Hotărârea nr. 38/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 06.03.2020 pentru modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

WF11     V1 1         M.1J CJllrV- ± V1WUV1 A

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 7

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 377062/22.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Directorul General și de Șeful Serviciului Resurse Umane și Gestionarea Documentelor din cadrul Directei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialilale nr. i/160/27.01.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/314/27.01.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/35/27.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1 )-(4), art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Potrivit prevederilor art. 610 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind conul aamimsirauv, cu mouincanie și completai nu uiiawaic,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 123/22.04.2019 rămân nemodificatc.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

Nr.: 38

Data: 06.03.2020

\\A


Anexa nr. 1

UitfSrârea Conciliului L«.«t*»l alSeciririilui I

>-           Q t11 ân /W 1 N -^4- &tt

CI DE EXECUȚIE Șl PFR-SON SLȚL


SALARII DE BAZA PEI

UUWA | iiti utniLKAEE DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 StXBTE) I E CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI

ART. 38 ALIN. (1) Șl ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017


ARTICOL UNIC

Angw ix. I - Salarii de țbazft pentru funcțioiișmi puWid ele execuție și personalul contractual de execuție din .cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe I oiialc e Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea Consiliului ,1-ițța'l Sector I nr. 123/22.04.2019, se modifică țlupO cum urmează*

1. In anexa nr. 1, numerele curente 4-7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

r"

CONSILIER,

CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

...

—-------—=_

4

SUPERIOR

S

4,239

8818

9480

9954

10452

110714

10982

5

CONSILIER.

j CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

' s

3.865

8040

1

8643

1

| 9076

9530

9769

10014

6

CONSILIER.

CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

s

3,616

7522

8087

8492

8917

1

9140

9369

7

CONSILIER,

CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR. EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

DEBUTANT

s u . 1

3.262 i

6785 1

_ 1

7294

7659

8042

8244

__'

8451

DIRECTOR GENERAL,

TRĂSCĂIANU VERONICA AD|TA

Șef Serviciu, Ispas Cristina