Hotărârea nr. 44/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 06.03.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 137/27.02.2020;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/747/28.02.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/80/28.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Cap. 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 dc a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și private a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. h), art.166 alin. (2) lit. i), lit. 1) art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Hotărârea Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 1. -Se aprobă înființarea unei societății pe acțiuni cu denumirea Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., având ca scop principal lucrări de construcții.”

Art. II - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 și membrii desemnați la art. 6, art. 8 și art. 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 293/12.10.2018, cu modificările și completările ulterioare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 1 abținere - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 10 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    44

Data: 06.03.2020