Hotărârea nr. 299/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 299 din 21.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor și depunerii, în vederea finanțării Proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul 1 al Municipiului București’’

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor și depunerii, fu vederea finanțării Proiectului îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul I al Municipiului București”

Văzând referatul de aprobare nr. Dl313/11.12.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. Dl314/11.12.2020 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică Locală, Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe. Proiecte și Management Informațional. Raportul de specialitate nr. G5 902/17.12.2020 al Direcției Management Economic precum și Raportul de specialitate nr. M3-419/17.12.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soc ia le, buget, impozite și taxe locale. Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, Avizul Comisiei de cultură, învățământ, spoit, mass-medîa și culte precum și Avizul Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

î n vi rtutca prevederi lor C onstituției Rom ân ie i;

Ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivii Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Lhgență a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009;

Luând în considerare Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației șî Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvemare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănăiate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare ti Internet ului, Acțiunea 2.3.3 -îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziunc, e-sănătate și e-cultură SECȚIUNEA E-EDUCAȚ1F.;                              <

în temeiul ait.5 lit. ce), art. 139 alin (1) și alin (3), ari. 166 alin, (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 întrunit în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE;

Art.L- Se aprobă depunerea, în vederea finanțării, a Proiectului îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul 1 ai Municipiului București”. în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvemare. e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Intemetului, Acțiunea 2.3.3 -îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sisteniice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură — SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE.

An.2. - Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectar ui I ai Municipiului București” în sumă 23.236.022 lei (inclusiv TVA).

ArL3. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 464.720,43 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofmanțarea, precum și toate cheltuielile neeligibîle care vor rezulta din implementarea proiectului îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul 1 al Municipiului București”.

Art4. - Asigurarea resurselor financiare reprezentând finanțarea cheltuielilor ocazionate cu implementarea proiectului până la rambursarea sumelor aprobate precum și cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului inclusiv cheltuielile neeligibile, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.5. -Se aprobă inițierea și semnarea de parteneriate conform Anexei 1 la prezenta hotărâre cu toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea Sectorului I al Municipiului București, în vederea decontării cheltuielilor eligibile cu infrastructura TIC achiziționată și plătită de acestea după 01.08.2020.

Art.6. - Se aprobă achiziționarea de către Sectorul 1 al Municipiului București prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 a echipamentelor mobile din domeniul tehnologiei informației precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line cuprinse în proiect, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București, numai după aprobarea proiectului îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul 1 ai Municipiului București” și semnarea contractului de finanțare.

Art.7, -Se împuternicesc doamna Clotîlde-Marie-Brigitte ARMAND - Primarul Sectorului 1 și domnul Turcu Răducu-Gabriel în calitate de Director General Adjunct în cadrul Direcției Generale Administrație Publică Locală, să semneze olograf și/sau electronic, acordurile de parteneriat cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, cererea de finanțare, contractul de finanțare și orice alte documente în legătură cu Proiectului îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul 1 al Municipiului Sucure^ti’*, în numele Sectorului 1 al Municipiului București.

Art,8, - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală, Direcția Management Economic, Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ și domnul Turcu Răducu-Gabrie! vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 21.12.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art, 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurențîu DRĂGUȘTNCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Lavinia RJNESCIJ

Nr.i 299

Data: 21.12.2020


Anexa 1 la hotărârea privind aprobarea cheltuielilor si depunerii, în vederea finanțării Proiectului „ îmbunătățirea infrastructurii

TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul

LOCAL AL SECTORULUI 1

5N9r9 litote. ano| A/


ACORD DE PARTENERIATArt. 1.

 • 1.

 • 2.

 • 3.


Părțile

denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul

având calitatea de Lider partenerlat/Partener 1

denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal..

calitatea de membru 2/Partener 2 denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal...,

calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1} Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „îmbunătățirea infrastructurii TIC în învățământul preuniversitar din Sectorul 1 al Municipiului București”, care este depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiție 2c.-Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cuitură, e-sănătate, apel de proiecte nr. 2

(2) Prezentul acord de parteneriat este parte integrantă a cererii/contractului de finanțare.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația                 Roluri și responsabilități

Lider de proiect (Partener Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare 1)                          partener trebuie să ie implementeze, în strânsă corelare cu

informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

Partener 2________________________________________________

Partener n

 • (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația                 Contribuția {unde este cazul) corelată cu activitățile și

subactivitățile menționate la alin. (1)__________________

Liderdeproiect(Partener Valoarea con trib uției (în lei) 1)Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%j

Parteneri

Partener n

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 • (3) Transferul fondurilor de către AM se poate efectua în contul liderului de parteneiat sau al partenerilor astfel:

  Organizația

  Cod IBAN

  Lider de proiect (Partener 1)

  Cont pentru cerere de prefinanțare/plată/rambursare Denumire Bancă/Adresă:

  Partener 2

  Cont pentru cerere de prefinanțare/plată/rambursare Denumire Bancă/Adresă:

  Partener n

  Cont pentru cerere de prefinanțare/plată/rambursare Denumire Bancă/Adresă:

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea, Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat (Partener 1} va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar...........

 • (4) Liderul de parteneriat va monitoriza desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații

 • (8) în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile Identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2,3, n

Drepturile Partenerilor 2,3, n

 • (1} Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(4} Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POC.

Obligațiile Partenerilor 2,3, n

(1} Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

(2} Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(3} Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

{5) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cei puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

{2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locația/locațiile de implementare a/ale proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4} Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Competitivitate pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

{1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1}

N um ele, pren urnele și fun cția reprezen tan tu lui legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 2

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării

Partener 3

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Semnătura

Data și locul semnării