Hotărârea nr. 33/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSULTUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-tentoriaie Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. G/570/14.02.2020 al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. G/569/14.02.2020 întocmit dc Direcția Management Economic, respectiv Raportul de specialitate al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ nr. M/3-39/14.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1*

Luând în considerare Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de :

 • - Amendamentul nr.4 formulat de domnul consilier local Cristian Adrian Tudose, avizat de Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație. Contencios Administrativ și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 ;

 • - Amendamentul nr.5 formulat de domnul consilier local Cristian Adrian Tudose, avizat dc Direcția Management Economic, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversilai* și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridica, Legislație, Contencios Administrativ și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 ;

 • - Amendamentul nr.6 formulat de domnul consilier local VirgiLMădălin Oltcanu, avizat de Direcția Management Economic. Centrul Cultural al Sectorului 1 și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de sial pe amil 2020;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr, 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor pubEce autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabilc, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării du către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugeLarv și plivind aprobarea contului dc încheiere a exercițiului bugetar;

Conform Deciziei iu. 34/09.01.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a cotelor defalcate din impozitul pu venit esiinifit a fi incasat in anul 2020;

Conform Deciziei ni. 35/09,01,2020 și a Deciziei nr. 1987/14.02.2020 ale directorului general nl Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform Deciziei nr. 1988/14.02.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular și cel confessionak acreditate;

Conform Deciziei nr. 604/13.02.2020 a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București de repartizare pe unități de învățământ a sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Conform Deciziei nr. 605/13.02.2020 a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București de repartizare pe unități de învățământ a sumelor alocate prin Legea bugetului dc stat pe anul 2020 nr. 5/2020 pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditate.

Conform adresei nr. 8435/07.02.2020, completată cu adresa nr, 10800/17.02.2020 transmise de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia nr. 1988/14.02.2020 și Decizia nr. 1987/14.02.2020, pentru bugetele aprobate prin Legea 5/2020.

Conform adresei nr. 356234/31.01.2020 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021-2023.

Îti temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), arL 166 alin.(2) fit. d) și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE !

Artl - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în valoare de 2.067.263,45 mii lei, conform anexei nr. L

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2020

VENITURn.E BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea dc dezvoltare

2.067.263,45

1.010.098,38

1.057.165,07

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.900.266,16

987.175,70

913.090,46

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRH

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

 • 22.928.68

 • 22.922.68

6.00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

144.068,61

0,00

144.068.61

 • (1) - Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în valoare de 1.900.266,16 mii lei, conform anexei nr. 1.1 (1.1.1; 1.1.2);

 • (2) - Vciiitur Ic: bugctuiui instituțiilor publice și activităților finanțate intcgial sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 sunt în sumă de 22.928,68 mii lei, conform, anexei nr. 1,3 (1,3.1; 1.3,2);

 • (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2020 sunt în sumă de 144.068,61 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art 2 - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 iu sumă de 2.219.752,52 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

■mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL 2020

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.219.752,52

1.015.779,56

1.203.972,96

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI l

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.047,074,05

987.175,70

1.059.898,35

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚI AL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltai e

 • 28.609.86

 • 28.603.86

6,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

144.068,61

0,00

144.068,61

 • a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 146.807,89 mii lei sc acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, en modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar', pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante sc reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează. în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (,,.)”;

 • b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totala dc 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabilc, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

❖ Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMIT nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

+Î+ Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii ți dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform ari. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul ariilor precedenți în valoare de 692.00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

aprobă cheltiiiclile bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 1.2. aslfek


2,047.074,05


108,066,00


53.661,00


15.000,00


1.289,00


45.431,00


682.975,66


475.129,00


251.219,59


204.844,00


93,631.00


98.815,80


17.012,00


mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,

conform anexei nr. 1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                        987.175,70 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         1.059.898,35 mii lei

mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.13(1.2,1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                         94.208,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          13.858,00 mii lei

mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei nr. 1.23.2(1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3; 1.2,1.2.4), din care:


—Secțiunea de funcționare                         52.329,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           1.332,00 mii lei

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform anexei 1.2.1.3 (1.2,1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                           15.000,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               0,00 mii lei

mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei nr.

1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                            600,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             689,00 mii lei

mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 6] .02, conform anexei nr, 1,2,1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care: —Secțiunea de funcționare                         37.931,00

—Secțiunea de dezvoltare                           7.500,00

mii lei pentru învățământ capitolul 65.02,conform anexei 1.2.1.5 (1.23.63; 1,23.6.2; 1.2.1.63; 1.2.1.6.4), din care: —Secțiunea de funcționare                        225.988,70

—Secțiunea de dezvoltare                         456.986,96

mii iei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2,1.7 (1,23.73; 1.2.1.7.2; 1.2.1,73; 1.2.1.7.4),din care;

—Secțiunea de funcționare                         44.999,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         430,130,00 mii lei

mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1,8 (1.2.1.8.1; 1.2.L8.2; 1.23.8.3; 1.23.8.4; 1.2.1.8.5; 1,23.8.6; 1.2.1.8.7), din care:

—Secțiunea de funcționare                        150.762,00 mii lei

—Secti unea de dezvoltare                          100.457,59 mii 1 ei

mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.9, din care:

—Secțiunea de funcționare                        196.844,00 mii lei

—Sec li unea de dezvoltare                           8.000,00 mii lei

mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr, 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10,5), din care:

—Secțiunea de funcționare                         71.710,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           21.921,00 mii lei

mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02. conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1,1.2.1.11.2; 1.2.1.113; 1.2331.4; 1.23.11.5), din care:

—Secțiunea de funcționare                         87.727,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          11.088,80 mii lei

mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2,1,12


mii lei inii lei


mii lei mii lei


(1 2,1.12.1: : .2.!. 12.2; 1.2.! .12.3). din care: —Secțiunea de funcționare

9.077,00 inii lei

7.935,00 mii Ici


—Secțiunea de dezvoltare

(2) Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2112(1.

1            28.609,86 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform

anexei nr. 1.4, din care:

—Secțiunea de funcționare                       28.603,86 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             6,00 mii lei

 • 2             18.005,86 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. J .4.1, din

care:

—S ectiunea de funcționare                        18.005,86 mii 1 ei

—Secțiunea de dezvoltare                               0,00 mii lei

 • 3             10.604,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publica capitolul 70.10,

din care:

—Secțiunea de funcționare                       10.598,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               6,00 mii lei

(3) Se aproba bugetul bugetul împrumuturilor externe pc anul 2020. conform anexei 1.5, astfel:

 • 1        144.068,61 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1,

din care:

—Secțiunea de funcționare                                      0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61 mii Ici

 • 2        144.068,61 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform

anexei nr. 1.5.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                                    0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                                 144.068,61 inii lei

Art. 3 -    Anexa nr. 1 (I.I- 1.5) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 -    Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 1.199.072,96 mii lei, conform programului

de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INTTJAL 2020

Bugetul local al Sectorului 1

1.054.998,35

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial

6 00

din venituri proprii

Bugetul creditelor externe

144.068,61

TOTAL

1.199.072,96

Ari. 5 - (1) Primarul Sectuiului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și 1 Initațilnr Sânii are Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifunțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1). precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezență 22 de consilieri locaJi din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 20.02.2020, în ședința ordinară a


Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NcaauCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nîeoleta Cefalan

SCMN'AT CU BAUA

UE! ENLCCUETOU /

Nr.: 33

Data: 20.02.202(1