Hotărârea nr. 41/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 06.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,82 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17,82 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector

l

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/737/28.02.2020, Raportul de specialitate nr. M/3-77/28.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr. 2062/E/27.02.2020 al Arhitectului Șef și Raportul de specialitate nr. N/l 19/03.03.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și avizul Comisiei de sănătate și protecție socială;

Văzând prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la art.332 - 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 302/2003 privind transmiterea unor spații cu altă destinație - dispensare medicale - din i           i                                    -------1                            i,,: ----------t

CXVLJLAlllALO LI LII K/C4. OV1W111U1 KJV11V1U1 M.J. ii jlumvh vii w»wy v* *** wux.AAxxiuvx v»x wv. _ “**>_,*** al Sectorului 1;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/ 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de evaluator independent autorizat ANEVAR cu legitimația           PFA                  privind estimarea valorii chiriei

de piață a spațiilor dispuse în incinta unităților sanitare de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit g, art. 166 alin. (2) lit. h), art. 333 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă închirierea, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 17,82 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Clăbucet din Strada Clăbucet nr. 4-6, sector 1, București, camera 20, cu valoarea de inventar 31.090 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei 1 (4 pagini) si Anexei 2 (81 pagini), parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația cabinei medical.

Art. 2. -Se aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la art. 1 pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire 1 (un) an.

Art. 3. -Prețul1 minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 8 euro/mp fără TVA.


Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neaț»u


Nr.: 41

Data: 06.03.2020

ANEXĂ LAAtf:

LOCAL


ii


FISA CORPULUI DE PRO^E

Str. Clabucet nr. 4-6, sector IVBuc


Nr.


n fi MAR 2020


Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1

CodSIRUTA: 179141

Cod intravilan/extravilan 2

SCHIȚA BUNULUI IMOBIL


^Șsalittn’r t'I

sector fn-rfrisirnl

Nr. cadastral al corpului de proprietate.... _


Nr. carte funciara. _ _ _ __ _ _____


A. DATE REFERITOARE LA TERENNr. parcela

Categ. defofostnta

Cod grapa destinație

Suprafața dto măsuraturi (mp)

Clasa de 1 caltate

Zone in cadrai localltetii 1______

Mentiur»

1

2

3

4

j 5 i

6

7

1

1

Cc

TDI

840.39

_________________________i

i _ ~ a

L. — —i

1

i

___

1

__________________ ■_________________________________

ror/u

----

84025

■                  i


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

—■

Nr. corp dadlre/ construcție

Denumire

L^_____

fîlNI ifM construita la sol (mp)

Cod grapa f destinase ■      Menliuni

1

2

3

4

5

01

Llitr, STTtlSri? Medhail Ctelh’JTHf

650.21

CAS

Ceritara Prtitafilte infliiiiihi

_   190.18

P cAg

_____ ___—

___ ______._____ _

_ _ _ ---- _—

TOTAL

840.39


B. DA TE REFERIWA RE LA PROPRIETAR


Nr.

ort.


Nume/Den urnire proprietar


DorrtcJfU/Sedfu proprietar


Cod numeric personali Cod SIRUES___2____

Administrarea in»*ii|nu al unităților ~ mrrrr-Sector 1

Ac p


IfT.C "i PoligrafieiCod grupa , proprietate

Suprafața din acte (mp sau ha)

Mod deținere Teren ^Construcție

Teren

Conslr.

Exclusiv

Indrvl-zlune

?°3- 46


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETĂȚI


(intravilan)

SC 1 /500


Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1

CodSIRUTA: 179141

Adresa:


Str. Clabucet nr.4-6 Nr cadastral:


/ mo


I

/ >*•

4*""             -__

Numeia ei prenume^ ijiopiit^smlui

'W' ADMINISTRAT IA FONDULUI IMOBILIAR

' 1 . .. ‘ al UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Adresa ‘ B-riui Poligrafiei nr.4,

București, Sector 1PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan)

Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1


diurnele si prenumele proprietarului:

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

CodSIRUTA: 179141


Adresa:


AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1


Str Clabuoet nr.4-6

Nr cadasb ei


Adresa : B-dul Poligrafiei nr.4,

București, Sector 1


341700


341650DataX(m)

’ Y(m)

552607 73

341688.76

vestei

34(767.47

552638.30

341696.01

652634.8

34 rest ts

LS26.1634

341ța).fr»

552621.46

341571.73

MkISW 17

3411172*7

F.K2$nr

&tikb-77 4.1

341662.11

fifiîo12.84

341M11B

Stinrefsla lotâlr» S= IWO mn


RELEVEU CORP CONS1RUCTIF ►vSTtB SCARA 1:150

UUNICPUL BUCUREȘTI

Teritoriu admHslrafiv: Seaot 1 Cod S0LUTA: TTO141

Adresa corpi*» de prapriMau: <u - 'i_t»

Nwnar cadaslai


»-=«ps

pUtaJSlA». FONDULUI BJ0BUHR

lLWțU«i£l iUJâAKHULUț

-s. :BdJMgrNtonr4

■ 4 . »■

, -6^^—tu -i_. I


RAPORT DE EVALUARE

Estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P.

Sector 1

Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI

UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE-SECIOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE-SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de plata chirie lunara: 26.165,47 EUR echivalent 125.039,55 RON

Datele, informațiile sl conținutul prezentului raport suni confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

04 FEBRUARIE 2020

1

Prețul va fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de Statistică până la momentul desfășurării licitației.