Hotărârea nr. 301/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 21.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în celelalte instituţii de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în celelalte instituții de învățământ preuniversitar de stat șiparticulare din Sectorul l

Văzând Referatul de aprobare nr. K3299/17.12.2020 al Primarului Sectorului 1 întocmit de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.K.3300/17.12.2020 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă precum și Raportul de specialitate nr. M-421/17.12.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu precum și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mas s-med ia și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de val idare din data de 21.12.2020;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 2 lit. (b), art. 11 alin. (1) și alin. (4) iit. e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/28.01.2020 privind pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/04.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1 din care rezultă că s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 doar pentru o parte dintre instituțiile de învățământ preuniversilar de stat șî particulare din Sectorul 1;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

întrunit în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. - Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în celelalte instituții de învățământ pre universitar de stat din Sectorul 1, conform Anexei nr. 1.

  • Art.2. - Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în celelalte instituții de învățământ preuniversitar particulare din Sectorul I. conform Anexei nr. 2.

  • Art.3. - Anexa nr.l șî Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preunivcrsitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și persoanele nominalizate la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (I). precum șî Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi - în momentul votului fiind prezenți 16 consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 21.12.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laureoțiu DRÂGLJȘINCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Lavînia ItlNESCL

Nr.: 301

Data: 21.12.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 301/21.12.2020

P R EȘE0 i N TE ©t-ȘE DIN ȚÂ LAUREWȚlfi DRĂGlfewy VC \

Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație ți |i gț în Comisiile pentru Evaluarea si asigurarea calității în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din S^ct fA,»


Nr. crt.

Nr. crt. în rețeaua școlară

Denumirea unității de învățământ

Nivelul școlarizat

Adresa

Nr. telefon

Nr consilieri

Consilier 1

Consilier 2

Consilier 3

1

7.

Grădinița Nr. 52

Pre

Str. Docenților Nr. 5;

Str. Petofi Șandor Nr. 16

021.222.31.17,

021.222.66.75

1

Dragoș Deaconu

2

8.

Grădinița Nr. 97

Pre

Str. Islaz Nr. 13;

Str. Minervei Nr. 31

021.224.11.62,

021.667.00.51,

021.668.21.22

1

Cășvean Cătălina

3

11.

Grădinița Nr. 203

Pre

Str. C.A. Rosetti Nr. 32

021.311.23.52

1

Ozata Al ev Burhan

4

13.

Grădinița Nr. 222

Pre

Str. Arad Nr. 38;

Str. Elena Pleșoianu Nr. 4

021.667.34-80,

021.667.09.75,

021.224.11.66

1

Halîț Raluca-

Nicoleta

5

14.

Grădinița Nr. 248

Pre

Str. Artur Vârtejanu Nr.15;

Str. Ostașilor Nr. 2

021.222.41.20,

021.314.32.83

1

Nicoleta Stancu

Nr, crt.

Nr. crt. în rețeaua școlară

Denumirea unității de învățământ

Nivelul școlarizat

Adresa

Nr. telefon

Nr. consilieri

Consilier 1

Consilier 2

Consilier 3

6

17.

Grădinița "Steaua"

Pre

Str. Ion Inculeț Nr. 5-7

021.224.59.62,

021.224.59.64

1

Ana Stancu

7

24.

Școala Gimnazială Nr. 7

Prî, Gim

Str. Neagoe Vodă Nr. 11

021.232.1S.31

2

Ștefan Lucian

Lukacs

Simina Mayer

8

25

Școala Gimnazială "1. Heliade Rădulescu"

Pre. Pri, Gim

Șos. KiselefFNr. 5;

Str. Henri Coandă Nr.

24B;       Str.

Monetăriei Nr. 2

021.316,36.31, 021.316.36.33, 021.316.36.34, 021.212.88.03, 021.316.36.32

3

Mădălina Udrescu

Cosmin Alexandru

9

31.

Școala Gimnazială "Uruguay"

Pre, Pri, Gim

Str. Virgiliu Nr. 40;

Str. Popa Tatu Nr. 47;

Str. Bihor Nr. 31

021.637.03.61,

021.315.95.59,

021.315.95.55,

021,316.85.10

2

Otilia Sorete-Arbore

Matei Tudoran

10

33.

Școala Gimnazială "Geo Bogza,f

Pri, Gim

Str, Barbu Lăuta ru Nr. 4

021.222.30.72, 021.223.48.73

2

îulia Luminița Halaț

MarianAurelian

Bărgău

11

27.

Școala Gimnazială Nr, 178

Pri, Gim

Str. Dridu Nr. 2

021.667.03.35,

021.667.20.50,

021.667.55,54

2

Carmen Ciuculescu

Adina Tutuianu

Nr, crt.

Nr. crt. în rețeaua școlară

Denumirea unității de învățământ

Nivelul școlarizat

Adresa

Nr. telefon

Nr. consilieri

Consilier 1

Consilier 2

Consilier 3

12

43.

Școala Gimnazială

"Elena Văcărescu1'

Pri, Gim

Str. Stanlslav Cihoschi Nr.

15

021.316.36.30

2

Georgiana Onișoru

Denisa Oana

Pă traseu

13

52.

Liceul Teoretic

"C-Tin Brâncoveanu"

Pri, Gim, LicTeo

Str. Pajura Nr. 9

021.667.08.90, 021.667.42.95, 021.667.05.50, 021667.59.10

2

Andrei-Cristlan

Nicolaescu

Marian-Aurelian

Bârgău

14

54.

Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev"

Pri, Gim, U’c Teo

Calea Grivițeî Nr. 56

021.310.84.73,

021.317.33.48

2

Ciana lacob

Gabriel Staicu

ÎS

55.

Liceul Teoretic

"Alexandru Vlahuță"

Pri, Gim, Lic Teo

Str. Școala Fioreasca Nr. 5

021.230.52.92,

021.233.82.77

3

Alev Burhan Ozata

Raluca-Nicoleta Haliț

Di a n a Torje

16

56.

Liceul Teoretic Bilingv

■’Mîguel de Cervantes"

Gim, Lic Voc

Calea Plevnei Nr. 38’40, Str. Sf. Constantin Nr. 6

021.314.93.12,

021.312.58.21

3

Nausica Popa

Andreî Vîtiuc

MariamAurelian

Bârgău

17

53.

Colegiul Național de

Muzică "George

Enescu"

Pre, Pri, Gim, Lic Teo, Lic

Voc

Str. Gheorghe Mânu

Nr. 30

021.310.88.70,

021.310.88.71,

021.310.88.90

3

Radu Herinean

Emanuel-Victor Pleu

Oianu Adrian

Vi orei

Nr. crt.

Nr. crt. în rețeaua școlară

Denumirea unității de învățământ

Nivelul școlarizat

Adresa

Nr. telefon

Nr. consilieri

Consilier 1

Consilier 2

Consilier 3

18

62.

Colegiul Tehnic "Media"

Col Teh, Lic Voc

Str. Jiului Nr. 163

021.667.55.85,

021.668.58.67

2

Remus-Cătălin

Șerban

Ned Vicoi

19

63.

Colegiul Tehnic

Mecanic "Grivîța"

Lic The., Uc Teo, Lic Voc, Prof, Pos

Calea Griviței Nr. 363

021.224.07.70, 021.224.06.05

2

Puîu Calin

Bogdan Mândru

20

70.

Liceul Tehnologic "Dimitrie Paciurea"

Pre, Pri, Gim/Spe

Str. Băîculești Nr. 29

021.667.01.95,

021.667.23.26,

021.667.01.64

2

Remus-Cătălin

Șerban

Ned Vicoi

21

71

Școala Gimnazială Specială Pentru Surzi Nr. 1

Pre, Pri, Gim/Spe

Str. Neatârnării Nr. 5

021.667.20.90

2

Nausica Popa

Laurențiu Drăgușm

22

73

Școala Gimnazială

Specială Nr. 8

Pre, Pri, Gim/Spe

Str. Victor Daimaca Nr. 2

021.667.52.95

2

Remus-CătăHn

Șerban

Laurențiu Drăgușin

23

78

Clubul Sportiv

Școlar Nr. 1

Lic/Sp

Str. Ion Mihalache Nr.

162

021.224.22.30

3

Andrei Vetiuc

Cășvean Cătălina

24

76

Școala Gimnazială

Pre, Prim,

Str. Ivan Petrovici Pavlov

021.224.09.37

2

Oana lacob

Andrei Nicolaescu

25

80

Colegiul Terțiar Nonuniversitar -USAMVB

Postliceal

Bd. Mărăști Nr. 59

021.318.22.66

1

Daniela Popa

Anexa nr. 2

Hotărârea Consiliului Local Sector 1

L        D RÂdtJS 1^


Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație fi'J în Comisiile pentru Evoluarea fi asigurarea calității            tyj

în instituțiile de învățământ preuniversitar particulare din Sectorul 1

Nr. crt.

Nr. crt. în rețeaua școlară

Unitatea de învățământ

Nivelul școlarizat

Adresa

Număr telefon

Reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1

1

2

Grădinița „Căsuța Piticilor"

Pre

Str. Elena Clucereasa Nr. 57-61

Teodor Bîrsa

2

7

Grădinița „Ave nor"

Pre

Str. Alexandru Consta ntînescu Nr. 65

Daniela Popa

3

19

Grădinița „Sf. Dumitru - Mavrogheni"

Pre

Str. Monetariei Nr. 4

Dan iei-Constantin Ciungu

4

21

Grădinița lui Da vid

Pre

Intrarea Catedrei Nr. 10

Marian - Aureliart Bârgău

5

36

Liceul „FEG"

LicTeo, LicTeh

Str. Walter Maraclneanu Nr. 1-3, intrarea 2, Etaj 2

Marian - Aureliart Bârgău

Page 1