Hotărârea nr. 48/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nn 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07'2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Locul ui Sectorului 1 în

Consiliile de Administrație ji în Comisiile pentru evaluarea fi asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul lt cu modificările fi completările ulterioare

Vâzând Referatul de Aprobare al Prim arul Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate nr. 196/20.01.2020, întocmit de Serviciul Tehnică legislativa, Secretariat și Arhivă;

ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-26/22.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu pievederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 96 alin, (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006. cu modificările și completările ulterioare.

Văzând prevederile Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru dc organizare și funcționare a consiliului dc administrație din unitățile de învățământ preuni verși tar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stal și particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2019-2020;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuni verși tar de stat din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 169/29.09.2016, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 266/21.12.2016, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/28.02.2017, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr. 285/13.09.2017, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 399/28,11.2017, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22/31.01.2018, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 383/05.12.2018, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 413/28.11.2019;

Ținând seama de solicitarea doamnei Daniela Nicoleta Cefalan de înlocuire din Consiliul de administrație al instituției de învățământ Colegiul Național dc Informatică „Tudor Via nu”, în care este reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1.

Luând în considerare Hotărârea nr. 419 din 17.12.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului Gheorghiță Li viu Goncea, se impune înlocuirea sa din Consiliul de

administrație al instituției de învățământ Școala Gimnazială ‘'Herăstrău", în care este reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1.

Având în vedere Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 06.03.2020,

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică pozițiile 26 și 47 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1. cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările, ulterioare rămân nemodificate.                                                         „

Art III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și 1 abținere - numărate la voturi împotrivă, conform Legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


Nr.: 48

Data: 06.03.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Anexa nr, 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48/06.03.2020 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

  • 1. La poziția nr. 26 - Școala Gimnazială “Herăstrău”: Se înlocuiește domnul Glieorghiță Liviu Goncea cu domnul Mihai Tufan

  • 2. La poziția nr. 47 - Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”: Se înlocuiește doamna Daniela Nicoleta Cefalan cu domnul Dominic Pan Meghea