Hotărârea nr. 42/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 11,09 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 11,09 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector l

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/73 8/28.02.2020, Raportul de specialitate nr. M/3-75/28.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr. 2063/E/27.02.2020 al Arhitectului Șef și Raportul de specialitate nr. N/118/03.03.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și avizul Comisiei de sănătate și protecție socială;

Văzând prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la art.332 - 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 302/2003 privind transmiterea unor spații cu altă destinație - dispensare medicale - din administrarea Consiliul General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/ 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de evaluator independent autorizat ANEVAR cu legitimația nr. PFA                  . privind estimarea valorii chiriei

de piață a spațiilor dispuse în incinta unităților sanitare de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit g, art. 166 alin. (2) lit. h), art. 333 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă închirierea, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 11,09 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 10, cu valoarea de inventar 19.349 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei 1 si Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația cabinet medical.

Art. 2.- Se aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la art. 1 pe o perioadă de 4 (patra) ani, cu posibilitatea de prelungire 1 (un) an.

Art. 3.- Prețul1 minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 8 euro/mp fără TVA.

Art. 4.- Procedura privind închirierea spațiului prevăzut la art. 1, se organizează la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea dispozițiilor legale, specifice în vigoare.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărfln.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru și 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 42

Data: 06.03.2020

FISA CORPULUI DE PRO

Str. Clabucet nr. 4-6, sector 1


Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1 CodSIRUTA: 179141

Cod ntravilan/extravilan 2


SCHIȚA BUNULUI IMOBIL’I'ISaA i_                                      11| J

LOC Al AL Strrp^^iuji f ~ ” j


îliune trlsn frurow .

Ir sector cadastral.....................................

Nr. cadastral al corpului de proprietate.......Z

Nr. carte funciara........................................


A. DATE REFERITOARE LA TEREN0 6 MAR 2020NrmeOenurnrre proprietar


Administrarea rwmaii


Sector 1

Ac R fKri


Dornic BofSedh. proprietar


T.T Pi -nu Poligrafiei


Nr parcela

Categ.

defntasirta

II Cod grapa destins tis

Suprafața dr> măsurători (mp)

Clasa de caltete

Zona In cadrat            ,,

.      „             Mentwi

localita tn

1

2

3

4

5

6 - I

1

___Gc

TDI

840.39

L ----


TOTAL


MO 39


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr. corp dadrel cnnstnicfe

1

C1


Denumire


TOTAL| Suprafața

i consimte la sol (mp)


Cod grupa destinație


Centura Pm'ecile Inffltratii laua


y DA 1 FEFERTTtl+RE -i PROPRIE DV?

i                                î -----


Cod numeric personal Cod SRUES


840.39


Tipul acutul <te proprietate, nr. st data

U’»"l | Vr«rf


Cod grupa proprietate


Suprafața din ■ Mod deținere acte (mp sau ha) 1 TeranfConstruciie


Constr


Exclusiv


Indivi-zkine

IȚI


840.39


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETĂȚI fUlIrMVÎblFl^

SC 1/500


Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1

CodSIRUTA: 179141

Adresa:


'■       *                    prtrfuirrt&lte pfoprieîaiuliii

V. 'W ADMINISTRAI IA FONDULUI IMOBILIAR

Str. Clabucet nr.4-6 Nr cadastral:


;•& UNITA! II.OR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 ■'-'Adresa B-dul Poligrafiei nr 4.

București, Sector 1

N-&


'rofq

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan)

Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1 Cod SIRUTA : 179141 Adresa:

Str. Clabucet nr.4-6 Nr cadastral


SC 1/^P0 I • I • I L ■

Numele si prenumele proprietarului;

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 Adresa : B-dul Poligrafiei nr.4, București, Sector 1


,fr


Semnaturi i((3kv .

1111 IRELEVEU CORP CONSTRUCȚIE I AFTIF? SCARA 1:150

MUNIOPWL BUCUREȘTI

Tenuiul admMOHSv: Seo« 1

Cod SIRUTA: 179141

Adresa corpulu de peopnelw: •               .

Număr codajM:


Numele «,f»     1poone«nA>

lAMKtâ ni FONDULUI IMOauAR llUMta puajcE Adreu            BrMRoigrtfeînr.d

țdS4W± ’ =■*• d:teo*>

u fjKLlC. flfli

anexa la hotărârea consiliului ___U-IfcAli ALSBTTi-iiti l'l 1 li 1

4-----

0 6 MAR 2020

2^


RAPORT DE EVALUARE

Estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P.

Sector 1

Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE-SECTOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de piața chirie lunara: 26.165,47 EUR echivalent 125.039,55 RON

Datele, informațiile sl conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

04 FEBRUARIE 2020

1

Prețul va fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de Statistică până la momentul desfășurării licitației.