Hotărârea nr. 295/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 295 din 15.12.2020 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu

Compania Romprest S.A.

Văzând Referatul dc aprobare al Primarului Sectorului 1 nr, A/64/15.12.2020;

Ținând scama dc Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. D/3542/15.12.2020 la Direcția Generală Administrație Publică Locală - Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice, nr. G/5846/15.12.2020 la Direcția Management Economic, nr. J/2505/15.12.2020 la Direcția Investiții, și nr, M/484/15.12.2020 la Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1, respectiv sub nr. 2078/15.12,2020 la Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Publică Locală - Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice nr. D/3 541/15.12.2020;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului ];

In virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei dc avocat, republicată, cu modificările și completurile ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. I. alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri dc reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și dc modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. d), alin. (3) lit. b) și lit. c) din Legea nr. nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit adresei Serviciului Juridic și Contencios Administrativ nr. MG685/C/156/15.12.2020;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin,(3) lit. a), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă achiziționarea^în condițiile legii, de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau dc reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A., de către Sectorul 1 al Municipiului București.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor implicate precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 15,12.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată de îndată, în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu Drăguai^


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

Lavinia l»n<scu

Nr.: 295

Data: 15.12.2020