Hotărârea nr. 39/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 06.03.2020 privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deţinător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, care se va desfășura în anul bugetar 2020

ML MGIPIUL BUGUREȘTl--

CONSILIUL LOCAL AI, SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuita a câinilor și pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deținător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului București, care se va desfășura în anul bugetar 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. 5229/11.02.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/717/27.02.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-48/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, eu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 41 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Hotărârea Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 3/31.01.2009 privind condițiile minime pentru dotarea și funcționarea cabinetelor medicale veterinare, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor, din cadrul Poliției Locale Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3) lit.a), art.166 alin.(4), art. 196 a1in.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

CDNSILWULOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Programul anual de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deținător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului București.

Art. 2.- (1) Bugetul inițial care se va aloca Poliției Locale Sector 1 pentru desfășurarea programului prevăzut la art. 1 este de 120.630,12 lei.

(2) în condițiile în care vor exista resurse financiare, bugetul prevăzut la alin. (1) se va putea suplimenta prin rectificare bugetară în funcție de solicitările primite de la deținătorii animalelor, pe baza unei note de fundamentare care se va constitui anexă la bugetul rectificat, potrivit legii, fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

Art 3. -(1) în scopul desfășurării programului prevăzut la art. 1, Poliția Locală Sector 1, va achiziționa, în calitate de autoritate contractantă, servicii de medicină veterinară prestate de unități sanitar-veterinare de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. b), c) și d) din Hotărârea Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 3/31.01.2009, acestea având obligația de a asigura îndeplinirea actului medical de către medicii veterinari înscriși în Tabloul general al membrilor Colegiului Medicilor Veterinari.

  • (2) Achiziția serviciilor prevăzute la alin.(l) se va realiza cu respectarea dispozițiilor legale în materie de achiziții publice, aplicabile unor astfel de servicii.

  • (3) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (1) va fi suportată integral din bugetul alocat Poliției Locale Sector 1 pentru această destinație.

Art. 4. - Poliția Locală Sector 1 va aduce la cunoștință publică condițiile și modalitatea de înscriere în programul prevăzut la art. 1 prin publicare acestora pe site-ul propriu, pe site-ul www.primariasectorl .ro și prin orice altă formă de publicitate care să asigure o informare adecvată a persoanelor interesate.

Art. 6. -(1) Primarul Sectorului 1 și Directorul General al Poliției Locale Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 39

Data: 06.03.2020