Hotărârea nr. 296/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 21.12.2020 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 septembrie 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administnitiv-teritoriule sector 1, ta data de 30 septembrie 2020

Văzând Referatele de aprobare ale Primarului Sectorului 1 nr.G5031/28.10.2020 și nr.G5887/l 7.12.2020 întocmite de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G503l)/28.10.2020 al Direcției Management Economic și Raportul de specialitate nr. M3 92/26.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului Sectorului 1 al Municipiului București:

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederi lor Consiit u lici României:

în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea, actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 5/2020 a. bugetului de stat pc anul 2020, cu modificările ulterioare;

în eutiIurmiUile cu aii. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București iir.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului dc utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector I nr, 33/20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin,(3) lit, a), art.lââ alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit, a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 întrunit în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă execuția bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1,1a data de 30 septembrie 2020. conform anexelor:

  • (1) Venituri-buget local, conform anexei nr. I (LI ; 1.2);

  • (2) Cheltuieli-buget lucul, cuufurm anexelor m.2; nr.2.1; 2.1.1( 2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1,3(2,1.3.1); nr.2.1.4(2.1,4.1); nr. 2,1.5 (2,1.5,1; 2.1.5.2); nr. 2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.2; 2.1.6.3; 2,1.6.4; 2.Î.6.5; 2J.6.6); m. 2.1.7(2.L7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3; 2.1.7.4); nr.2.1.8(2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6; 2.1.8.7); nr.2.1.9(2.1.9.1; 2.L9.2; 2.L9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11(2.1.1 LI; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4; 2.1.11.5); nr,2.1.12(2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2,1,12.4); nr.2.1.13(2.1.13.1).

Art.2 - Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al subdiviziunii administrativ-tcritoriale sector 1, la data de 30. septembrie.2020, conform anexelor:

  • (1) Venituri, conform anexei nr. 3: 3.1(3.1.1): 3.2(3.2.l);

  • (2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1; 4.1.1.2); nr.4.1.2 (4.1.2.1 );

  • Art.3 - Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30.septembrie.2020, conform anexei m. 5 (5.1; 5.1.1 ; 5.1.1.1).

Art.4 - Anexele nr. 1-5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 7 abțineri - numărate la. voturi împotrivă, conform legii. în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 21.12.2020, în șediu(a extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRKȘEDIN IE DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu DRĂGUȘINCONTRASEMNEAZĂ,

SECREl AR GENERAL Lavinia^ONESCU

Nr,: 296 Data: 21.12.2020