Hotărârea nr. 46/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 06.03.2020 privind aprobarea desfăşurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”,

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-45/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv Raportul de specialitate nr. G/740/28.02.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de sănătate și protecție socială;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă desfășurarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, organizată cu prilejul zilei internaționale a romilor, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cheltuielile ocazionate de desfășurarea acțiunii, în cuantum de 7900 lei, se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

~    Art.3.- (1) Primarul Sectorului 1 al municipiului București și Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), pieuum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Nengu

Nr.: 46

Data: 06.03.2020Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. hk i 06? O?).

PREȘEDINTE DE SEDINTÂ, MarianCrhfian Neagu

'Prietenul meu de ahâ etnie ac(iune educativă cu prilejul j1 zilei ihternufiimule u raniilnr            '

  • 1. Selectarea școlilor participante-.

s-au selectat un număr de 5 școli de pe raza sectorului 1, după cum urmează: Școala Gimnazială Eugen Barbu, Școala Gimnazială nr. 178, Școala Gimnazială nr. 6, Școala Gimnazială Herăstrău, Liceul Teoretic Nicolae lorga București. La acest proiect vor participa 30 de copii, câte 5 elevi din fiecare școală.

  • 2. Contactarea unităților de învățământ:

în vederea explicării acțiunilor și responsabilităților care revin fiecărei unități școlare, în cadrul evenimentului, ’.ecare școală va selecționa cele mai bune lucrări și va trimite instituției noastre până la data de 27.03.2020, 3 compuneri și 3 desene care vor avea ca temă -Prietenul meu de altă etnie-. Desenele vor fi realizate de către copiii de clasele a IIl-a, iar compunerile de către copiii din clasele a IV-a.

  • 3. Formarea juriului și alegerea lucrărilor:

juriul va fi compus din 3 persoane, respectiv: director general adjunct Protecție Socială-                      șef

birou Relații Interetnice-.                    consilier superior-              . în urma analizării lucrărilor se va stabili

modalitatea de repartizare a premiilor. Vor fi premiate lucrările originale care vor ilustra cât mai bine tema propusă de către noi.

  • 4. Compunerile și desenele copiilor vor fi expuse la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 unde vor putea fi vizionate și admirate de către copiii participanți și invitații evenimentului. în cadrul acestui eveniment cultural-educativ se va discuta despre semnificația zilei de 8 Aprilie. Decernarea premiilor va avea loc în data de 23.04.2020 în jurul orelor 13.00, la sediul D.G.A.S..P.C. Sector 1, Bd. Mareșal Averescu nr. 17, corp F, etaj 3.

Bugetul activității:

7900 lei

Cheltuielile se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.