Hotărârea nr. 40/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 06.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”

Văzând Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. J/432/DOSUCL/05.03.202, Raportul de specialitate nr. N/77/18.02.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol și Raportul de specialitate nr. M/3-51/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr, 98/2.006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Guvern nr,71/2002. privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare ;

Conform Hotărârii de Guvern nr. 203/2019 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV;

Cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 -4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi pe teritoriul Municipiului București;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 534/17.09.2019 privind schimbarea denumirii Parcului Băneasa, aflat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 în Parcul Jersey City;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Documentație dc Avizare a Lucrărilor de Invervenții privind obiectivul de investiții „Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”;

în temeiul dispozițiilor art.5 lit.ee), art.129 alin.(7) lit.j) și lit.k), ari.139 alin.(3), art.166 alin.(2) lit.k) și lit.o) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”;

Art. 2. -Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Finanțarea lucrărilor se face din fondurile bugetului local și/sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 4. -(1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 1 abținere - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


Nr.: 40

Data: 06.03.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1.

 • 3. Administrația Domeniului Public Sector 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare .


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC JERSEY CITY”

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  TOTAL GENERAL

  Din care C+M


  637.931,61 lei fără TVA

  392.877,23 lei fără TVA


  758.222,50 lei cu TVA 19%

  467.523,90 lei cu TVA 19%


  TOTAL GENERAL

  Din care C+M


134.883,54 euro fără TVA 160.317,70 euro cu TVA 19% 83.069,51 euro fără TVA 98.852,71 euro cu TVA 19%

Curs de schimb valutar 4,7295 lei/euro la data de 05.06.2019

 • B. INDICATORI MINIMALI

Instalarea a 30 de stâlpi de iluminat confecționați din polimer compozit ranforsat cu fibră de sticlă cu surse LED de 42 W, WI-FI integrat, prevazuți cu prize electrice pentru biciclete și trotinete electrice

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA 21.264,38 lei

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA 13.095,90 lei

 • D. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Durata de realizare (execuție) a investiției este de 3 luni.