Hotărârea nr. 297/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 297 din 21.12.2020 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii adminisfrativ-teritoriaie sector 1, la data de 30 noiembrie 2020

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G5726/11.12.2020 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G5727/11.12.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. M3-411/14.12.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I al Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze econom ico-soci ai c, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2UU0 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr, 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu art. 49 alin (12) și (13) dur Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art.166 alin.(2) lit. d) și an, 196 alin.(t) lit, a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 întrunit în ședința extraordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data dc 30 noiembrie 2020, conform anexelor 1-3;

Art.2 - Anexele 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Art.3 - (1) Primând Sectorului 1, Direcția Management Economic; Direcția Investiții: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; Administrația Unităților de învățământ Preunivcrsitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; Unitățile de învățământ din Sectorul 1; Poliția Locală a Sectorului 1; Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1; Administrația Domeniului Public Sector 1; Centrul Cultural Sector 1; Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1; Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului; Administrația Piețelor Sector 1: precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin, (1). precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 21.12.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 134 alin. (1) Ht. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență iu1.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

BPREȘEDIM I DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu DRAGUȘINCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAI

Lavinia iQNESCU

Nr.: 297

Data: 21.12.2020