Hotărârea nr. 4/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Văzând Referatul dc aprobare nr. 99/22.01.2020 al Primarului Sectorului 1? întocmit dc Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. LI29/22.01.2020 al Dirccfici Maruigemenl Resurse Umane, nr. G/292/22.01.2020 al Direcției Management Economic și nr. M73-32/22.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fîscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/201 lj cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fîscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 391, art. 409 și art. 610 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/23.04,2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit ”Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 259/28.08.2019 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local denumit Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, cu personalitate juridică, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Luând în considerare adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 46222/2019 prin care se aduce la cunoștința Sectorului 1 al Municipiului București prevederile art. 610 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia “Autoritățile și instituțiile publice au obligația ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părții a Vl-a să stabilească funcția publică/funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai muli de 50% sau prin transformarea ori înființarea unei/unor funcții publice de consilier achiziții publice în situația în care nu există funcții publice de execuție cu atribuții aferente activității de achiziții publice mai mult de 50%”',

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Utilități Publice. Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului dc funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3»- (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate Ja alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin.(l) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEM NE AXĂ,


secretar ceneral

Danielii Nicăl^tfc ce<*lan

Nr.: 4

Data: 28.01.2020

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.


STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRITATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (DUPSPM - SECTOR 1) - FUNCȚII PUBLICE


FUNCȚIA

DE CONDUCERE

______________1______________

Director General Director General Adjunct


Șef Serviciu

Șef Birou


FUNCȚIA DE EXECUȚIE 2


CLASA (NIVEL STUDII) ________3________

(S)

(S)


JȘȚ

(S)FUNC


TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

Consilier

T(S)

Superior

18

*

Consilier

I(S)

Principal

22

Consilier

I(S)

Asistent

9

Consilier

1(S)

Debutant

11

Consilier achiziții publice

I(S)

Superior

6

Consilier achiziții publice

I(S)

Principal

8

Auditor

I(S)

Superior

2

Consilier Juridic

I(S)

Superior

3

Consilier Juridic

I(S)

Principal

1

*

Consilier Juridic

T(S)

Asistent

2

Consilier Juridic

1(S)

Debutant

-

1

Referent

III (M)

Asistent

2

Referent

III (M)

Debutant

-

6


STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRITATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

(DUPSPM - SECTOR 1

- FUNCȚII CONTRACTUALE

FUNCȚIA

DE CONDUCERE

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

CLASA

(NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

Director General Adjunct

(S)

-

II

2

Șef Serviciu

(S)

-

II

7

Șef Birou

(s)

-

11

4

Șef Compartiment

(S)

-

II

6

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

19

Maistru

(M;G)

I

4

Arhivar

(M)

I

1

Inspector

(M)

LA

1

Inspector

(M)

1

29

Inspector

(M)

II

40

Inspector de specialitate

(S)

IA

11

Inspector de specialitate

(S)

1

11

Inspector de specialitate

(S)

II

10

Inspector de specialitate

(S)

debutant

8

Muncitor calificat

(M;G)

I

9

Muncitor calificat

(M;CQ

II

7

Muncitor calificat

(M;G)

ITJ

7

Muncitor calificat

(M;G)

IV

16

Muncitor necalificat

(M;G)

I

24

Muncitor necalificat

(M;G)

II

15

Referent

(M)

I

9

Referent

(M)

11

4

Secretar- dactilograf

(M;G)

I

1

Șofer

(M;G)

I

2

Șofer

(M;G)

11

3

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

212

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

231