Hotărârea nr. 34/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 06.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIŢA SRL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri ii cheltuieli pe anul 2020

«f LÎU Ulii Ulkl F A fkJJUJ

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182/06.02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/716/27.02.2020 al Direcției Management Economic, nr. M/3-49/25.02,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,

Ținând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze ceonomico-socialc, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică Locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama de prevederile Legii m.5/2020 privind bugetul dc stalpc anul 2020;

Luând in considerare prevederile an.6 din Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor dc fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), ari. 139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin,(4) și arL196 alin.(l) liL.ii) 6in Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administraiiv, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

ArtJ. -Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • a. ) Anexa 1 “BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020”

  • b. ) Anexa 2 ‘'Detalierea indicatorilor econotnico-financiari prevăzuți în bugetul dc venituri

și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”

C.) Anexa 3 “Gradul de realizare a veniturilor totale”

  • d. ) Anexa 4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”

  • e. ) Anexa 5 “Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante”

Ari.2.- (1) Primam! Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l). precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 5 abțineri numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 06.03.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă nr..57/2019 privind. Codul administrativ, cu modificările șî completările ulterioare.


Nr.: 34

Data: 06.03-2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE     —

Operatorul economic CET GRI VITA SRL            X JhG>Ș//'- <

Nr.

ÎALAHOTÂriÂr-i-AiX)

LOCAL AL SECTGF1U_

V.4

suL.

Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.3 Cod unic de înregistrare 15811175               /

?7 15               \

A

4

0 6 MAR 21)20

_________ „ .zi:

_______

LSUUtlUL Ut VLNIIUHI Șt UnttL 1 UJtLI Kt ANUL,

__

-         - â

ri_           B

•           a

INDICATORI

Nr. rd.

PtejIibthiiSȚ fltt precedent 2D1S

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

9=715

U>&7

0

1

2

T"

4

f

«-«+

t

a

5

10

1.

VENITURI TOTALE |Rd.1=Rd.2+Rd,6)

1

20,715,235

41,406,000

199.88%

42.600.000

43 220.000

1O2.0B%

101.46%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19,934,560

40,856,006

204.95%

42.300.000

42.970.000

103.53%

101.58%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

2,119.379

5,484,000

258.76%

5,550,000

5,700.000

101.20%

102.70%

b|

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

4

2

Venituri financiara

5

780,575

550 000

70.46%

300.000

250,000

54 55%

83.33%

II

CHELTUIELI TOTALE |Rd.8=Rd.7+Rd.19)

6

25,539,783

41,002,400

160.54%

42,160,000

42.755.000

102.82%

101.41%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd,7=Rd.0<-Rd.9+rd.1O+Rd.1fl), din care:

7

25,534,381

41,002,400

160.58%

42.160,000'

42,755.000

102.82%

101.41%

A.

cheltuieli cu bunuri ai servicii

a

17,309,085

30,191,900

174.43%

31.030.000

31,300.000

102.78%

100.87%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamînte

227,561

245,000

107.66%

250.000

255,000

102.04%

102.00%

C.

cheltuieli cu personalul, [Rd.10”Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

6,808,817

8,365,000

122,86%

8.500.000

8.000.000'

102.57%

102.56%

CO

Cheltuieli de natură

sa la ri alăl Rd.11=Rd. 12+Rd. 13]

n

6,657,035

B 190,000

122.84%

8 400,000

8 615,000

102.56%

102.56%

C1

ch. cu salariile

12

6,301,435

7,750,000

122.99%

7.950,000

8.150.000

102.50%

102.52%

C2

bonusuri

13

365.595

440.000

120.35%

450,000

465.000

102.27%

103.33%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli m plai compensatorii aferente disconibilizarilor de oersonal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului d« mari dai si a altor organe de conducere si control, cnmlsil si comitete

16

0

Ci

CS

cheltuieli cu contribuțiile datorata de angajator

17

141.782

175. DOC

123 43%

180,000

185,000

102.86%

102.73%

D.

alte cheltuieli do exploatare

10

1,188.918

2,200,500

1B5 08%

2.300.000

2.400.000

104.52%

104.35%

2

Cheltuieli Financiare

1U

5,403

0

0.00%

0

0

III

REZULTATUL BRUT (pKrftt/picrdere| (Rd.2C=Rd.1 Rd.6)

20

-4,824,546

403,500

-8.37%

440,000

465,000

109.02%

105.68%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAII

24

6

ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

403,600

0

440,000

465.000

109.02%

105.68%

1

Rezerve legala

27

20,180

22,000

23.250

109.02%

105.68%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de logo

2a

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii nrecedentl

29

0

383.420

0

418.000

441.750

109.02%

105.68%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanfate din împrumuturi externa, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor țl altor costuri aferente acestor îmnriirmițiirî

30

5

Alto repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 23, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- {Rd.27 la Rd.31|>=0|

32

7

Participarea sala riali lor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar do referință

33

n

î

1

x < țut't*'

Paginii i dl 1 ■>                                                Dala *^2020 Orae 56 AM

INDICATORI

Nr. rd.

Realizau Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Ești mâ ri an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/6

10=877

(1 '

1 ■

2 —

4

---------6---------1

b-W4

—r—

8

9

8

Minim im 60% varsaminte la bugetul de stat sau local “in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

intagrai sju niiijoniui uu- :>i.n. uni Laic.

a)

- dividende cuvenita bugetului do stat

35

t>r

• dividende cuvenite bugetului local

36

«>

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

36

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

EI

chottuioFl materialo

41

ctiGlLuioli cu salarhlo

42

SI

choltuloh privind prestările de servicii

43

SI

cheltuieli cu reclama al publicitate

44

01

alto cheltuieli

45

vm

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

46

146,524

52,719,129

35980%

40,950 000

250.000

77.68%

0.61 %

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aforonte plătii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

146.524

52.719,129

35980%

40.950.000

250.000

77 68%

Q.61%

X

□ATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat ta finele anului

50

96

105

109.38%

106

105

100 00%

100 00%

2

Nr.mediu do salarlațl total

51

94

105

111,70%

105

105

100 00%

100 00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (loi/pcrsoanâ)i determinat pe baze cheltuielilor de natură salariata"

52

5.842

6,421

109.91%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (!oi/persoană) doternlnal pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului do stat •*)

53

5.334

6.421

120.37%

5

Produci!vltațoa muncii In unități valorice pe total personal mediu (lol/perauană) (Rd.2/Rd.51)

54

212,071

389,105

183.48%

402,857

409,238

103.53%

101.58%'

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

189,524

336.876

177.75%

7

Productivitatea muncii in unitați fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite, persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totala (Rd.57=(Rd.6i,Rd.1 )x10CK))

57

1.233

990

80.32%

990

989

99 <14%

99 96%

9

Plăți restante

58

10

Creanța restante

59

4.665.963

5.600 000

120 02%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.63 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2


Pagina 2 din 2


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Data 2/&2020 OraE.55 AM

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic CET GRIVITA SRL

Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Gri vitei Nr.357 Cod unic de înregistrare 15811175

anexă la hlxj

LOCAL A

-Rărea cc

SECTORUl

\’Sr

UI

JU

■.LI

/

«r.

34

0 6

MAR 202

1

2

Detalierea indicatorilor economico-fman si cheltuieli si rAnarfizama na trimestrA

piati prevâiuți îp bugetul de veniti

a Acestora

in FREȘEDIf.

te.de șei

:        . A/

Ithl

fa

X-     J.

i

1

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2018

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

conform Hot.C.LSI nr.35712019

conform

Hotărârii

A.G.A. 6/2019

Trim I

Trim ii

Trim III

An

f

=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

Ba

6b

6c

6

7

8

i,

VENITURI TOTALE (Rd 2+R0.22)

1

34.173,423

20 774,200

20.774.200

20 715.235

11,565.100

22,716,750

29,639,150

41,406,000

0.00%

60 62%

1

Venituri tataie din exploatare

(Rd .2= Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), d i n care:

2

33,489,362

20 039.200

20,039,200

19.934,660

11.445.100

22.446,750

29.239.150

40.856.000

0 00%

59.53%

a|

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

29,343,197

16 584,500

16,584,500

16.549,297

9 851.750

18.623,000

24.356.800

34,192.000

0.00%

56.40%

a1)

din vânzarea produselor

4

29.260.549

16 490.000

16,490,000

16.446.168

9.828,750

18.576.500

24.286.300

34,097.500

0.00%

56.21%

a2)

din servicii prestate

5

32.647

94.500

94,500

103.129

23,000

46.500

70,500

94,500

0.00%

1

24.78%

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

68.511

410,000

410,000

363,369

10,000

20,000

60,000

80,000

0 00%

5

30.38%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd,10+Rd.11), din care:

9

3,499,197

2,002,000

2.002,000

2,119,379

1,523,350

2.928.750

3,862,350

5,484,000

0.00%

60.57%

g1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

3,499,197

2.002,000

2,002,000

2.119.379

1.523.350

2 928.750

3.862,350

5,484,000

0.00%

60.57%

C2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

dl

din orcductla de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15tRd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:

14

573 457

1.042.700

1.042.700

902.615

60.000

875,000

960.000

1.

00.000

0.00%

l

55.04%

din amenzi și penalități

15

46,292

100,000

100,000

1,129

20.000

55.000

100,000

150.000

11.76%

2.44%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

27.700

27.700

27,731

0 00%

- active corporale                     ... AĂAĂSRrĂ

<17

0

27,700

27.700

27,731

0 00%

- active ne corp ora le

'■'-10

f3)

din subvenții pentru investiții

f4)

din valorificarea certificatelor COț(

' 2 CE

64,329

115,000

115,000

111.767

0

0

0 00%

f5)

alte venituri                      y*         ?

2i

467.837

800000

800,000

761 988

40,000

820 000

860,000

950,000

0 00%

62.87%

v./-

Pas in a 1 din B

DE!

i 2/6,2020 Ora !

59 AM

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat An 2018

0       1

2

3

3a

2

Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24

+Rd,25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

664.061

aj

din imobilizări financiare

23

bl

din investiții financiare

24

c|

din diferențe de curs

25

7,162

d) el

din dobânzi

26

576.899

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+Rd.13D)

23

36.075,599

1

Cheltuieli de exploatare

iRd,29=Rd.30+ Rd ,78+Rd.85+Rd. 113), din care-

29

36.968.911

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii IRd.3ORd.31+Rd.39+Rd.4S), din care;

30

28.185 036

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.1=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

27.233,391

al

cheltuieli cu materiile prime

32

26.310,217

b>

cheltuieli cu materialele consumabile, din care*

33

191 144

h1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

55,899

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

40,590

c|

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

10.527

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

152.992

el

cheltuieli privind mărfurile

33

63,511

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.38=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

39,442

8}

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

47,311

bi

cheltuieli privind cHlrltle (Rd.41=Rd.42+Rd.43) ain care:

41

9.369

b1)

- către operatori cu capital integralj'majontar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

9,369

c)

prime de asigurare

44

32,761

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+ Rd 49+Rd.56+Rd.61+Rd. 62+Rd. 6&+Rd 67+Rd.6B+Rd,77), din care:

45

662,203

a)

cheltuieli cu colaboratorii

45

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, tii'rf'tăhi:-

^7

6.000

bl) |cheltuieli privind consultanța jurftiîtă

.43,

6,000

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șî Dub'i'crtate

(Rd.51+Rd,63), din care:              V.'J,

---Lj-------------------------1---------

5.447Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat! Realizat

din care:

conform Hot.C-L.S1 nr.3 57/2019

conform

Hotărârii

A.G.A. 6/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

e=S/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

735.000

735.000

780.575

120,000

270.000

400.000

550,000

0.00%

114.11%

35000

35.000

11,160

0.00%

155.94%

700,000

700,000

769.407

120.000

270,000

400.000

550.000

0.00%

113.67%

29,772,750

29.772.750

25.539.783

9,978,900

20.218.200

27.759,400

41,002,400

0.00%

69.07%

29,752,750

29.752,750

25.534,381

9.978 900

20.218,200

27,759,400

41.002.400

0.00%

69.07%

19.639.600

19,639.600

17 309.085

7,588,900

14.555.900

19.623.400

30,191,900

0.00%

61.41%

17.460.000

17,460,000

15.881,486

7.246,000

13,003,500

18.474.000

28.634,000

-.30%

58.32%

15,620,000

15.620.000

14.984,097

7.041.000

13.308,500

17.464,000

27.349.000

0.00%

55 59%

705.000

705,000

206.133

120.000

280,000

630,000

805,000

0.00%

107.84%

350,000

350.000

57,102

65,000

160.000

285,000

400,000

0.01%

102.30%

55,000

55.000

41.77S

13,500

27,000

40500

55,000

0 00%

102.92%

150,000

150.000

35,497

25,000

65.000

110,000

150,000

0.01%

337.21%

575,000

575,000

292.390

50.000

130,000

210.000

250.000

□ D[)%

191.11%

410,000

410,000

363,369

10.000

20.000

60,000

30.000

0.00%

530.35%

1 108.000

1.1CB.0QD

751,679

64.500

179.000

274,000

360.000

0.00%

840 41%

1 050,000

1,050,000

701,793

50.000

150,000

230,000

300.000

0.00%

1*183 35%

13,000

13,000

9.915

3.500

7.000

11.000

15.000

0.02%

1 05.82%

13,000

13.000

9.915

3,500

7,000

11,000

15.000

0.02%

' 05.82%

45.000

45,000

39.971

11.000

22.000

33.000

45 000

0.00%

'22.01%

1.071.800

1.071.300

675,920

278.400

573.400

875.400

1.197.900

0.00%

7B.39%

50,000

50.000

9,000

10,000

26.000

35,000

50,000

0.06%

150.00%

50 000

50.000

9,000

10,000

25,000

35,000

50.000

0.00%

150.00%

S,B0Q

8,800

2.673

1,900

3,900

5.900

7,900

0.11%

49.07%

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2018

0

2

3

3a

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

5.447

- ti cheta cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

- ti chete cadou ptr. cheltuieli de reclamă, șl publicitate, potrivit Legii nri93/2006, cu mridiflrÂrilfî i ilterinarp

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015

(Rd.55=Rd.5T+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

dl)

ch.de sponsorizare rrt domeniul medical si sanstale

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si spart din care;

58

d3)

- centru cluburile sportive

59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si act> vitali

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

1 663

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

62

17.589

- cheltuieli cu diurna (Rd.â3=Rd.64+Rd.65), din

63

0

-interna

64

0

-externa

65

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

31,123

h>

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

4.501

')

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

171.195

H)

cheltuieli de asigurare și pază

69

150,684

Î2|

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

9.720

i3}

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

10,791

Î4J

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiala

74

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobai

Preliminat/ Realizat

din care:

conform Hot.C.L.SI nr.357/2019

conform

Hota rarii

A.G.A. 6/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

B>5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

5

7

8

8.800

a, 8oo

2,673

1.900

3,900

5.900

7.900

311%

49.07%

4,000

4.000

1.631

1,000

2.000

3.000

4.000.

0.15%

98.69%

25 000

25.000

0

5,000

12.000

20,000

25.000

0.00%

2.000

2,000

0

500

1,000

1.500

2 000

2.000

2,000

0

500

1.000

1.500

2.000

40.000

40,000

29.578

10.000

20,000

30 000

40.000

0.00%

95.04%

10.000

10.000

3 622

2.500

5.000

7.500

10.000

0 08%

80.46%

2U,Q0D

214,000

187.719

58.000

115.500

174,000

232,000

0 00%

109.65%

173,000

173,000

169.120

45.000

91.000

137.500

185.000

0.00%

112.23%

10.000

10,000

9.720

2.750

5,500

8,250

11.000

0.01%

100.00%

30.000

30.000

8.800

10.000

18,500

27S6S

3=,u:o

0.06%

81.55%]

0

*

< , tW I

S ■

* -. j

■’ ’’ :<Z -

_

| 1

Dat 1 2/6/2020 Ora H Fi» AM

Pagina 3 din -3

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2018

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HotC.L.SI nr.357/2019

conform

Hotărârii

A.G.A. 6/2019

Trim I

Trim li

Trim III

An

7=6/5

n=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

Sa

6b

6c

S

7

8

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uroentă a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șt alte anunțuri

76

0

1.000

1,000

79

250

500

750

1,000

16.02%

i)

alte cheltuieli

77

624.095

720.000

720.000

441.697

190,000

390.000

600.000

829,000

0.00%

70.71%

B Chelturefî cu Impozite, taxe și varsăminte asimilate IRd-7fl= rd. 79+Rd. 80+Rd .81 +Rd .82+Rd ,83+Rd. 84), d i n care:

78

181.785

278 000

278.000

227.561

98,500

126,000

200.000

245.000

0 00%

125.18%

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

eh ou redevența pentru con cesiona rea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

eh. cu taxa de licența

81

35.524

78.000

78,000

77,919

25.000

25,000

25,000

25.000

0.00%

219.34%

dl

ch cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

5,540

1.5,000

15.000

3.506

3,500

7,000

11,000

15,000

0.12%

63.28%

fi

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

140,721

185.000

185.000

146,136

70.000

94,000

164.000

205,000

0 00%

103.55% 1

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd 85=Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd.112), din care:

85

6.711.624

7.659,950

7,059.950

6,808,817

1.931.500

4,131,300

6.156.000

8.365 000

0.00%

101.45%

CO

Cheltuieli de natura saîarlală (Rd Ffi“Rd.87+ Rd 91)

B6

6,572,303

7 484,950

7.484.950

6,667 035

1.891.200

4,044.600

6.026.500

8 ’ 90 000

0.00%

■ 01.44%

CI

Cheltuieli cu salariile fRd.B7=Rd.B8+Rd.89+Rd.9D)1 din rare:

87

6,191,999

7 044,950

7.044.950

6,301,439

1.772,700

3.815.600

5.697,500

7.750.000

0.00%

101.77%

a) salarii de bază

88

3,833,717

4 394,060

4.394.060

4,060,080

1.204.000

2.412,000

3.617,500

4,834,000

0.00%

105.93%

b) sporuri, prime ș! alte bonificații aferente salariului de bază (conform C _

89

2 358282

2 650,890

2.650,890

2 240 559

560.700

1,403,600

2,080,000

2,916,000

0.00%

95.01%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bcnusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd,97+ Rd.9B|, din care:

91

380 304

440,000

440.000

365 596

118,500

229.000

329,000

440.000

0.00%

9613%

a) ch 227/1

comj

eltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 015 privind Codul fiscal*), cu modificările și Jletăriie ulterioare, din care:

92

01,740

100,000

100,000

77,560

23,500

54.000

74.000

100 000

0.00%

94 89%

-lichele decreșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

17.100

21.000

21 000

16.200

4.000

15 000

15.000

21.000

0.01%

94.74%

bl ti chete de masa;

95

298.564

340,000

340.000

208,036

95 000

175.000

255.000

J^ărtD.OOO

0.00%

96.47%

ci vouchere de vacantă:

96

d) ch, privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

el alte cheltuieli conform CCM.

9B

.

Pagi ia 4 fin 3

T.t

DarJZfl6/2020Uiafl.MAIV

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2016

0

1

2

3

3a

C3

Alte cheltuieli cu personalul /Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102k din care:

99

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile sal a riale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

C) cheltuieli de natură sa la rial ă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii șJ comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.1Q4+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

0

a) pentru di rectori/di rectorat

104

-componenta fixă

105

-comoonenta variabilă

105

b) pentru consiliu! de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

-componenta fixă

108

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leqii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

139,321

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 113=Rd .114+Rd. 117+Rd. 118+Rd .119+Rd. 120+Rd .121),

din care:_______________ _________________________

cheltuieli cu majorări și penalități

a- (Rd.114-Rd.HS+Rd.116h din care.

JJ3

114

1.890.466

0

  • - către bugetul general consolidat_______________

  • - către attl creditori

J_15

115

0

b| cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

<0

alte cheltuieli

119

590.381

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

1.255.737

fi

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

44.349

cheltuieli nrivlnd alustările si provizioanele

122

44.349

f1.1)

-provizioane privind participarea la profita salariațllor_____________________ _

123

%

%

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

Aprobat

conform    conform

Hot.C.L.Sl    Hotărârii

nr.3 57/2019 A. G. A. 6/2019

Preliminat / Realizat

Trim I

din c

Trim II

are:

Trim III

An

7=6/5

8=5/3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

175.000

175,000

141.782

40.300

86.700

129,500

175.000

0 00%

101.77%

2.175,000

2,175,000

1.188.918

360.000

1.405,000

1780.000

2.200.500

0 03%

62.89%

0

0

875,000

875.000

834.170

50.000

780,000

840,000

900,500

0.00%

141.29%

1 300,000

1.300.000

1.244.573

310.000

625.000

7^(300.000

0.00%

99.11%

0

0

-889.824

0

0

' "a

’ v\\

0.00%

2006%

0 00%

Pagina 5 din €

V. •

y - â

vcV

*; '       Dau 2iWU20 Ora fl!» AM

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 201B

0

1

2

3

3a

f1 2) ~ Provzoane *n l0ga^ura cu contractul de mandal*

124

venituri din provizioane și ajustări pentru ’ de p rec lere sau pi e rderi de va l oare , d i n ca re:

125

0

T2.1) din anularea provizioanelor

IRd.126-Rd-127+Rd 128+Rd.129) din care:

126

0

- din participarea salarlaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

______activelor circulante____________

128

0

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare

(Rd 1.?n=Rri.1S1+Rd.134+Rd.137L din care:

130

6.688

al

cheltuieli privind dobânzile , din cane:

131

0

a1) aferente creditelor pentru investiții

132

a21 aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

6.688

b1) afere nte cred itel or pentru i n vesti ții

135

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

6.688

c]

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

-2,802,176

venituri neimpozabile

139

Cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

33 489 362

a)

- venituri din subvenții si transferuri

143

3,499,197

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivității muncii, cf- Legii anuale a bugetului de stat

144

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

a)

-alte cheltuieli din exploatare care nuseiauincalcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură sa la rial ă (Rd.86), drn care: ")

147

6.572,303

a)

Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf- Legii anuale a bugetului de stat

147a’,

13,740

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

f

î=S/3a

conform Hot.C.L.SI nr.3S7/2019

conform

Hotărârii

A.G.A. 6/2019

Trim 1

Trim II

Trim IH

An

4

4a

5

6a

0b

6c

6

7

8

0

0

889.824

0

0

0

0.00%

0

0

889,824

0

0

0

0 00%

0

0

0

0

0

0

889.824

0.00%

20. OM

20.000

5,403

0

0

0

0

0.00%

S0.77%

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

5,403

0

0

0

0

D.DQflg

20.000

20,000

5.403

0.00%

-8 998.550

-8.998.550

-4.824,548

1.586.200

2.498,560

1 879.750

403.600

0,00%

1

72 17%

0

20.039.200

20.039.200

19,934,660

11.445.100

22.446,750

29,239,150

40.856,000

0 00%

59.53%

2.002,000

2,002,000

2,119,379

1.523.350

2.928.750

3.862,350

5,484,000

0.00%

60.57%

7,484,950

7,484,950

6,667.035

1,891.200

4^1844,600

" Ssfâ$,50C

8.190.000

0.00%

I

01.44%

0

0

0

'',

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

An 2018

0

1

2

3

3a

b)

Reîntregirea salalarlllor pe întreg an curent ca urmare a creșterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat

147b)

257,319

c)

Modificare legislativa pv con trib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018

147c)

1.042.822

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

102

5

Nr.mediu de ealariati

149

98

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata URri 147/Rd 140 VI 7

150

5,589

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (leitpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf .OG 26/2 013(Rd. 147-rd. 92_-rd. 97)/Rd. 149)/12

151

5,519

c)

Căști gulmediu lunar pe sal a riat (I e i/persoa nă) determinat pe baza cheltuielilor de natură sala rial ă, cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

4,402

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

341,728

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

306,022

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fin itef persoană) w=r>PRRrt -ian

155

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

- valoare=QPF x p

159

- pondere in venituri totale de exploatare -Rd.1S7/Rd.2

160

e

Plăți restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

8,218.986

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

8.218,986

- de la operatori cu capital privat

164

- de La bugetul de stat

165

- de la bugetul local

16S

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

conform HoLC.L.SI nr.357/2019

conform

Hotărârii

A.G.A. 6/2019

Trim 1       Trim II

Trim III

An

4

4a

5

6a        6b

6c

s

640.450

640.450

572.856

146,500          0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

105

96

105

105

105

105’

105

105

94

105

105

105

105

5940

5.940

5,910

X

X

X

6,500

5,861

5.061

5.842

X

X

X

6.421

5.353

5,353

5,334

X

X

X

5.421

190.850

190 850

212,071

X

X

X

389.105

171,783

171,783

189,524

X

X

X

336.876

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 600.000

5,800,000

4,665,953

5.500.000

5.600.000

5.600,000

5,600,000.

5 600,000

5,600,000

4 665.963

5.600.000

5603.000

5.600.000

I-

£

A


%

%

7-6/5

B=5/3a

7

8

0.00%

222.63%

' 1.14%

94.12%

1.19%

(95.92%

0.02%

105.76%

0.02%

105.84%

□.02%

121.17%

0.00%

62.06%

0.00%

61.93%

0.03%

56.77%

0.00%

56.77%

*____________________________

Da.i2ia'202Q Ora S St AM


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2013

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5

1

=5/3a

conform HoLC.L.SI nr.3$7/2019

conform

Hotărârii

A.GJL 6/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

e

- de la alte entltatl

167

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distrifauiri totale cf.OUG nr.29/2017 din;

169

-alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

*) in limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările sî completările ulterioare

*•) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcui la determinarea câștigului mediu brut lunar, prevăzut in Legea anuala a bugetului de stal


Pagina 3 din 8


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Da. 12/42020 Oral ■$? AM

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7=6/5

î i- - i ii__________i

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat

0

1

2

5

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

33,979,600

34,173,423

100.57%

20,774,200

20,715,235

99.72%

1

Venituri din exploatare *)

33.294,600

33,489.362

100.58%

20,039,200

19,934,660

99.48

2.

Venituri financiare

685,000

684,061

9986%

735,000

780,575

106.20

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ANEX/ LA HOTĂRf HAA GGNciLi Ui.Ul LOCALA. SECTORULUI"

^r- F Anexa nr.+

5^    0 6 MAR 2020


Programul dc/r,vii

itânvfo da țipiiiițjrf.

INDICATORI       \

MnalEzJLrlj'/ inve^tia?

an oracn

Aprobat

dam îți? . > .ualizaU

Preliminat

7^J

0

1

2           V •

.^>7

4

E

------T-----

------a-------

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, tfm Care: "X,    S F C

62,638,031

146,624

62,718,12?

411.950.600

Z5U.OTQ

1

bwr-tu. dm

I3,î3î"3f

JJW RfliJi

740 lin

40.SE9. WC

2E2.MS

ar - airiunuurv

b)" proTH

2

Alcttițil de In buget

3

Credita bancare, din care:

a| - Interne

bl - sirtoma

4

Alte surse, dm care:

-(denumire sursa)

- jdrniLiminr turei)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

52.633.031

146.524

52.719,129

40.960.000

250.000

1

InvaAtltil în curs^ din caro:

al pentru bunurile proprietatea privata a operai o nul ni economic:

- (denumire obiectiv)

- [danurnire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității adminislradv terilo riale:

- [denumire obiectivi

- (denumire cbiediv)

o) pentru bunurile de natura domeniului privai al statului sau al unității ârimlnfei^ilvtedin riaia:

- [denumire obiectiv|

- (denumire obiectivi

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate în latațl* fls gas1>nn&, «Hclusivcala din domaniul public sau privat al statului sau al unitâlij administrativ teritoriale:

- (dsînmnlrs obiectiv)

- (dupuiwe oOreflivI

3

Ini'ațtlul nni, din care:

0

a

O

4D.7OD.nnG

0-

a) frenli u hwiunlL prnpnotjle □ pnvJla a operatorului acanonw:

Q

0

0

<i7DD,aoa

c-

- EilciSTitiz^rsa prcrluctiaL dc energie ellîctricfk si enercic termica in cogcncrure cu creșterea ponderii de encr^te doclrteu in asi^unirea integrării noului echipei mont in schema de funcționar^ existenta

10,™,WC

■ (denumire obiectiv)

-

bl penlru bunurile de nai ura domeniului public a1 statului sau al unității administrativ teritoriale:

-1 rtwi urnire otunctiv ;>

- (denumire obiectiv)

o) pentru bunurile de riatura domeniul ui privat ■?■ datului țau ai Ljn'fățil administrativ teritoriala:

- idenumireobieeliv)

- IdenuiTHreobiediv)

dl pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privata! statului sau ai unității adriunistraliv teritoriale;

- (denumiră nblediv)

- (denumire obiediv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modemiziri), din care:

52.341.131

143.902

52.194.529

0

0

al pcîrtru bunuric proprietatea privata a orxnatorijlu» ownamir.

52.341.131

143.&02

&2.194 529

0

0

- Minieri/n rea CF.T - C»x;iîie. Turbine. Tratare Ap»

52 341,121

143.&D2

5?. 194.529

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unllățil administrativ teritoriale:

- (dana mire nbiedivl

- (denumire obiedrui

cj penku bunurile de natura domeniului privat al statului sau al oniteții admi ri istrflliv teritoriale;

- (denumire cblectlvj

- (denumiră obiectivi

o; ^ăiVi'L Millnlli liitfie îrl CWiWiiuili, iiilIihîâW iiu îi'        fli

gestiune, exclusiv cele din domeriul puNIc sau privat al stalului sau ol imllătii adminislrativ terilo riale:

- (rteniirrim nhjnrdivl

'{denumire obiectiv]

4

Dottrl (alte achiziții de imobillzJri corporale)

296.900

2.B22

SZ4.80D

250.000

250.000

5

Rfimbursâri de rare aferente creditelor pentru Inveatllji. din care:

a) - interne

bl- ejilarne

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCĂTORUL UNITAȚJD -j “Ir W.FINANCIAR CONTABIL


2'a/21]23S:5&AM


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și redustante
lei

Nr. ort.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

ancurenHlil Of

an N+1

ar

N+2

Preliminat! Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influe

țe (+/-)

Rezultat brut (+/-}

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restan

:e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a olătilor restante

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsură 2......................

X

X

« •

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.

El

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

« ■

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct IIjt'

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCAT)RUL COMPARTIME ITULUI FINANCIAR CC ’ITABIL