Hotărârea nr. 35/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 06.03.2020 privind menținerea, începând cu data de 1 martie 2020, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, la nivelul aferent stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind menținerea, începând cu data de 1 martie 2020, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație " din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, la nivelul aferent stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector l, cu modificările și completările ulterioare

Văzând referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. i/346/25.02.2020 și raportul de specialitate nr. i/347/25.02.2020 al Direcției Management Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/721/27.02.2020 și Raportul de specialitate nr. M/3-50/26.02.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulleiioaie,

Ținând cont de prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (7) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 111 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 38 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1-Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/28.01.2020 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucuiești și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică dc Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Locul al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul- verbal nr. i/241/10.02.2020 încheiat între Primarul Sectorului 1, reprezentanții funcționarilor publici și rcpiezcnlmiinl pcmunalului tu contract individual de muncă;

în tcnv’jut prevederilor art. 5 Iii cc), art. 139 alin. (1) și alin <3) lit. a), art. 166 alin. (4) șț «ii. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul irdmimstrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1 martie 2020 se mențin salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 la nivelul aferent stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1-Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.- Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 martie 2020, pentru personalul contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Primarul Sectorului 1 cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, și a salariilor de bază stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3.- Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și în cadrul instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.- Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica până la stabilirea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin hotărâre a unui alt sistem de salarizare aferent salariilor de bază pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (l)-(2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul General al Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.5772019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian NteaguSECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 35

Data: 06.03.2020