Hotărârea nr. 37/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 06.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite, și Taxe Locale a Sectorului 1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 377007/22.01.2020 semnat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, de Directorul General și de Șeful Serviciului Resurse Umane și Gestionarea Documentelor din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1,

Luând în considerare Raportul dc specialitate nr. i/155/27.01.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/311/27.01.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/34/27.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 391 alin. (1 )-(3), art. 409 alin. (l)-(2) și alin. (3) lit. b), art. 502, art. 507 și art. 610 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 192/09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activității la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

A — 1         r*1__- - -- - 1- —  Clx — J--1 _-J —  -C. -   r.4-1 2  zx 1  TA-Z 4-2 ZA-,  f~2.s-\-n ZA A* ZA 1 ZA zl ZA T-AA-A A-AZA Z-ZAo 1__' I av£l _T ZAZ'olf^^ Q

r« ■    r _ "a r-1             azi   a ■ zi i i i i  a ■ ■—  ■■■■■■ ■■■  z« i  ■ ziai.t.iii ■  * n .■ ak .■ ri ai > k >k<  a a ■ ■ i » >/,■ a v> Oi   ■ u A k> I M /V.IAI IZ LX ___

Sectorului 1, conform Anexelor nr. 2.1 și nr. 2.2.

Art. 3.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

192/09.07.2019 rămân nemodificate.


Art. 4.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 5.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 192/09.07.2019, referitoare la aprobarea Organigramei și Statului de funcții, își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 6.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului

București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


CONTRASEMNEAZĂ,


Nr.: 37

Data: 06.03.2020
_________ii_exitnrx2.l_________________

la Hotărârea (. cnisilitilui Local a ''cexorului I Nn,...A.C?£.<?£,. 2020

PREȘEDINȚI, t ȘEDINȚA


STAT DE FUNCȚII PUBLICE

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I


FUNCȚIA

CLASA (NIVEL STUDII)

GRAD PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

I(S)

I(S)

II

II

1

3

ȘEF SERVICIU

1 l.Sț

i (Si:

II

15

ȘEF BIROU

CONSILIER

JURIDIC

II

1

3

ILS1       SUPERIOR

CONSILIER

JURIDIC

I(S)

PRINCIPAL

3

AUDITOR

1 (S)

SUPERIOR

1

AUDITOR

I(S)

PRINCIPAL,

1

CONSILIER

l(S)

SUPERIOR

18

CONSILIER

ACHIZIȚII

PUBLICE

" INSPECTOR

I(S)

1 (S)

SUPERIOR

SUPERIOR

2

' 38

INSPECTOR

l(S)

PRINCIPAL

37

J— ■

INSPECTOR REFERENT REFERENT

'1SJ=

III (Mț_

III (M)_

III (M)

ASISTENT

SUPERIOR

’Î’RINCTPAL

_29____

___7__

7

-REFERENT_

ASISTENT

1

TOTAL

FUNCJII P

UBL1CE

____167


Anexa nr. 2.2

la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1

Nr J3&.../..C&,£.Ș...2O2O

SfCTOV


I l UL             |


STAT DE FUNCȚII CONTRACTUALE

pentru Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

_FUNCȚIA

De execuție

De conducere

Gradul de salariza re/gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr posturi

0

1

2

3

4

-

ȘEF SERVICIU

11

S

1

INSPECTOR

SPECIALITATE

-

IA

s

1

REFERENT

-

IA

M

1

"1

REFERENT

-

.1

M

MAGAZINER

-

M

' 1

ȘOFER

-

1

M

2

MUNCITOR CALIFICAT

1

“MT g

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

8

TOTAL POSTURI

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITEZI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1-175

DIRECTOR GENERAL, TRĂSCĂIANU V TRONIC \ ADIȚX r.: 1    .<■                 . _i