Hotărârea nr. 298/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 21.12.2020 pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 213/30.07.2020 privind predarea catre Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului in suprafata totala de 2837,04 mp, conform Cartii funciare Nr. 251638- C1-U76, identificat cu Numarul cadastral 251638-C1-U76 si asigurarea conditiilor in vederea executarii consolidarii, reabilitarii, functionalizarii si modernizarii imobilului ARO-Cinematograf Patria situat in B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, Bucuresti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

pentru încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 213/30.07.2020 privind predarea către Compania de Investiții si Dezvoltare în Sanatate si Domenii de Interes Pubiic-Privat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului in suprafața totala de 2837,04 mp, conform Cârtii funciare Nr. 251638- C1-U76, identificat cu Numărul cadastral 251638-C1-U76. si asigurarea condițiilor in vederea executării consolidării, reabilitării, functionalizarii si modernizării imobilului AJRO-Cinematograf Patria situat in B-dul Gheorghe Maglteru, nr. 12-14, sector 1, București

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr.M3 — 409/08.12.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M3 - 410/08.122020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul prevederilor art.5 lît. cc), art. 139 alin.(l), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 întrunit în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE;

Art. L- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează efectele juridice ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 213/30.67,2020 privind predarea către Compania de Investiții si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Prtvat sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului in suprafața totala de 2837,04 mp, conform Cârtii funciare Nr. 251638- CNU76, identificat cu Numărul cadastral 251638-C1-U76 si asigurarea condițiilor in

■vederea executării consolidării, reabilitării, junctionalizarii si modernizării imobilului ARO-Cinemato^af Patria situat in B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14, sector 1, București.

Art. 2 - (1) Primarul Sectorului 1, Compania de Investiții si Dezvoltare in Sanatate sî Domenii de Interes Public-Privat sector 1 S,A. și Direcția Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (I), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 8 abțineri - numărate Ia voturi împotrivă, conform legii, Tn momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 21.12.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Laurențiu DRAGUȘINNr,: 298

Data: 21.12.2020