Hotărârea nr. 36/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 06.03.2020 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 1, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. i/308/20.02.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/720/27.02.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-44/25.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr.571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în baza dispozițiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată;

Cu respectarea Legii nr. 273/2006,privind finanțele publice locale, cu modificările și completaările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intres local;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.75/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr.93 5/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară grantat în plată;

în conformitate cu Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București cu nr.3258/28.09.2018 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.136, art.139 alin.(3), art.166 alin.(2) lit.f), art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr.2-Statul de funcții, la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.HL - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian Neagu


Nr.: 36

Data: 06.03.2020SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta CefalanSTAT DE FUNCȚII


al Administrației Domeniului Public sector 1


FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

GRADUL/

TREAPTA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

Director General

II

ss

1

Director Economic

II

ss

1

Dir.General Adjunct

II

ss

1

Dir. Spatii Verzi

II

ss

1

Dir.Resurse Umane-Juridic

II

ss

1

Dir. Economic Adj.

II

ss

1

Director Adjunct

11

ss

1

Sef Serviciu

II

ss

4

Sef Birou

11

ss

5

consilier juridic

IA

ss

3

_________I

consilier juridic

I

ss

1

insp. specialitate

IA

ss

29

insp. specialitate

I

ss

6

insp. specialitate

II

ss

8

auditor

IA

ss

2

subinginer

IA

SSD

2

referent

IA

M

8

referent

1

M

1

muncitori calificați

1

MG

9

muncitori calificați

II

MG

1

șofer

I

MG

9

Muncitori necalificati

I

MG

2

total salariati

97