Hotărârea nr. 30/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2020 privind aprobarea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării ASOCIA ȚIEIPENTR U DE/ VOLTARE DURA BILA ,JON IONESCUDE LA BRAD ” SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Văzând Referatul de aprobare nr. Dl304/13.12.2019 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. D1305/13.12.2019 întocmii de- Direcția Generală Administrație Publică Locală - Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabilă. Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând scama de Raportul de specialitate nr. G/5064/17.12,2019 al Direcției Management Economic și nr. M/266/17.12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei dc administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind iiuimclo do tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare:

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 257/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliul Local Sector 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la înființarea Asociației pentru dezvoltare durabilă „ Ion lonescu de la Brad” Sectorul 1 București;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/28.01.2019 prin care sc solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării Asociației pentru Dezvoltare Durabilă „Ion lonescu de la Brad” Sector 1 București;

Văzând Nota de rectificare a erorilor materiale nr. K/l 103/22.04.2019;

Ținând seama de Acordul de Principiu nr.Cl 119/06.12.2017/88511/14.12.2017 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;

Văzând Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe lonescu-Și șești”, adoptată în ședința din data dc 05.12.2019 prin care se aprobă parii cip ar ea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe lonescu-Și șești” în calitate de membru fondator, pe o durată nedeterminată, în Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Ion lonescu de la Brad” Sector 1 București;

Luând în considerare Hotărârea Senatului Universității dc Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București adoptată în ședința din data de 26.11.2019 prin care se aprobă, cu avizul favorabil al Consiliului de Administrație, participarea Universității dc Științe Agronomice și Medicina Veterinară din București în calitate de membru fondator, pe o durată ncdeterminată, în Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ion eseu de la Brad'* Sector 1 București;

Văzând dovada disponibilității denumirii cu nr. 175246, eliberată de Ministerul Justiției la data de 04.06.2019, valabilă până la data de 04.03.2020;

în temeiul art.5 lit. cc), art. 139 alin (3), ari. 166 alin. (2) lit. s, alin. (3) și art 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privând Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aproba participarea Sectorului 1 al Municipiului București în calitate de membru fondator, pe o durată nedeterminată, în Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ionescu de la Brad” Sector 1 București.

Art. 2. - Se aprobă participarea Sectorului 1 al Municipiului București la capitalul social al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ioncscu de la Brad” Sector 1 București cu suma de 200 lei; Costurile cu înființarea Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ionescu de la Brad” Sector 1 București vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3. - Se aprobă proiectul de Act Constitutiv al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton. Ionescu de la Brad” Sector 1 București, potrivit Anexei nr, l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 4. - Se aprobă proiectul de Statul al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ionescu de la Brad” Sector 1 București, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se împuternicește Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, în calitate de reprezentant al Sectorului 1 al Muncipiului București, în vederea semnării Actului Constitutiv, Statutului și a tuturor documentelor dc constituire a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ionescu de la Brad” Sector 1 București și a contractului de comodat ce va avea ca obiect sediul social al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ionescu de la Brad” Sector 1 București.

Art. 6. - Se mandatează Primam 1 Sectorului 1 să numească din cadrul aparatului de specialitate un membru în Comitetul Executiv al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ionescu de la Brad” Sector 1 București.

Art 7. - Se împuternicește domnul Turca Răducu-Gabriel, cu domiciliul în

, eliberat de . având funcția de Director General-Adj unei în cadrul Direcției Generale Administrație Publică Locală să reprezinte Sectorul 1 al Muncipiului București în procedura de

dobândire a personalității juridice a Asociației pentru Dezvoltare Durabila ”Ion Ionescu de la Brad” Sector 1 București.

Art. 8. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, domnul Turcu Răducu-Gabriel, Direcția Management Economic, Direcția Juridică. Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Generală Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocata în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Cristian NțâguCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 30

Data: 28.01.2020

Anesa 1

ACT CONSTITUTIV

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” SECTORUL 1 BUCUREȘTI

Sectorul 1 a) Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1, denumită în continuare

Sectorul 1, subunitatea administrativ teritorială a Municipiului București, cu sediul în Sectorul 1 al Municipiului București, str. Banu Manta nr. 9, Municipiul București, cod poștal 011222, cod fiscal 4505359, reprezentat prin Daniela POPA în calitate de viceprimar, care se legitimează cu CI seria.......

nr............, eliberată la data de..........de.............., CNP ......................

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ion eseu-Șișești”, denumită în continuare A.S.A.S., persoana juridica romana, de interes public cu sediul în Sectorul 1 al Municipiului București, Bulevardul Mărăști nr. 61, cod poștal 011464, cod fiscal 8313127, reprezentată prin Valcriu Tabăra în calitate de președinte, care se legitimează cu CI seria ...... nr..........., eliberată la data de..............dc

............, CNP...............................

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, denumită în continuare USAMV B, persoană juridică română, de interes public, instituție de învățământ superior acreditată, cu sediul în Sectorul 1 al Municipiului București, Bulevardul Mărăști nr. 59, București, cod poștal 011464, cod fiscal 4602041, reprezentată prin Dumitru Drăgotoiu- Prorector, în calitate de reprezentant conform procuriii acordata la data de......de BNP......... care se legitimează cu CI seria

........ nr..........., eliberată la data de...........de............. , CNP .............. .

Am hotarat sa înființăm o asociație in scopul îndeplinirii unui interes personal nepatrimonial avand ca obiectiv dezvoltarea durabilă a Sectorului 1 al Municipiului București, pe cinci piloni, social, economic, cultural, educațional și de mediu, având responsabilități în îmbunătățirea mediului si spațiului urban, creșterea calității vieții, diversificarea activităților economice din spațiul urban prin categoriile care trăiesc în această zonă, menținerea tineretului în Sectorul 1, păstrarea, refacerea și promovarea peisajului cultural istoric pentru consolidarea identității locale și regionale.

Art. 1. Denumirea asociației.

1.1. Denumirea asociației este ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „TON IONESCU DE LA BRAD” SECTORUL 1 BUCUREȘTI conform disponibilității denumirii asociației nr. 175246, eliberată de Ministerul Justiției la data de 04.06.2019, valabilă până la data de 04.03.2020.

Art. 2. Sediul asociației.

 • 2.1 Sediul Asociației se află în Sectorul 1 al Municipiului București, Bulevardul Mărăști, nr. 61,

Sectorul 1, Municipiul București, cod poștal 011464.

 • 2.2 Sediul asociației poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului director, cu respectarea prevederilor legale.

Art 3. Durata de funcționare a asociației.

 • 3.1. Asociația se constituie pe o durata de funcționare nelimitata.

 • 3.2. Durata de funcționare poate fi modificata in baza Hotărârii Adunării Generale a asociaților.

Art. 4. Patrimoniul inițial al asociației.

4.1 Patrimoniul Asociației se compune din mijloace bănești în valoare de 600 lei, proveniți din contribuția membrilor fondatori, care poate fi majorată în urma deciziei Adunării Generale a Asociației, cu respectarea prevederilor legale;

 • 4.2. Patrimoniul inițial al asociației poate fi completat cu venituri obținute de asociație.

 • a) taxa de înscriere în Asociație pentru fiecare membru primit, stabilita prin decizia Comitetului

Director;


 • b) cotizația anuală stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale, care se achită până la sfârșitul celui deal doilea trimestru al anului pentru care este datorată;

 • c) dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;

 • d) donații, sponsorizări, legate, subvenții sau subscripții publice din țară și din străinătate;

 • e) sprijin material și financiar acordat de membrii fondatori, alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale:

 • f) resurse obținute de la bugetul UB, bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

 • g) contravaloarea unor servicii de instruire, consultanță, alte servicii prestate prin compartimentele de specialitate ale Asociației;

 • h) venituri realizate din diverse programe sau proiecte cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă, națională sau internațională, precum și din activități de consultanță, asistența tehnica de specialitate, din publicitate și din proiecte angajate și implementate de Asociație;

 • i) alte venituri prevăzute de lege.

 • 4.3 Administrarea și gestionarea patrimoniului Asociației se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare și ale prezentului statut.

 • 4.4. întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat, în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 • 4.5. Patrimoniu! Asociației nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale membrilor.

Art. 5. Organele de conducere, administrare si control ale asociației.

5.1. Organele de conducere, control și administrare ale Asociației sunt:

a} Adunarea Generală a Asociaților: un reprezentant al fiecărui membru;

 • b)  Consiliul Director al Asociației compus din: Președinte, Vicepreședinte, Secretar;

 • c)  Cenzor/comisie de cenzori.

 • d) Departament tehnico-administrativ

Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

1) Președinte -


prin............................

 • 2) Vicepreședinte —..............prin...

 • 3) Secretar -.................. prin.


Cenzorul Asociației este.................- EXPERT CONTABIL cu sediul în....................Constanta, Str.....................7

Nr....., Bl..........t sc............. et........., ap.............., cod de înregistrare fiscala ................ titular ..................

expert contabil - autorizație CECCAR nr..............................

Art. 7» Subsemnații. membrii fondatori, îl împuternicim pe domnul Turcu Răducu-Gabriel, cu domiciliul în Constanța, Str. Mihail Eminescu, nr35A, CNP 1790608131231, legitimat cu C.I, KZ nr.588432 eliberat de SPCLEP Constanța, având funcția de Director General-Adjunct în cadrul Direcției Generale Administrație Publică Locală să reprezinte Sectorului 1 al xVluncipiului București în procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ’Ton Ionescu de Ia Brad!’ Sector 1 București;

ArtS, Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 5 exemplare, astazi.................

MEMBRU FONDATORI,

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1

prin,

Academia dc Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Tonescu-Șișești"

prim

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București prin,

Anexa 2


STATUTUL ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ


„ION IONESCU DE LA BRAD” SECTORUL 1 BUCUREȘTI


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI f Nr. r—-------

3 O 28 JAN


CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l - Constituire și denumire:

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Ion lonescu de la Brad'' Sectorul 1 București, numită în continuare ASOCIAȚIA, este înființată potrivit actului constitutiv șî a prezentului statut, prin libera asociere a membrilor fondatori, cu respectarea dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările șl completările ulterioare, după cum urmează:

 • 1. Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1, denumită în continuare

Sectorul 1, subunitatea administrativ teritorială a Municipiului București, cu sediul în Sectorul 1 al Municipiului București, str. Banu Manta nr. 9, Municipiul București, cod poștal 011222, cod fiscal 4505359, reprezentat prin Daniela POPA în calitate de viceprîmar, care se legitimează cu CI seria.......nr,

..........., eliberată Io data de..........de...............CMP..........

 • 2. Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe lonescu-Șișești", denumită în continuare A.S.A.S.,

persoana juridica romana, de interes public cu sediul în Sectorul 1 al Municipiului București, Bulevardul Mărăști nr. 61, cod poștal 011464, cod fiscal 8313127, reprezentată prin Valeriu Tabăra în calitate de președinte, care se legitimează cu CI seria......nr............ eliberată la data de..............de............, CNP

 • 3. Universitatea de Științe Agronomice șl Medicină Veterinară din București, denumită în continuare USAMV B, persoană juridică română, de interes public, instituție de învățământ superior acreditată, cu sediul în Sectorul 1 al Municipiului București, Bulevardul Mărăști nr. 59, București, cod poștal 011464, cod fiscal 4602041, reprezentată prin Dumitru Drăgotoiu- Prorector, în calitate de reprezentant conform procurii! acordata la data de......de BNP.........care se legitimează cu CI seria nr............ eliberată la

data de...........de.............,............., CNP...............

Art.2 - Denumirea Asociației

 • (1). Denumirea asociației, conform dovezii disponibilității denumirii cu nr. 175246, eliberată de Ministerul Justiției la data de 04.06.2019, valabilă până la data de 04.03.2020 este ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI.

 • (2) . Denumirea de Asociație sau A.D.D. JON IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI vaînscrisă în toate documentele, actele, publicațiile emise de către aceasta, la care se adaugă adresa sediului social și, dacă este cazul, contul bancar și codul fiscal.

 • (3) Asociația va avea un logo grafic și/sau o marcă care vor fi stabilite ulterior constituirii, prin hotărârea

  Adunării Generale;

  Art.3 - Regimul juridic


^țWUNICIPIUi^. cmmrmiwn DE STRATEGII DE .  %

|*T DEZVOLTARE Dl1 RABILĂ, rp PROGRAME, PROIECTE .....*1AGEMENT MAȚIONALi


 • (1) Asociația se constituie sub forma unei persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică și non profit, de interes public, în scopul reprezentării intereselor Iacale șî a membrilor săi în conformitate cu scopul asociației.

 • (2] Asociația se înființează cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a celorlalte acte normative în materie și cu respectarea prezentului Statut și Actului Constitutiv,

Art.4 - Sediul Asociației

 • (1) Sediul Asociației se află în Sectorul 1 al Municipiului București, Bulevardul Mărăști, nr, 61, et....,

cameră....., Sectorul 1, Municipiul București, cod poștal 011464-

 • (2) Sediul asociației poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului director, cu respectarea prevederilor legale.

 • (3) Asociația își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, prin hotărârea Adunării Generale. Sucursalele își desfășoară activitățile date în competența lor de către Asociație.

 • (4) Asociația se poate afilia la federații, confederații ori organizații de profil din țară și străinătate, poate participa la înființarea altor societăți civile, potrivit scopurilor sale. Asociația poate întreprinde demersuri în legătură cu implementarea de proiecte comune împreună cu alte organizații.

Art.5 - Durata Asociației

Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociațiilor șî Fundațiilor.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE Șl ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI

Art-6 - Scopul șl obiectivele Asociației

 • (1) Asociația are ca scop elaborarea si implementarea de proiecte, programe si strategii pentru dezvoltarea comunităților locale în toate sectoarele vieții economice, sociale, culturale, educative și mediu în vederea susținerii Agendei 2030 adoptata prin Rezoluția Adunării Generale a ONUA/RES/70/1.

 • (2) Asociația are ca obiectiv prioritar dezvoltarea durabilă a Sectorului 1 al Municipiului București, pe cinci piloni, social, economic, cultural, educațional și de mediu, având responsabilități tn îmbunătățirea mediului si spațiului urban, creșterea calității vieții, diversificarea activităților economice din spațiul urban prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala și smart city, îmbunătățirea condițiilor de ecologice de viață, sociale și economice, crearea unui mediu atractiv si motivant pentru toate categoriile care trăiesc în această zonă, menținerea tineretului în Sectorul 1, păstrarea, refacerea și promovarea peisajului cultural istoric pentr u consolidarea identității locale și regionale.

 • (3) Obiectivele Asociației sunt:

 • - participarea la realizarea, implementarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 al Municipiului București;

-formularea, implementarea și monitorizarea de politici publice sectoriale sau integrate;

 • - formularea, implementarea și monitorizarea de strategii de dezvoltare


  durabilă, o .  ___

  < oM PA RT1MENTI11 |o DEZVOLTARE DURABILĂ J

  WL PROGRAME. PROIECTE ’ Y?'


 • - implementarea de proiecte, programe si strategii în vederea atingerii celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030 (Fără sărăcie; Foamete „zero"; Sănătate și bunăstare; Educație de calitate; Egalitate de gen; Apă curată și sanitație; Energie curată șî la prețuri accesibile; Muncă decentă și creștere economică; Industrie, inovație și infrastructură; Inegalități reduse; Orașe și comunități durabile; Consum și producție responsabile; Acțiune climatică; Viață acvatică; Viață terestră; Pace, justiție și instituții eficiente; Parteneriate pentru realizarea obiectivelor)

 • - implementarea de proiecte, programe și strategii in vederea salvării, conservării si promovării patrimoniului natural, cultural și Istoric;

 • - implementarea de proiecte, programe si strategii in vederea dezvoltării capacității instituționale, administrative și financiare a instituțiilor publice;

 • - promovarea parteneriatelor in vederea creării si implementării de soluții inovative la problemele de dezvoltare locală;

 • - accesarea de fonduri europene, guvernamentale și din orice alta sursa in vederea implementării de proiecte, programe si strategii;

 • - acordarea de asistență tehnică de specialitate inițiativelor de formulare, implementare și monitorizare a proiectelor, programelor si strategiilor de dezvoltare durabila;

-sprijinirea tinerilor în inițiativele, activitățile și proiectele lor inovative, culturale sau civice;

 • - pregătirea, perfecționarea și formarea continuă a tinerilor si membrilor societății civile in domenii relevante pentru dezvoltarea locală

 • - promovarea Sectorului 1 al Municipiului București și asocierea cu alto regiuni din țară și străinătate,

 • - elaborarea de studii privind dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale în vederea creșterii calității vieții șî a oportunităților de dezvoltare economica a Sectorului 1 al Municipiului București;

 • - promovarea proiectelor, programelor, parteneriatelor în domeniul asistenței sociale, protecție a persoanelor, grupurilor, comunităților aflate temporar în dificultate, care dîn motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod decent de viață.

 • - sprijină dezvoltarea de parteneriate urban-rurale pentru imbunatațîrea aprovizionării pe lanțul scurt cu produse agricole și agroalimentare destinate consumului in stare proaspătă șl/sau destinate prelucrării in regim gospodăresc;

 • - sprijină inițiativele agenților economici in dezvoltarea de strategii / proiecte de economie circulară specifică domeniilor de activitate ale acestora implementarea de proiecte pe teme de educație, cultura, sport, cercetare inovare, urbanism, infrastructura, spatii verzi, precum si consultanta pe aceste teme.


Art.7 - Activitățile Asociației

Pentru atingerea și realizarea obiectivelor Asociația va realiza următoarele activități fără a se limita la acestea:

 • a) participă la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 al Municipiului București;

 • b) participă la elaborarea Strategiei de Economie Circulară a Sectorului 1 al Municipiului București;

 • c) propune, realizează și implementează programe de trecere spre economia circulară de tip "zerowaste", "zerowaste life cycle", "zerowaste to landfilTr;

 • d) propune, realizează și implementează proiecte/programe de dezvoltare durabilă pentru Sectorul 1 al Municipiului București;

 • e) desfășoară acțiuni ce au ca obiectiv implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Sectorului 1 al Municipiului București și a Strategiei de Economie Circulară a Sectorului 1 al Municipiului București;

 • f) propune, elaborează, realizează și implementează studii, proiecte, metode și procedee concrete pentru realizarea programelor și prognozelor de dezvoltare durabilă și economie circulară a Sectorului 1 al Municipiului București;

 • g) propune, promovează și susține introducerea inovării de sistem și a inovării disruptive în abordările privind consumurile societale urbane de apă, energie electrică și energie termică;

 • h) propune, promovează și susține introducerea energiilor alternative, regenerabile (solare, fotovoltaice, eoliene, de bio transformare) și a cogenerărîi în consumul comunitar urban;

 • i) propune, promovează și susține gestionarea deșeurilor urbane și domestice în sistem economic de tip circular;

 • j) propune, promovează și susține inițiativele de sechestrare în spațiul urban a dioxidului de carbon și de diminuare a emisiilor GES;

 • k) propune, asigura și desfășoară activități de coordonare, consultanță în domeniul managementului dc proiect, asistență tehnică pentru autorități publice locale, execuția de lucrări, consultanță privind managementul contractelor de lucrări, consultanță generală și specială;

 • l) propune, constituie și animează rețele de experți și grupuri tehnice de lucru;

 • m) informează cetățenii cu privire la stadiul implementării proiectelor din Strategiile de Dezvoltare și a atingerii obiectivelor asumate;

 • n) organizează seminarii, conferințe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde și ateliere de lucru;

 • o) organizează sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor șî strategiilor elaborate;

 • p) colaborează cu alte entități publice și neguvernamentale pc pion local, regional, național, european și internațional, care au scopuri similare, în special cu alte organizații indiferent de forma de organizare, care au ca scop la realizarea Agendei 2030 și participă la întrunirile rețelelor interne și europene;

 • q) editează publicații proprii;

 • r) stabilește raporturi instituționale contractuale și/sau necontractuale cu alte persoane fizice sau juridice din țară și străinătate si participă la înființarea unor organizații în domeniile de interes;

 • s) organizează evenimente, acțiuni de informare, consultare și promov; domeniul economic, social, cultural, educațional și de mediu;          £

  Q DE STRATEGII |>£ o DltVOLTa KFIILR.AfljU, ?

  programe, erofecte to


  și Management

  IN FORM ATinvu.1


 • f) încălcarea disciplinei financiare impusă de legislația în vigoare: nu își plătește cotizația și/sau contribuțiile în vederea îndeplinirii prevederilor statutare.

Membrul exclus nu va putea pretinde restituirea taxei de înscriere, a cotizațiilor sau a donațiilor făcute anterior Asociației.

 • (2) Membrii se pot retrage oricând din Asociație cu condiția să comunice hotărârea sa organelor de conducere ale Asociației cu cel puțin 20 de zile înainte de retragere.

Art 10 - Drepturile membrilor Asociației

Membrii Asociației, prin reprezentanții lor legali si desemnați, au următoarele drepturi:

 • a) să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Asociației, să aleagă și să fie aleși în organele Asociației cu excepția membrilor de onoare cf. art 8 (3);

 • b) să participe la activitatea Asociației, să exprime liber opinii, recomandări, sugestii și critici privind activitatea desfășurată, să primească explicații de la organele de conducere ale Asociației asupra problemelor de interes comun ridicate;

 • c) să consulte bilanțul contabil, procesele-verbale ale ședințelor organelor de conducere șî control ale Asociației;

 • d) să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația șî să beneficieze de toate condițiile oferite de aceasta pentru ridicarea nivelului de pregătire;

 • e) decontarea cheltuielilor pentru buna desfășurare a activităților din cadrul asociației;

 • f) să poarte legitimații și însemnele oficiale ale Asociației, să beneficieze de premii, diplome, adeverințe, recomandări, distincții și alte facilități acordate de Asociație, sa primească indemnizații si drepturi de autor;

 • g) să participe la schimburi de experiență cu organisme din țară și din străinătate

Art.11 - Obligațiile membrilor Asociației

Membrii Asociației au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile statutului, hotărârilor Adunării Generale, deciziile Consiliului Director;

 • b) să dovedească deplină loialitate față de Asociație și să apere interesele legitime ale acesteia;

 • c) să participe activ la activitățile Asociației și să sprijine moral și/sau material la desfășurarea activităților;

 • d) să promoveze și să apere interesele legitime ale Asociației;

 • e) să nu prejudicieze imaginea, acțiunile și activitatea Asociației;

 • f) să plătească cotizația anuală stabilită prin actul constitutiv și/sau de către Adunarea Generală; în cazul neplății cotizației anuale, membrul respectiv al Asociației nu are drept de vot în adunările generale din anul următor, până la plata cotizației restante;

 • g) membrul Asociației care nu achită contravaloare cotizației anuale și a cotizațiilor restante timp de trei ani succesivi se consideră revocat din calitatea de membru;

 • h) redobândirea calității de membru al Asociației pentru un membru care a fost revocat se poate face numai cu votul adunării generale, după achitarea cotizațiilor restante.

 • i) nu poate redobândi calitatea de membru al Asociației membrul care a fost revocat pentru prejudiciile aduse imaginii, acțiunilor și activității Asociației;

Art. 12 - Recompensele membrilor Asociației

Membrii care se disting prin activități deosebite în promovarea și realizarea scopului Asociației, precum și cei care au calitatea de susținători sau colaboratori, care se distin recompensați pe baza deciziei Consiliul Director,


mail. Adunarea Generală se va tine in termen de cel mult 1 lună de la primirea convocării scrise. Pentru Adunarea Generala Extraordinară, motivul si ordinea de zi se comunică cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de convocare.

(2} Dacă cel puțin 50% plus unu din numărul membrilor prezenți doresc sa pună în discuția Adunării Generale alte probleme decât cele stabilite prin ordinea de zi, aceștia le vor comunica, spre aprobare, Consiliului Director cu cel puțin 3 zile calendaristice înaintea zilei fixate pentru convocarea Adunării Generale. Refuzul Consiliului Director de a admite vreuna din aceste propuneri se va consemna in procesul verbal si se va aduce la cunoștința Adunării Generale.

Art.18 - Convocarea Adunării Generale în adunare ordinară se face în scris cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau în cazuri de urgență, în adunare extraordinară, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ei. Comunicarea convocării se face prin poștă, e-mail și/sau SMS;

Art.19 - (1) La Adunarea Generală participă :

 • a) asociați - fondatori;

 • b) membrii - asociați;

 • c) membrii de onoare;

 • d) invitați.

 • (2) în cadrul Adunării Generale, fiecare asociat fondator și fiecare membru asociat, are un vot cu caracter deliberativ.

 • (3) Reprezentanții asociaților, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenți sau descendențî, r udele în linie colaterală și afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Ari.20 - (1) Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin corespondență, e-mail, dacă asociatul se află în situații care nu îi permit participarea. Fiecare membru activ are dreptul la un vot in Adunarea Generală

 • (2) Nici un asociat nu poate fi delegat să voteze pentru mai mult de un asociat.

Art.21 - Adunarea Generala de alegeri are loc o dată la 5 ani, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la expirarea mandatului anteriorului Consiliu Director, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, a unuia sau mai multor membrii ai Consiliului Director când se pot organiza în conformitate cu prevederile art. 26 alin 8 și 9. la prima Adunare Generală ce se va organiza.

Art.22 - Rapoartele de activitate ale Consiliului Director, programele de activitate, bugetele de venituri și cheltuieli, bilanțurile contabile se dezbat și se supun anual, aprobării Adunării Generale.

Art.23 - (1) Adunarea Generala poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu dintre membrii fondatori și asociați.

(2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alin. (1), Adunarea Generală se convoacă după o perioadă de 7 zile și este legal statutară oricare va fi numărul asociaților prezenți.

Art.24 - (1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu două treimi din cei prezenți, cu excepția celor care au ca obiect dizolvarea asociației și revocare a membrilor Consiliului Director, când este nevoie de unanimitate.


(2) Procedura de vot va fi votul liber exprimat prin ridicare de mână;        '/nf '

Di■s-r   ' ‘fAJi/<S>%

SJ'WAcîSîțOt ' V,

.......

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA $1 CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art.13 - (1) Organele de conducere administrare și control ale Asociației sunt:

 • a) Adunarea Generală;

 • b) Consiliul Director;

 • c) Cenzorul sau comisia de cenzori;

 • d) Departament tehnico-admînistrativ

Secțiunea I

Adunarea Generală

Art.14 - (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației sî se compune din toti membrii Asociației, prin reprezentanții lor legali sau desemnați.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 • a) aprobă programul si obiectivele generale ale Asociației;

 • b) aprobă, modifica și completează Actul Constitutiv și Statutul Asociației;

 • c) alege și revocă membrii Consiliului Director;

 • d) stabilește atribuții Consiliului Director;

 • e) efectuează analiza activității de control financiar intern al Asociației;

 • t) analizează și controlează activitatea desfășurată de către Consiliul Director, Președinte și departament tehnico-admînistrativ;

 • g) hotărăște cu privire la colaborarea, cooperarea, asocierea sau aderarea la alte organizații;

 • h) aprobă regulamentul de organizare și funcționare propus de Consiliul Director;

 • i) stabilește valoarea cotizațiilor și prestațiilor membrilor Asociației;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege șl prezentul statut;

 • k) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

 • l) alege și revocă Consiliul Director și Cenzorul sau după caz membrii comisiei de cenzori;

 • m) decide primirea de noi membrii și excluderea unor membrii;

 • n) aprobă înființarea de filiale si sucursale în țară șî în străinătate;

 • o) hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației cu respectarea legislației in vigoare;

 • p) aprobă cuantumului taxei de înscriere, precum și a cotizației anuale datorată de către membrii Asociației la propunerea Consiliului director;

Art.15 - (1) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an în adunare ordinară și ori de câte ori este necesar în adunare extraordinară.

(2) Ședințele Adunării Generale vor fi prezidate de președintele asociației, iar în lipsa acestuia, de un vicepreședinte.

Art.16 - Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului director, a Cenzorului, și a Departamentului tehnico-administrativ.

Art.17 - (1) Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director prin Secretar sau la cererea scrisă și motivată a cel puțin o treime din numărul membrilor fondatori și convocator scris care va cuprinde data, locul și ordinea de zi și care se va cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de termenul fixat. Convocarea


Art.25 - (1) Adunarea Generală este condusă de Președinte sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte.

 • (2) Conducătorul Adunării are obligația să comunice situația prezenței asociaților și lista nominală a celor prezenți.

 • (3) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește un proces-verbal în care se consemnează prezența, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc și hotărârile care s-au adoptat.

 • (4) Membrii absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul verbal aflat la Secretarul Asociației.

 • (5) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membri asociațî care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

 • (6) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociați, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărârile sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Secțiunea a li-a

Consiliul Director

Art.26 - (1) Consiliul Director este organul de conducere si de administrare al Asociației care asigură realizarea scopului si obiectivelor acesteia si asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

 • (2) Consiliul Director este format din cel puțin 3 membri numiți de Adunarea Generală pe un mandat de 5 ani.

 • (3) Consiliul Director va fi alcătuit astfel: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și membri.

 • (4) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot de Adunarea Generală.

 • (5) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot cu caracter deliberativ.

 • (6) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fast aleși, prin demisie, revocare, pierderea calității de membru al Asociației.

 • (7) în cazul în care președintele Consiliului Director lipsește, unul din vicepreședinți asigură interimatul până la Adunarea Generală de alegeri (nu mal mult de 30 de zile calendaristice) când se alege un nou Președinte pentru perioada acoperită de diferența temporală de mandat;

 • (8) Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliului Director:

 • - Președinte:............................;

 • - Vicepreședinte:.........................;

 • - Secretar:...............................; care vor funcționa în această calitate până la prima Adunare

Generală a Asociației, dar nu mai mult de un an de la momentul constituirii

Art.27 - (1) Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • a) programează gestionarea administrativa, economica si financiara a Asociației, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;

 • b) apara si gestionează interesele Asociației;

 • c) propune modificarea cheltuielilor de funcționare a Asociației in cadrul bugetului;

 • d) propune Adunării Generale excluderea acelor membri care nu isi îndeplinesc obligațiile sau desfasoara o activitate care prejudiciază Asociația;

 • e) propune planul anual de acțiune al Asociației;

 • f) aprobă proiectele care vor fi implementate de Asociație;

 • g) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele Asociației;

 • h) încheie acte juridice in numele si pe seama Asociației;


t) propune, susține și organizează programe de instruire, cursuri de pregătire și perfecționare stagii de formare și schimburi de experiență;

 • u) propune, inițiază și realizează redactarea de lucrări de specialitate specifice dezvoltării durabile;

 • v)  propune, promovează și susține proiecte, programe, strategii și activități în domeniul economiei sociale, asistenței și inserții sociale pe piața muncii;

 • w) alte activități stabilite de Adunarea Generală, în condițiile legii.

z) propune, realizează și implementează proiecte/programe pe teme de educație, cultură, sport, cercetare-inovare, urbanism, infrastructura, administrarea domeniului public sî horticultura urbană; strategii în domeniul bioeconomiei mediului.

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI $1 OBLIGAȚII

Art.8 - Dobândirea calității de membru al Asociației

(1) Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Ion lonescu de la Brad Sectorul 1 București se compune din următoarele categorii de membrii:

 • 1) Asociați fondatori: subunitate administrativ teritorială a Municipiului București, persoane juridice române, de interes public, academie, instituție de învățământ superior acreditată care au participat la înființarea Asociației, și au semnat actul constitutiv și statutul în conformitate cu prevederile art.l.;

 • 2) Membrii asociați: unități sau subunități admînistrativ-terltorîale, instituții publice, academii, instituții de învățământ superior acreditate, societăți civile, persoane juridice, care sunt de acord cu toate prevederile prezentului statut și care se asociază ulterior fondării și constituirii asociației și care prin activitatea desfășurată pot contribui la îndeplinirea scopului și obiectivului Asociației.

 • 3) Membrii de onoare, fără drept de voi, pot fi:

 • i. unități sau subunități administrativ teritoriale, instituții publice, societăți civile, persoanele fizice sau juridice care doresc să sprijine financiar și material activitatea Asociației;

 • ii. unități sau subunități administrativ-teritoriale, instituții publice, societăți civile, personalitățile din țară sau din străinătate care s-au distins prin contribuția adusă la realizarea scopului Asociației;

 • 4) Membrii Asociației unității sau subunității administrativ-teritoriale, instituții publice, societăți civile, persoane juridice, prin reprezentați legali sau desemnați, în condițiile legii.

 • 5) Calitatea de membru asociat sau membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală a Asociației cu votul a 50% plus unu din totalul membrilor, pe baza unei cereri de aderare prezentată Consiliului Director.

Art.9 - Pierderea calității de membru al Asociației (1) Calitatea de membru al Asociației încetează prin:

 • a) retragere;

 • b) excluderea din asociație pentru abateri grave de la statut prin decizii ale Consiliului director validate de

Adunarea generală cu votul a 50% plus unu dintre membrii Asociației;

 • c) pierderea personalității juridice în cazul persoanei juridice;


 • d) dizolvarea Asociației;

 • e) încălcarea dipozițiilor prezentului Statut;

 • i) aprobă organigrama si politica de personal a asociației, regulamentul de organizare și funcționare;

 • j) facilitează prezentarea proiectelor și a activităților;

 • k) distribuie informațiile și comunicările între membri;

 • l) gestionează activitățile administrative, inițiază, gestionează și implementează programe și proiecte;

 • m) convoacă și organizează desfășurarea Adunării Generale;

 • n) stabilește ordinea de zi a Adunării Generale

 • o) menține contactul și comunică cu alte organizații internaționale;

 • p) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute in statut sau stabilite de Adunarea Generala,

(2) Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de funcționare,

Art.28 - Consiliul Director va împuternici responsabilul administrativ care va coordona Departamentul Tehnico-administrativ pentru a executa următoarele

atribuții:

 • a) să încheie acte administrative;

 • b) să reprezinte Asociația în relațiile cu alte persoane fizice și juridice dințară și străinătate;

cj să îndeplinească orice atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art.29 - (1) Consiliul Director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun.

 • (2) Consiliul Director este convocat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul sau, cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată. In cazul in care exista cererea scrisa a membrilor Consiliului Director pentru convocarea Consiliului, acesta se va întruni in termen de o luna de la data solicitării. Convocarea se face nominal, in scris sau e-mail către fiecare din membrii Consiliului Director. Ședințele Consiliului Director sunt prezidate de către Președinte, iar in lipsa acestuia, de către Vicepreședinte. Invitațiile transmise vor cuprinde data, ora si ordinea de zi a ședinței.

 • (3) Consiliul Director se poate întâlni și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.

(4} Consiliul Director deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor saî și adoptă 2/3 din numărul celor prezenți;

 • (5) Dezbaterile, deliberările și deciziile Consiliului director se consemnează în proces verbal care se va încheia cu ocazia fiecărei ședințe de consiliu. Deciziile Consiliului Director sunt consemnate intr-un un registru special si vor fi semnate de Președinte si Secretar.

 • (6) Dispozițiile art. 22 și 27 alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător.

Secțiunea a tV-<a

Departamentul tehnico-administrativ

Art.30 - (1) Departamentul tehnico-administrativ este compus din personal administrativ angajat și în următoarea componență;

 • a) responsabil administrativ - director - coordonează activitatea Asociației atât sub aspect organizatoric cât si al respectării procedurilor de lucru;

 • h) responsabili secretariat;

 • c) responsabil financiar - expert contabil - este responsabil de supravegherea si controlul gestiunii financiar-contabile;

 • d) responsabil juridic - avizează pentru legalitate toate documentele emise de Asociației;

 • e) responsabil achiziții-este responsabil cu organizarea procedurilor de achiziții inițiate de Asociație;

  complexitatea activităților de la nivelul i, i       rV^M^,$;^rvizarea


 • f) experți tehnici - se va stabili un număr de angajați in funcție de Asociație, având ca sarcină documentarea, fundamentarea, sc programelor și proiectelor derulate de Asociație;


 • g) experțî cooptați în funcție de necesități pentru buna desfășurare a activităților Asociației;

(2) Responsabilul administrativ - director - îndeplinește următoarele atribuții:

 • i. coordonează activitatea Asociației atat la nivel intern cat si in relațiile cu terțe persoane;

 • ii. conduce Departamentul tehnico-admînistrativ;

 • iii. verifica respectarea principiilor de transparență, obiectivitate, concurență, transparență, egalitate și nediscriminare, eficacitate și eficiența;

 • iv. reprezintă asociația în relațiile cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

 • v. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut, stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director al Asociație.

Secțiunea a llt-a

Cenzorul

Art.31 - (1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un cenzor; ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 5 ani.

{2) Membri Consiliului Director nu pot fî cenzori.

{3} Cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in condițiile legii.

(4) Cenzorul Asociației este................- EXPERT CONTABIL cu sediul în...............,............, str.

........., Nr........, cod de înregistrare fiscala................, titular..................., expert contabil - autorizație CECCAR nr...........................................

Art32 - Cenzorul are următoarele atribuții:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) verifică gestiunea Asociației, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale;

 • c) întocmește pe baza verificării efectuate și prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii Asociației;

 • d) participă la ședințele Consiliului director fără drept de vot;

 • e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director.

Secpunea IV

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.33 - Veniturile Asociației

 • (1) Patrimoniul Asociației se compune din mijloace bănești în valoare de 600 lei, proveniți din contribuția membrilor fondatori, care poate fi majorată în urma deciziei Adunării Generale a Asociației, cu respectarea prevederilor legale;

 • (2) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:

 • a) taxa de înscriere în Asociație pentru fiecare membru primit, stabilita prin decizia Comitetului Director;

 • b) cotizația anuală stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale, care se achită până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului pentru care este datorată;

 • c) dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;

 • d) donații, sponsorizări, legate, subvenții sau subscripții publice din țară și din străinătate;

 • e) sprijin material și financiar acordat de membrii fondatori, alte asociații sau fundații, naționale sau internaționale;


 • f) resurse obținute de la bugetul UE, bugetul de stat §i/sau de la bugetele

 • g) contravaloarea unor servicii de instruire, consultanță, alte servicii prestate prin compartimentele de specialitate ale Asociației;

 • h) venituri realizate din diverse programe sau proiecte cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă, națională sau internațională, precum și din activități de consultanță, asistența tehnica de specialitate, din publicitate și din proiecte angajate și implementate de Asociație;

 • i) alte venituri prevăzute de lege.

 • (3) Administrarea și gestionarea patrimoniului Asociației se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare și ale prezentului statut.

 • (4) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat, în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

(5} Patrimoniul Asociației nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale membrilor.

Art.34 - Cheltuielile Asociației

(1J Cheltuielile principale ale Asociației sunt:

 • a) salarii si alte plăți pentru personalul contractant in cadrul asociației, în limitele grilelor de salarizare și a schemelor de bonusare din administrația publică, cu respectarea legislației în vigoare.

 • b) diurne;

 • c) cheltuieli legate de plata experților si a altor servicii de expertiză legate de implementarea proiectelor, programelor si a strategiilor de dezvoltare;

 • d) cheltuieli pentru închirierea unor locații în vederea asigurării funcționării Asociației și realizarea obiectivelor si scopului propus;

 • e) cheltuieli pentru închirierea/achiziția de echipamente de birotică, electronice si software, precum si a altor echipamente necesare pentru desfășurarea activităților asociației;

 • f) cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poștă si servicii poștale, etc,), transport si plata utilităților;

 • g) cheltuieli pentru participarea la evenimente naționale si europene de dezvoltare locală si/sau durabilă;

 • h) studii/cercetări necesare atingerii scopului asociației sau realizării proiectelor, programelor si strategiilor în care este implicată;

î) cheltuieli de informare și publicitate cu privire la proiectele, programele si strategiile de dezvoltare derulate de Asociație,

j campanii si evenimente de informare, conștientizare și promovare

 • j) instruirea personalului implicat în implementarea proiectelor, programelor si strategiilor de dezvoltare derulate de Asociație

 • k) alte cheltuieli stabilite prin deciziile Consiliului Director;

(2) Asociația mai poate angaja orice alte cheltuieli legale, in conformitate cu necesitățile de moment sau legate de proiectele desfășurate șî in concordanță cu scopul pentru care asociația s-a înființat.

Art.35 - Gestiunea Asociației se ține în conformitate cu legislația in vigoare.

Art.36 - Operațiunile financiare ale Asociației se vor putea face cu semnătura președintelui, a vicepreședintelui sau a persoanelor desemnate în mod expres prin Decizie de către Consiliul Director.

Art.37 - Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepția primului an în care exercițiul economico - financiar începe la data constituirii

Asociației conform legii șî se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

■                   fl L     '■ li 1 b K 1 -

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA, LICHIDARE SI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI ASOCIAȚIEI

Art. 38 - Dizolvarea Asociației

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Ion lonescu de la Brad Sectorul 1 București se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței de judecată;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale a Asociației.

Art.39 - (1) Asociația se dizolvă de drept in următoarele situații;

 • a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director putea fi constituit;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacs aceasta nu a fost complinit timp de trei luni.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.40 - (1) Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când Asociația urmărește alt scop decât pentru ce a fost constituit;

 • d) când Asociația a devenit insolvabilă.

(2} Instanța competenta să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația îșiare sediul.

Art.41 - Asociația se dizolvă si prin hotărârea Adunării Generale. In termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor si fundațiilor.

Art.42 - (1) în cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoanele fizice.

(2) Aceste bunuri se pot transmise numai către persoane juridice de drept public cu scop identic sau asemănător desemnate prin hotărâre a Adunării Generale a asociaților.

(3> Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane cu scop identic sau asemănător.

 • (4) Dacă Asociația a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor.

 • (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului -verbal de predare - preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioară.

Art.43 - Lichidarea Asociației


Lichidarea Asociației se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanța Guv cu modificările și completările ulterioare.


CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE Șl TRANZITORII

Art.44- (1) Asociația are drept la siglă, ștampilă, precum și orice alte elemente de identificare.

(2) In cadrul ședinței de constituire a Asociației și în baza procesului-verbal s-a adoptat statutul Asociației.

Art.45 - (1) Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legislației privind asociațiile și fundațiile.

Redactat în 6 (șase) exemplare originale, azi ..........2019 și aprobat în unanimitate de către membrii

fondatori.

Semnăturile Membrilor fondatori:

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești'1

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București