Bd. Bcinu Maura nr.c), Sectorul I BtfcureștL: ()] 1222

Tel. ^40-21-319.10.13; Fav -40-21-319 10.06

ErniJ: rqjiNtLjiiii îtjj pr iiii.srLiN I n»

hnp:/.- www.piiiiiiiria^cctor L ,ro


HpZ

coordonate pce.dc contu?

Lungim i laturi

L'(i.i’l)

K [n I

T [o]

1 E

314CG9. 7 9?

5A | "F7.4 34=

1.17

S2

334 CC 0.513

5812 63 -215

•ju - fci'

A ll

334CC2 . 5C<

5S1234.3 = 5

2, 1.3

LL

334CC4.51E

581222. 991J

:=< a-

f-LI C' . j jjT.


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafața teren

2507

100

Suprafața teren 1.1c

W54

Suprafața Lsran V4

1452

S. construite Lic

474.3

45

S. rans tiuita XM

217.B

16

Locuri <Je parcare zona agrement

5

Nr. apartamente

14

Locuri parcam locuire

17

UPR


Mt .

coordonate- pct.dc contJi

Lungimi

x Im]

'i Cn)

Dliri+i]

LE

3 34 661.

5A1262.436

30.57

LT

33-5666 . /10

5.A ! 252.476

b ,01

19

33465b.506

55 3 2 38.3.E1

^6.20

l E

334647 ti'

501232.559

2 0.36

20

334640.161

501305 5t2

3& .34

1 4

33461E.91S

501273,334

31 .8 0

l 3

334 64 5.7 01

50114b . X48

24 , /U

12

334664.51G

bULLJZ aSi

.^o

[_____I V4 - Spații verzi pentru protec|la cursurilor de apă

■■ “ Limita subsona V4 conform plan cadastral

■ ■■■ Retragere impusa de Apele Romane CONSTRUCȚII EXISTENTE:


Mf .

Ciiufi k.Hrite pet. de sontui

Lunci inii

Lacuri

Dlz-, i+1)

>: [.«]

i ' m)

L ■7

1 LJ-te- A tA -J <!K

3345&9.79E 334666.71u 334660

3 34 651.4 27 J34642.701 334664.513

591262.42? 5312.47 6 5912?C.E65 531286.3 i t 591243 115 5E1232.559

3 0 5" 11 45 io.:-2

&*D4

 • 2 4.7 p.

 • 3 & , 3 0

3- k£ițj

4rriD   r = 2 33 r £ Cr


JȘx.

PCI .

Cozidonatc pct.dc contin

Lur.-gÎTr.i Loi.xiii D :i, i- i :■

X tir.;

7 [Kt

33466G.ÎLj

501252

=i. :i

țta

33465S OlS

5212 ii1 3 EL

16,20

l" .7-

13464: OCL

scij:-5 =e:

3? 2 4

3 34 EiC- .910

5C12-5j -774

37 .

334E45,îtl

501245 116

5.04

a >

334E5_ 42?

501250.11&

19.02

3346Gu.514

5 812 1 5'? 5

11,45

= I 4 5

Lfflp L'- 1 52 .

,i2ni


TiaxAl l. zlti

: 2.5

Tfon foU__lio . ______

Frufil propus Drumul Samec cnnfotm HCGMB 6G.|l2tiO6


LlAbLItW I

NJMt

&CMMMURA

5ti- rfcwituf

PKOlIzClAT

"m ' LA. ” um LA.

Susru 1/1000 □aba 25.0 5.2018