Hotărârea nr. 47/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 06.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna martie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale

MUNICIPIU!. BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AI. SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna martie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna. A.M.N.         ca măsură de prevenire și

combatere a marginalizării sociale

Având învedere Referatul de aprobare întocmit de către Primarul Sectorului al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-53/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv Raportul de specialitate nr. G/729/28.02.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și completări;

Luând în considerare prevederile I .egii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea rcgulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice dc asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 137/22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, complex social de servicii tip creșă și în sistemul de asistență matemală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând cererea înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 8758/13.02.2020, formulată dc către doamna A.M.N.

., relativ la acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvemuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna martie 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna A.M.N. h ca măsură de prevenire șicombatere a marginalizării sociale.

Art. 2. - (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul Sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și doamna A.M.N. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin, (l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


Nr.: 47

Data: 06.03.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan