Hotărârea nr. 43/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,98 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 21, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,98 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 21, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector l

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/739/28.02.2020, Raportul de specialitate nr. M/3-76/28.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr. 2064/H/27.02.2020 al Arhitectului Șef și Raportul de specialitate nr. N/l 17/03.03.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și avizul Comisiei dc sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la art.332 - 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr.

1096/2002 privind trecerea imobilelor in care iși rirsfiiymrft aetivilalea. miale nnitfiți •■iflnitnra de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 302/2003 privind transmiterea unor spații cu altă destinație - dispensare medicale - din administrarea Consiliul General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/ 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de evaluator independent autorizat ANEVAR cu legitimația nr.                                privind estimarea valorii chiriei

de piață a spațiilor dispuse în incinta unităților sanitare de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor ari.. 5 1 it. cc), ari. 129 alin. (7) lit. c), ari. 139 alin. (3) lit g, art. 166 alin. (2) lit. h), art. 333 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă închirierea, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 17,98 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucct din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 21, cu valoarea de inventar 31.370 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei 1 (4 pagini) si Anexei 2 (81 pagini), parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația cabinet medical.

Art.2.- Se aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la art. 1 pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire 1 (un) an.

Art.3.- Prețul1 minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 8 euro/mp fără.

Art.4. -Pmeethrra privind închirierea spațiului prevăzut la ark J- sv organizează la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea dispozițiilor legale, specifice în vigoare.

ai'.i!                  :!: «î TÎ:r«5Z'iorF<l Ar1s«niiiss4i’ii!tai :T IrufSfrilsntr /!<* Triv-li i>:v<cr.î

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru și 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian Neagu t          SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 43

Data: 06.03.2020Nr corp datfre/ construcție

I

C1

■3

Denumie

___________2     _________d

: gr,i£injt r.tnjingi Qabucet

Centura      WWK

Suprafața construita la sol _ (mp)___

3

"■uiflaf

190.18

Cod grupa destinație

CAȘ

CAS

■ ■—

TOTAL

--—----—i

840.39 ]

r*—t-


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETĂȚI

SC 1/500

1 1'

* -

Județul: București

Unitate teritorial adm.; Sector 1

Cod SIRUTA: 179141

Adresa:


Jl


Str. Clabucet nr.4-6 Nr cadastral:Numele si prenumele proprietarului: '^ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR ...„ * AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

1 >VJresa : B-dul Poligrafiei nr.4, București, Sector 1PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan)


Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1

CodSIRUTA: 179141

Adresa;

Str Ciahncfrtnr.4-6

Nr cadastrul


Numele tu prenum&ls proptiistamlwl.

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 Adresa : B-dul Poligrafiei nr.4. București, Sector 1


Data■ÂHVFT


W.


Nume

Punct


Teren liber


> ti


74. 2.V.

RELEVEUC0RPC0NS1KUCTIF PARTER

SCARA 1:150

MUNICPTUL BUCUREȘTI


T udonu adrrewIralN: Sector 1 Cod SRUTA: TW41 Adrese corpului de propiialM: au

Nuraar csdeslrelIfcmelesr prenumele propneianAj ADWH1STRATIA FONDULUI WOMaR Al URTIaTLORSAMTARE PUBLICE Adrese propnelenââ. B-dd Pohgoia nr e \jgaHUa Bucurai JudehMadcrul: seta I fu L> c».1 JT...L1. .•       < .tiv ulii n ui

Nr-

/•> \

LOCAL AL SECTORULUl'l

i; MAR 2020

£

I

TI» «Mat M Btr

RAPORT DE EVALUARE

Estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P, Sector 1

Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de piața chirie lunara: 26.165,47 EUR echivalent 125.039,55 RON

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

04 FEBRUARIE 2020

1

Prețul va fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de Statistică până la momentul desfășurării licitației.