Hotărârea nr. 45/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 06.03.2020 privind aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local ”pentru anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Planului de acțiuni și lucrări de interes local "pentru anul 2020. ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/200f cu modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-46/25,02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv Raportul de specialitate nr. G/744/28,02.2020 al Direcției Management Economie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei du studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 272/28.08.2019 privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11,2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționaro ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020, cc vor fi executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform l egii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hencficiiu'ii ;ijutDi-Lnuî social’dîn SuctLu'ilî "Pâl muthelpiului BucureșTi vor presta acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 și Poliției Locale Sector 1, în conformitate cu planul aprobat.

Art. 3> L'?.iculu ! nutnfrniiiji ne orc va fi făcui de către responsabilul de caz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza dispozițiilor Primarului Sectorului 1 al municipiului București de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, conform formulei ;

Cuantumul ajutorului social X 167,33

2230 (sau 2350 pentru studii superioare)

unde:

cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru nr. de membri aijânîiliei beneficiare;

167,33 reprezintă nr. mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

2230 reprezintă salariul minim brut pe economie. (2350 pentru studii superioare).

Art. 4.-Administrați a Domeniului Public Sector 1 și Poliția Locală Sector 1 au obligația:

 • 1) să repartizeze persoanele pe categorii de activități;

 • 2) la repartizarea persoanelor pe categorii de activități să țină scama, în măsura posibilităților, de pregătirea profesională a acestora, dc constituția fizică și de restricțiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale ;

 • 3) să țină evidența efectuării orelor prevăzute la art. 28 alin. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 într-un Registru;

 • 4) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

 • 5) să întocmească pontajul lunar și să îl comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în data de 25 a fiecărei luni.

Art,5. dl) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliția Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian Neagu

Nr.: 45

Data: 06,03.2020
Hotăriîrea Consiliului Local Sector 1 nr, ______4^______l2o2o

PREȘEDINTĂ ?£DINȚĂ

■'i ■<» salt *. ■ i^cagii

Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantatf cu modificările și completările ulterioare

Beneficiarii ajutorului social din Sectorul 1 vor efectua orele de munca în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 și a Poliției Locale Sector 1 iar repartizarea la locurile în care vor presta efectiv munca va fi făcută conform Planului de activități, după cum urmează:

 • 1. Activități ce se vor desfășura în teren, pe raza Sectorului 1;

 • a)  întreținere spații verzi

 • b) strângerea resturilor vegetale de pe spațiile verzi aferente blocurilor din sector;

 • c) însoțirea în teren a salari ații or Administrației Domeniului Public Sector 1 și ajutarea acestora la montarea de bănci, gard metalic și stâlpișori blocaj auto, la vopsirea băncilor și a gardurilor metalice, la repararea aparatelor dejoacă pentru copii;

 • d) deszăpezirea manuală a aleilor și împrăștierea de material antiderapant pe timp de iama.

 • 2. Activități ce se vor desfășură la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 și la punctele de lucru din domeniu] ”întreținere și salubrizare obiective publice”:

 • a) măturarea curților;

 • b) deszăpezirea curților pe timp de iarnă;

 • c) asigurarea curățeniei în clădiri/ la punctele de lucru.

 • 3. Activități ce se vor desfășura la adăpostul Odăi al Poliției Locale Sector 1 / Poliția Animalelor:

 • a)   deszăpezire;

 • b)   curățenie;

 • c)   schimbarea regulată a paielor;

 • d)   adăparea și hrănîrea animalelor.