Hotărârea nr. 304/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 304 din 29.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii

admin istrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. G/6032/28.12.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/6033/28.12.2020 întocmit de Direcția Management Economic și nr. M3-424/28,12.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Nota asupra bugetului local de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrati v-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București nr. G/6031/28.12.2020 întocmită de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei pentru administrație publică locala, juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Constituției României;'

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în lemeiul axt, 19 alin. (1), Ut. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01,2020, eu modificările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 și a adresei nr, 70370/09.12.2020 primită de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București;

în conformitate cu OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integrai din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ni. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-leritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Referatul de aprobare nr. G/6032/28.12.2020 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/6031/28.12.2020 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Conform adresei nr. 70687/10.12.2020 prin care este transmisă Decizia nr. 5188/27.11.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de- repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor Municipiului București, alocate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea.bugetului de stat pe anul 2020;

Conform adresei nr. 72800/18.12.2020 primită de la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;

în conformitate cu Nota de fundamentare nr. 5533/730957/29.12.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 transmisă de DGITL Sector 1;

Având în vedere faptul că bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 a fost asumat de ordonatorul principal de credite în funcție la data de 17 septembrie 2020;

Ținând seama de amendamentul nr. 18/29.12.2020 formulat de domnul consilier local Păiuși Oliver - Leon, avizat de Direcția Management Economic și Direcția Juridica, Legislație, Contencios Administrativ și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) Ht, d) și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 întrunit în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă diminuarea veniturilor bugetului local al Sectorului 1 pe anul 2920 cii suma de 38.518,78 mii lei, acestea devenind 1.891.188,64 mii lei, conform anexei nr. 1, astfel:

 • a) Venituri Sectorul 1 al Municipiului București = 821,405,17 + 16.718,59 = 838.123,76 mii lei, conform anexei nr. 1.1.1;

 • b) Venituri DGITL = 1.108.302,25 - 55.237,37 = 1.053.064,88 mii lei, conform anexei nr. 1.1.2.

Suma de 16.718,59 mii lei este constituită din:

aa) 10.344,00 mii Lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020-, ab) 3.287,00 mii iei, potrivit Deciziei nr 5188/27.11.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor Municipiului București, alocate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stai pe anul 2020;

ac) 4.911,23 mii lei, reprezentând subvenții de La bugetul de stat, sumă evidențiată în extrasele de cont (subvenții de la bugetul de stat pentru decantarea cheltuielilor pentru carantină, sume primite de la UF/alți donatori în contul plăților efectuate și prefmanțări, etej;

ad) diminuarea cu 1.658,64 mii lei din valoarea de ] .710,00 mii lei alocată art. 42.02.54 “Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe” (a fost aprobat pentru decontare un singur dosar în valoare de 51,36 miî Ici, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2006);

ae) diminuarea cu 165,00 mii lei, sumă neTncasată pe art. 43.02.81 “Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventivă la locul de muncă

Diminuarea veniturilor proprii încasate prin DGITL Sector 1 cu suma de 55.237,37 s-a efectuat în conformitate cu Nota de fundamentare nr. 5533/730957/29.12.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Art.2 — Se aprobă diminuarea cheltuielilor bugetului local al Sectorului 1 pe anul 2020 eu suma de 38.518,78 mii iei, acestea devenind 2.037.996,53 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

 • a) Sectorul 1 al Municipiului București = 512.499,26 - 3.087,59 — 29.671,46 = 485,915,39 mii lei, conform anexelor nr. 1.2.1.1.1; 1.2.1.2,1; 1.2.1.4.1; 1,2,1.6.1; 1.2.1.7.1;

 • b) Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale = 30.398,00 - 6.124,00 = 24:274,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.2.2;

 • c) Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice - capitolul 65.02 = 487.155,04 + 3.287,00 = 490.442,04 mii lei, conform, anexei nr. 1.2,13.1;

 • d) Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului - capitolul 68.02 - 241.157,00 -19.441,91+10.344,00 = 232.059,09 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.5.

Sumele care nu fac obiectul majorărilor/diminuărilor precizate mai sus rămân nemodificate.

 • 1. Deficitul bugetului local al secțiunii de funcționare pe anul 2020 în valoare de 7340,00 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenti, conform ari; 22 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ‘prin derogare de laprevederile ari. 58 alin, (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, imilă(ile/subdmziunile adminisirattv-teritoriale pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului local fi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COV1D-19, aflate în sarcina lor, precum și în sarcina imtitufiilor publice subordonate. ”

 • 2. Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 139.467,89 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează in exercițiul financiar următor și sc utilizează. în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finațarc a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

 • 3. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integrai sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totală de 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, Inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 3.1, Pentru Cap. 65,10 învățământ, conform art. S7 alin. (1) din OMFP or. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • 3,2. Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii fi dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 692,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 3 - Anexa nr. 1 (1.1-1-2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 9 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 29.12.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată de îndată în temeiul art. 134 alin. (1) lît a) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu IJRĂGI^IN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR QFNERAL La vin ia lONESCU

Nr.:


304


Datat 29.12.2020