Hotărârea nr. 31/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2020 privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului :Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11

HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul

Sectorului I al Municipiului București”

Văzând Referatul de aprobare nr. D94/27.01.2020, CPP 10/27.01.2020 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. D95/27.01.2020 întocmit de Direcția Generală Administrație Publică Locală - Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management informațional;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/324/28.0J .2020 al Direcției Management Economic și nr. M/36/28.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și eompluLările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr.260/2009,

Luând în considerare Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 — 2020, CP 13/2019 pentru regiunea mai dezvoltată, MySMIS: POCA/662/2/1;

în temeiul art.5 lit. cc), art. 139 alin (3), art. 166 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă depunerea, în vederea finanțării, a Proiectului „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”.

Art .2, - în situația în care Proiectul menționat la art. 1 va fi declarat eligibil în vederea finanțării, se va asigura finanțarea de la bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 60.000 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului „Instrumente digitale pentru

reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București".

Art.3. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.4, - Se împuternicește doamna Daniela Popa - Viceprimarul Sectorului 1, domnul Fleacă Dănuț-Ioan în calitate de Director General în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și domnul Turcu Răducu-Gabriel în calitate de Director General Adjunct în cadrul Direcției Generale Administrație Publică Locală să semneze olograf și/sau electronic cererea de finanțare, contractul de finanțare și orice alte documente în legătura cu proiectul „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureștiîn numele Sectorului 1 al Municipiului București.

Art,5. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector lf Direcția Generală Administrație Publică Locală. Direcția Management Economic, Direcția Juridică Legislație Contencios Administrativ, domnul pleacă Dănuț-Ioan și domnul Turcu Răducu-Gabriel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate Ja alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

Această hotărâre a Ibst adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28,01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art 133 alin. (1) dîn Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NeaguCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

SEMNAT CU BARA

DE ÎNLOCUITOR /