Hotărârea nr. 49/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CUWSiluluJL LUtAL AL »JLLI VJK.U.L,ui 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nn 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate

ale Consiliului Local al Sectorului 1> cu modificările și completările ulterioare

Ținând seama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. K- 597/25.02.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. K- 598/25.02.2020 întocmii de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând scama dc Raportul dc specialitate nr. M/3-24/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama dc Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24,06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data dc 05.06.2016;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor dc activitate și componența Comisiilor dc specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Locul ul Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor dc specialitate ale Consiliului Local al Sectorului I, cu modificările completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 443/23.12.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului dc consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Raluca Gabriela Suditu;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 124, art. 125. art. 139 alin. (1) și uri. 196 alin. (I) Iii. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art T. - Punctul 3 din Anexa nr. I a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. iu.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate

ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. în componența Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private se înlocuiește dotunnu Rolucu Gobfielu Suditu cu domnulMihaiTufun.

ArL II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29,06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art, III. - (1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali in fimeție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neugu


Nr.: 49

Data: 06.03.2020SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan