Hotărârea nr. 3/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2020 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOC AL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, precum și modificarea și completarea Anexei nr, 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07>2019, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. i/87/20.01.2020 și Raportul de specialitate nr. i/88/20,01.2020 al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-21/21.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. G/275/21.01.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Comisiei de «midii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legea nr. 24/2000 privind nomele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările șî completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 38 din Ordonanța dc urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fîscal-bugetare. modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 5 lit. g) teza I, art. 197 alin. (5), art 244 alin. (7), art. 3X8 alin. (3) lit. a); art. 391, art. 392, art. 402, art. 408, art. 409 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și lit. b), art. 466 alin. (2), aii, 474, art. 475 liL a), art. 477 alin. (1), an. 478. art. 479. art. 480, an. 481, art. 518 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (6), an. 597 alin. (1) lit. f) și lit. h), art. 610 alin. (I), art. 618 alin. (22)-(23) și Anexei nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completurile ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată;

Tn temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002 pentru aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București;

în virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București dc a respecta numărul maxim de posturi de 995 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate și atribuțiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum și diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acțiunile lor;

Luând în considerare necesitatea eticientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile stabilirii numărului maxim de posturi;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit, a), art. 166 alin. (2) lit, f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipului București și a instituției subordonate Consiliului I-ocal Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art» 2. - Se aprobă Statul dc funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art» 3» - (1) Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Toate celelalte prevederi ale Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09,07.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

 • (3) Prevederile Anexei nr. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. 4. - Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ArL5.- (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul General al Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structuri Iot organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 abțineri, numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezențî 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.01.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ncagu

Nr.: 3

Data: 28.01.2020


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRE TÂRG ENE RAL

Daniela1 xdcojeta CcfalanTOTAL POSTURI: 342


Funcții alese: 2

Funcții publice; 323

 • - Secretar General: J

 • - de conducere : 4(1

 • - de execuție ; 282

Funcții contractuale: 17

 • - administrator public I

 • - de conducere : 1

 • - de execuție : 15


ORGANIGRAMA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APARATUL DE SPECIALITATE ȘI INSTITUȚII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL-DIRECȚIA CWR1LU.. tfWUMSTRAȚIE PUBLICĂ IXICAIÂ

DIKECTOK GENERAL

I+2H


Dl RFX?.TO R GENERAL A DJ UNCT

I


COMPARTIMENTUL DE STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILA. PRO6R A MP, FAOIECTE Șf MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


SERVICIUL ADMINISTRATIV l+T


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


seuviciiji. autorizații de

PI ■NrriONAR^ ș | SERVICII piJBI.ILt


COMPARTIMENTUL FONT IMOBILIAR


DIRECȚIA GENERALA DC IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 1


«□FIHKTRATAUMi^ilLUKDE uwi tAmAht PRHjwm.sr.tt Șl » _ I! Ml T iflLO R SA fl TI ît PIJ F :J CE SECTOR 1

31


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1


ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALA Șl PROIECȚIA r tipii iu uisFGTnRi


DlfiFOpA DE UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE Șl PROIECȚIA MEDIULUI SECTOR 1


ADMINISTRATOR rUDLIC


bEKVJUILL .MAUINE SI KELAI II CU MASS


serviciul registratură.xelațli cu PUBLICUL 1*7


COMPASlTlMENr FNTRRȚ PPNTRII PROBLEME CI. ROMII


* Instituții publice exceptate potrivit O.U.G nr 63<2010 cu modificările și completa: i ie ulterioare.


Anexa nr, 1

Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

nr.3.....,/2.Ș..P.L.io2o

PREȘEDINTE DI; ȘEDINȚPRIMAR

1

el

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

■ l                      1            1 lj

<


POLITIA LOCALĂ 307


VIGE PRIMAR J


DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC DIRECTOR RXucirriv 1+20


COMT A AT1MFNT STRATEGIE Șl DEZVOLT ARfc SOCID-ECONDMIUĂ

2


BIROUL AUD1T INIcKN L-O

■ •

-4

COMPARTIMENT CORP CUNtROL

■ ■


COMPABT1MKNTIII. PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE


DIRECȚIA INVESTIT» DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIUL ACHIZIȚII PULUL-I IU


SERVTCIUI.URMĂRIRE Șt DER’J-ARE SbKVlUI


BIROUL A1HORLTATE TJȚtLARĂ


direcția .iuridică,

LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV


D1RECȚLA MANAGEMENT RESURSE 1.‘MANE I ■ 15


SERVICIUL RESURSE UMANE ȘL ORGANIZARE


SERVICIUL TREGATrRSTROFRSIONALA l+f<


• •

COMPARTIMENT SfcS'A IÂI 0 $1 SECURITĂȚII N

■■ i ■ ■ r |p

M'JHEĂ

1


SERVICIUL JURIDIC Șl EOXT ENUIUS AlXvllNISlKATlV


COM?ARTIMH-iUl. S>aȚU CL JLTADESTINAȚIE DIUTAT CB*’. DUIXXIWtfîĂ

2JL


LUM+AHI IIM.N I kVIUHNTA electoral A


SERVICIUL KUAIJILLTARE TERMICA Sl ENFRGH ALTERNATIVE


DIRECȚIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU $) ARG1STRIJ AGRICOL DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIUL INPJSOIS'IMRI ACTE ' DENAȘ’ibRE-

:+l5


WMPAKTlMGNTUL ÎNREG IST RARI ACTE CĂSĂTORIE $1 O'VORȚ FT, CALE ADMINISTRATIVA 4


COMPARTIMENT iNAlXilSTRĂKI

ACTE DEX.ESL Șl WORMAT1CÂ

a


5GAVICIUL ACTE INRF'i ISTE. ALE LA MISIUNI IR DIPIOMATICF SAU OFICIILE CONSULARE UE CARIERĂ ALt KOmANJO

! i'2
COP

RCGISTRAT

p

FARTIMENT

URAȘI RELAȚII CD

LBLICUL

5

COMPARI IMaNT CORESPONDENȚĂ.

El CI' -ICĂPsI 51 iHSrUERI MBNIWNI iNSTOAl-i.’.'l VI E M

SCkVKI'JL. TP.AN5CRIRR! CERTIF.CATR JNrlFIGISTRATO I.A AIITORITĂȚILb ADMINlSlRA nVbLOtA’JE DIN S.RÂIKĂTATE

1 15


SISTARE Civil..' LO.CI'.'K I

duîl


COMPARTIMENTAI. FȚIND FUNCIAR REGISTRU AGRICOL


COMPARTIMENT Cadastru și patrimoniu 7
BIROUL NR I DE EVIDENTA PERSOANELOR 1+6


BIROUL Nil 2 Dl! EVIDENȚA A PERSOANELOR l’fl


EVIDENȚA A ItRSOAhLLOk

HA


BIROUL NR -1 Dc

HVJI)LW|Ă A PERSOANELOR H'5


BIROUL XK $ DE EVIDENTA A rFRSOANPLOR l-S


Anexa nr. 2 la

Hotărârea Consiliului Local :il Sectorului I

nr.r>.........

i


STAT DE FUNCȚII pentru mparatul de specialitate

al Primarului Sectorului 1 și pentru instituția subordonată           #

Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă SqctorFUNCȚII PUBLICE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE

CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONA L

(7A4DCT DE SALARIZARE

TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR GENERAL

I(S)

II

1

ARHITECT

ȘEF

KS)

II

1

DIRECTOR GENERAL

I(S)

II

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

I(S)

II

2

DIRECTOR EXECUTIV

I(S)

11

6

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

I(S)

11

2

ȘEF

SERVICIU

1<S)

II

19

ȘEF BIROU

I (S)

II

9

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

41

AUDITOR

HS)

SUPERIOR

3

AUDITOR

I(S)

PRINCIPAL

1

AUDITOR

HS)

ASISTENT

1

CONSILIER

HS)

SUPERIOR

107

CONSILIER

HS)

PRINCIPAL

36

CONSILIER

I (S)

ASISTENT

49

CONSILIER

HS)

DEBUTANT

1

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

SUPERIOR

3

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

PRINCIPAL

3

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

ASISTENT

2

CONSILIER JURIDIC

HS)

SUPERIOR

13

CONSILIER JURIDIC

Hsj

PRINCIPAL

2FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONA L

GRADUL DE SALARIZARE

NR.

TOTAL FUNCȚII

CONSILIER JURIDIC

I(S)

ASISTENT

7

CONSILIER JURIDIC

I(S)

DEBUTANT

1

INSPECTOR

I CSI

SUPERIOR

1

INSPECTOR

I(S)

PRINCIPAL

1

REFERENT SPECIALITATE

II (SSD)

SUPERIOR

5

REFERENT

m (M)

SUPERIOR

27

REFERENT

III (M)

PRINCIPAL

10

REFERENT

III (M)

ASISTENT

9

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

282

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pet. III. din Legea nr, 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

FUNCȚII ÎN RF.GTM CONTRACTUAL

FUNC ȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

GRADUL PROFESIONAL/ TREAPTA PROFESIONALA

GRADUL DE SALARIZ ARE

VR. TOTAL

FUNCȚII

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

ȘEF SERVICIU

S

II

1

CONSILIER

S

IA

3

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

2

INSPECTOR SPECIALITATE

s

I

2

INSPECTOR SPECIALITATE

s

II

4

ȘOFER

M;G

I

3

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

1

TOTAL

17

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 2

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 15

Anexa nr. Vili cap. II lit A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1  340

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/201 d INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1); 342

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I

PREȘEDINTE DE SED'NTĂ

77427/J-/V cp        /UtfA-C

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 // ARTICOL UNIC                                      [


C.c -f


Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al -Riifi Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr, 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cutii lirmeazăf

 • 1. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"ArL 19. Pentru punerea în aplicare a atribuțiilor sale conform prevederilor art. 154 alin, (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual și are următoarea structură organizatorică:

ADMINISTRATOR PUBLIC

COMPARTIMENTUL EXPERT PENTRU PROBLEME CU ROMII

CABINET PRIMAR

COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

BIROUL A UDIT INTERN

SER VICIUL IMA CINE ȘI RELA ȚII CU MASS- MEDIA

COMPAR TIMENTUL RELA ȚII INTERNA ȚIONALE

SER VICIUL REGISTRA TURĂ, RELA ȚII CU PUBLICUL

ARHITECT ȘEF

 • (1) Biroul Reglementări Urbanistice și Arhivă

 • (2) Biroul Urbanism și Autorizații de Construire Pentru Construcții Clasa A

 • (3) Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire Pentru Construcții Clasa B

 • (4) Serviciul Autorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură Dezvoltare Durabilă

 • (5) Compartimentul Publicitate și Autorizări

 • (6) Compartimentul Informare Urbanistic

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

 • (1) Serviciul Buget, Execuție Bugetară

 • (2) Compartimentul Strategie și Dezvoltare Socio- Economică

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 • (3) Serviciul Contabilitate

 • (4) Compartimentul Financiar

DIRECȚIA INVESTIȚII

 • (1) Serviciul Urmărire Contracte și Lucrări

 • (2) Serviciul Achiziții Publice

 • (3) Serviciul Urmărire și Derulare Servicii

 • (4) Serviciul Reabilitare Termică și Energii Alternative

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR GENERAL A DJUNCT

 • (1) Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional

 • (2) Serviciul Administrativ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

(1 )Compartimentul Fond Imobiliar

(2)Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice

DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

 • (1) Servieiul Resurse Umane și Organizare

 • (2) Serviciul Pregătire Profesională

 • (3) Compartimentulul Sănătății și Securității în Muncă

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 1

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • (1) Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

 • (2) Serviciul Legislație și Avizare Contracte

 • (3) Compartimentul Spații cu Altă Destinație decât Cea de Locuință

SER VICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIA T ȘI ARHIVĂ

(1) Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative

BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ

DIRECȚIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU ȘI REGISTRU AGRICOL

 • (1) Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol

 • (2) Compartimentul Cadastru și Patrimoniu

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ

DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 1

DIRECTOR EXECUTIV

(1 )Compartimentul Informatic,

 • (2) Compartimentul Analiză - Sinteză, Secretariat

 • (3) Biroul nr. 1 de Evidentă A Persoanelor

 • (4) Biroul nr. 2 de Evidență A Persoanelor

 • (5) Biroul nr. 3 de Evidență A Persoanelor

 • (6) Bir oul nr. 4 de Evidență A Persoanelor

 • (7) Biroul nr. 5 de Evidență A Persoanelor

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT (RJServiciid înregistrări A cte de Naștere

 • (9) Compartimentul înregistrări Acte de Căsătorie și Divorț pe Cale Administrativă

 • (10) Compartimentul înregistrări Acte de Decese și informatică

(1 l)Scrviciid Acte înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare De Carieră ale României

 • (12) Compartimentul Registratură și Relații cu Publicul

 • (13) Compartimentul Corespondența,Rectificări Și înscrieri Mențiuni în Străinătate

(î4)Serviciul Transcrieri Certificate înregistrate La Autoritățile Administrative Locale Din Străinătate.”

 • 2. La articolul 23 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. 23. (1). SECRETARUL GENERAL coordonează, îndrumă și controlează, în conformitate cu prevederile art. 243 din alin. (I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, următoarele structuri:

Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă

(1) Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative

Biroul Autoritate Tutelară

Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ

 • (1) Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

 • (2) Serviciul Legislație și Avizare Contracte

 • (3) Compartimentul Spații cu Altă Destinație decât Cea de Locuință

Direcția Cadastru Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol

(I) Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol

(2) Compartimentul Cadastru și Patrimoniu

Compartimentul Evidentă Electorală

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 122

 • 3, Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. 36 Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol are în subordine următoarele structuri funcționale:

 • (1) Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol

 • (2) Compartimentul Cadastru și Patrimoniu

 • (1) Atribuțiile Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol sunt următoarele:

 • 1. instumentează documentațiile anexate cererilor depuse in temeiul legilor fondului funciar, în vederea analizării acestora de către Subcomisia locală pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar;

 • 2. realizează corespondența cu petenții și/sau cu alte instituții, conform măsurilor dispuse de către Subcomisia locală;

 • 3. gestionează arhiva Subcomisiei locale, cât și alte documente depuse în baza legilor fondului funciar;

 • 4. analizează, instrumentează și completează documentațiile, cu actele necesare, conform prevederilor legilor fondului funciar in vigoare;

 • 5. face corespondențe și transmite invitații în vederea completării documentațiilor;

 • 6. eliberează Titlurile de Proprietate prin care se constituie/reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar;

 • 7. formulează răspunsuri ori puncte de vedere către pete nți, instituții ori alte compartimente din cadrul aceleiași instituții, utilizând datele și informațiile din toate evidențele Direcției;

 • 8. înscrie, completează lă zi și centralizează datele din Registrul Agricol;

 • 9. întocmește rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;

 • 10. asigură asistența tehnică la întocmirea Registrului Agricol pentru Sectorul 1;

 • 11. întocmește atestatele de producător pe baza evidențelor din Registrul Agricol și a verificărilor din teren;

 • 12. emite certificate de proprietate pentru animale, pe baza evidențelor Registrului Agricol și a verificărilor în teren;

 • 13. atestă datele din evidențele Registrului Agricol persoanelor titulare, necesare la Oficiul forțelor de muncă și pentru, ajutor social;

 • 14. informează cu privire la normele sanitar veterinare, în vederea desfacerii pc piață a produselor de origine animală și a celor din producția legumicolă, viticolă, pomicolă;

 • 15. păstrează evidența tuturor lucrărilor atât în format analog cât și digital;

 • 16. actualizează baza de dale realizată în format digital privind arhiva Direcției, cât și pe cea a Subcomisiei Locale;

 • 17. asigură legătura cu petenții, prin corespondența și în programul cu publicul;

 • 18. întocmește și fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 și proiectele de Dispoziții ale Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate;

 • 19. asigură însușirea și aplicarea tuturor actelor normative de referință în domeniul administrației publice locale și de specialitate;

 • 20. realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina fiecărui angajat conform fișei postului.

 • (2) Atribuțiile Compartimentului Cadastru și Patrimoniu sunt următoarele:

 • 1, ține evidența pjanurilor cadastrale și a registrului posesorilor de imobile, planuri întocmite la nivelul anului 1986; (ine legătura cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Capitalei și cu celelalte instituții implicate în vederea actualizării acestuia;

 • 2. atestă regimul tehnic, economic și juridic al imobilelor pe baza evidențelor deținute, precum și prin verificări, pentru nevoi interne;

 • a. tehnic: efectuarea măsurătorii, identificarea poziției, configurației șijmărimii suprafețelor terenurilor pe destinații de folosință și proprietari;

 • b. economic: identificarea pe baza evidențelor existente și prin orice alte mijloace a destinației, categoriei de folosință a parcelelor și eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor;

 • c. juridic: identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și a oricăror acte, precum și a posesiei efective;

 • 3. efectuează măsurători pentru întocmirea planurilor de situație corespunzătoare necesare desfășurării activității instituției;

 • 4. colaborează la identificarea și evidențierea imobilelor - terenuri virane - de pe teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului București;

 • 5. efectuează puneri în posesie și întocmește procese -verbale de punere în posesie;

 • 6. eliberează Titlurile de Proprietate și Procesele -verbale de punere în posesie;

 • 7. verifică expertizele topografice privind terenuri situate pe raza teritorială a sectorului 1;

 • 8. ține evidența actelor de proprietate ale imobilelor aflate în patrimoniul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • 9. organizează și supraveghează modul de întrebuințare al bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 10. (ine evidența și răspunde de intrările/ieșirile de elemente patrimoniale în/din patrimoniul Sectorului I al Municipiului București ;

 • 11. propune constituirea Comisiei de Inventariere a Patrimoniului Sectorului I al Municipiului București, conform normelor în vigoare;

 • 12. analizează starea de uzură a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și face propuneri privind casarea acestora;

 • 13. asigură evidența mișcărilor patrimoniului aparținând Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 14. întocmește rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul Primăriei Sectorului 1;

 • 15. colaborează permanent cu compartimentele omologe din cadrul instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

 • 16. colaborează la întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 17. constituie și exploatează baza de dale refer itoare la situația juridică a imobilelor (terenuri și clădiri) ce alcătuiesc domeniul public și privat al Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 18. colaborează și efectuează schimb de informații. în vederea actualizării datelor, cu alte instituții administrative centrale/locale și colectează date privind evoluția proprietății astfel încât în orice moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului;

 • 19. colectează acte normative care constituie cadrul juridic al modificărilor de proprietate;

 • 20. formulează răspunsuri ori puncte de vedere către petenți. instituții ori alte compartimente din cadrul aceleiași instituții, utilizând datele și informațiile din toate evidențele Direcției;

 • 21. verifică și completează documentațiile;

 • 22. asigură legătura cu petenții prin corespondența și în programul cu publicul;

 • 23. păstrează evidența tuturor lucrărilor, atât in format analog cât și digital;

 • 24. actualizează baza de date realizată în format digital privind arhiva Direcției;

 • 25.  asigură însușirea și aplicarea tuturor actelor normative de referință specifice și în domeniul administrației publice locale;

 • 26. întocmește și fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 și proiectele de Dispoziții ale Primarului Sectorului l, în domeniul său de activitate;

 • 27. realizează orice alte atribuții stabilite în sarcina fiecărui angajat conform fișei postului.

 • 4. Dup» articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

nArf.38\ Atribuțiile Compartinientiduipentru Monitorizarea Procedurilor Administrative sunt următoarele:

 • 1. Dispune toate măsurile necesare pentru ca Monitorul Oficial Local să fie cuprins în structura paginii de internet a subdiviziunii administrativ- teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptq.

 • 2. Dispune toate măsurile necesare pentru ca la activarea etichetei “MONITORUL OFICIAL LOCAL” să se deschidă șase subetichete:

 • a)  STATUTUL UNITĂȚII ADMIN1STRATIV-TERIT0RIALE/ SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

 • b) "REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;

 • c) "HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE", unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;

 • d) "DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”, unde se publică actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;

 • e) "DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE”, prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;

 • f) "ALTE DOCUMENTE”, unde se publică documentele prevăzute la punctul 3.

 • 3. La subeticheta "ALTE DOCUMENTE", se asigură:

 • a)  publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

 • b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;

 • c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;

 • d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

 • e) publicarea minutelor în care se consemnează, in rezumat, punctele de vedere exprimate de parlicipanți la o ședință publică;

fi publicarea proceselor-verhale ale ședințelor autorității deliberative;

 • g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

 • h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) -g) și care, potrivii legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

 • i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) -h) a căror aducere ta cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.

 • 4. Pentru punerea în aplicare a prevederilor ari. I alin. (4) din Anexa nr. I la Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, transmite ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice iinkul către eticheta paginii de internet "Monitorul Oficial Local" al Sectorului 1, cu respectarea termenului prevăzut la ari. 1 alin. (5) din Anexa nr. 1 la Ordonanța de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Orice modificare a linkului transmis conform punctului 4 se comunică, în termen de 15 zile de la realizarea acesteia, ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, care actualizează, în termen de 10 zile de la primire, pe pagina de internet a ministerului Iinkul transmis.

 • 6. Ia măsuri în vederea asigurării redactării și publicării actelor administrative, precum șl a oricăror alte documente prevăzute la punctul 2, cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile legislației privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

 • 7. Ia măsuri în vederea asigurării ca toate datele din Monitorul Oficial Local să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare,sfirtrivn legislației privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

 • 8. Ia măsuri în vederea asigurării ca sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local să respecte prevederile legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere in documentele informă electronică.

 • 9. Realizează Identificarea persoanelor semnatare și/sau cosemnatare, după caz, a actelor administrative, prin înscrierea întocmai a identității lor, în formatul: prenumele și numele.

 • 10. Ia măsurile necesare dacă prin intermediul paginii de internei a Sectorului 1, se asigură publicitate pentru persoanele fizice sau juridice, după caz, ca prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea autorității executive, să se propună stabilirea de taxe speciale, în condițiile legislației privind finanțele publice locale, care se fac venituri la bugetul local.

 • 11. Realizează numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent în parte, în ordinea datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în Monitorul Oficial Local se asigură strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, astfel încât la deschiderea dosarului electronic, primul document din listă, de jos în sus, să corespundă nr. I, după cum primul document din listă, de sus în jos, să corespundă ultimului act administrativ publicat, în ordinea cronologică a datelor.

 • 12. Realizează publicarea oricărui act administrativ în format "pdff editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.

 • 13. Ia măsuri în vederea asigurării măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a ordinului comun al ministrului cu atribuții în domeniul administrației publice și al ministrului cu atribuții în domeniul afacerilor interne prin care se pot aproba norme și instrucțiuni cu privire la Monitorul Oficial Local.

 • 14. Ia măsuri în vederea asigurării ca orice documente prevăzute la punctele 1-13, inclusiv registrele, să fie administrate obligatoriu și în format electronic.

 • 15. Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum și procedurile administrative conexe organizării și funcționării Monitorului Oficial Local sunt supuse controlului intern, potrivit legii.

 • 16. întocmește și fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 și proiecte de dispoziții ale Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate.

 • 17. Soluționează în termenul legal petițiile, cererile, reclamațiile etc. repartizate în domeniul său de activitate.

 • 18. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, ori încredințate de superiorii ierarhici stabiliți conform organigramei instituției sau, după caz, potrivit delegărilor de atribuții.

 • 19. în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la punctele 1-/8 toate structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 au obligația de a acorda sprijin Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative la solicitarea scrisă sau verbală, în condițiile legii, cu precădere structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 care au stabilite atribuții și competente în domeniul IT.

 • 20. Neîndeplinirea obligației prevăzută la punctul 19 de către persoanele responsabile reprezintă abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară care se sancționează conform legislației aplicabile fiecărei categorii de personal. ”

 • 5. în tot cuprinsul Anexei nr., 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, unde este folosită denumirea " Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol", se va citi ” Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol ",