Hotărârea nr. 305/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 305 din 29.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificări și completări

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 cu modificări și completări

Având în vedere Referatul de aprobare nr. M3-425/2 8.12.2020 al Primarului Sectarului 1, precum și Raportul de specialitate nr. M 426/28.12.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei pentru administrație publică locală. Juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor si patrimoniu a Consiliului Local al Sec toiului i;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare;

în virtutea prevederilor Constituției României;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.l, art.2 lit. c) și art.125, coroborate cu prevederile Titlului III - Cap. IV — Secțiunea a-ILa din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiilor an. 641 și art.643 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea dc lucrări pcntiu imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea dc lucrări pcntiu imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobai ea înființării societății pe acțiuni Compania dc Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii dc Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privând aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania dc Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.:

Luând în considerare actul dc demisie m.58801/28.12.2020 depus de Domnul Oliver-1 .etan Paiuși;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), ari. 166 alin. (2) lit.i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 întrunit în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. , Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Publîc-Privat Sector 1 S.A, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Acționarul Consiliul Local Sector 1 va avea doi reprezentanți în Adunarea Generală a acționarilor.

  • 2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  • a) Domnul Emanuel Victor Pi cu pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorul ui 1;

  • b) Doamna lulia-Luminița Halat pentru Sectorul I al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1;

f

  • 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12,10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.IL (1) Primarul Sectorului 1, membrii Adunării Generale a Acționarilor și ai Consiliului de Administrație ai societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S. A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 9 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 29.12.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată de îndată în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Lavinia JQNESCU


PREȘEDINTE DE.ȘEDINȚĂ, Laurențiu DRĂCUȘIN


Nr.: 305 Data: 29,12.2020