Hotărârea nr. 294/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.și Notă rectificare HCL 294/2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea ți completarea Hotărârii Consiliului Local nr,293/12J(l.20l3 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții ți Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Pnvaf Sector 1 S.A.

Văzând Referatul de aprobare nr. M415/11.12.2020    al Primarului Sectorului 1 al

Municipiului București.

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M416/11.12.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soc laie, buget, impozite și taxe locale și Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 15.12.2020;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.l, art.2 lit. c) și art.125, coroborate cu prevederile Titlului TII - Cap. IV -Secțiunea a41-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.641alin.(3), alin.(4) și alin.(5) și art.643 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privata a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Nota de rectificare a erorilor materiale nr. M/416/15.12.2020;

în temeiul art. 5 lit. ec), act. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin, (2) litri), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA., cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Acționarul Consiliul Local Sector 1 va avea doi reprezentanți în Adunarea Generală a acționarilor.

  • 2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  • a) Domnul Emanuel-Victor PICU pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1;

  • b) Domnul Oliver-Leon PĂIUȘ1 pentru Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1;

  • 3. Reprezentanții Consiliului Local Sector l in Adunarea Generală a acționarilor vor convoca Adunarea generală ordinară a societății în vederea numirii noilor membrii ai Consiliului de Administrație ca urmare a ajungerii la termen a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la data de 14.12.2020. Adunarea generală ordinară se convoacă ia sediul societății în data de 17.12.2020, ora 14:00.

  • 4. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a acționarilor să analizeze situația financiară a societății în vederea reducerii capitalului social și procedeele ce vor fi utilizate pentru realizarea ei.

  • 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art .11. - (1) Primarul Sectorului I șl membrii Adunării Generale a Acționarilor și ai Consiliului de Administrație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat .și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 8 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi’, 15.12.2020, în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind. Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Levinta Ion eseu

Nr,: 294 Data: 15.12.2020

Nr. K/


17,12.2020


NOTĂ

de rectificare a erorilor materiale

Plecând de la prevederile Hotărârii nr.294/15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12,10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Constatând că după comunicare s-au descoperit în cuprinsul actului administrativ mai sus- menționat erori materiale datorate tehnoredactării și apreciind că erorile sunt de natură a crea posibile contuzii în procesul de interpretare și aplicare a actului, în temeiul art71 alin.(l) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelur normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se propune rectificarea erorilor materiale după cum urmează:

1, La articolul I punctul 3 teza finală sc rectifică și în Loc de ” Adunarea generală ordinară se convoacă la sediul societății în data de 17,12.2020, ora 14:00. "

După rectificare se va citi: ” Adunarea generală ordinară se convoacă la sediul autorității publice tutelare în data de 17.12.2020, ora 14:00.”


Șef Serviciu

Tehnică Legislativa Secretariat și Arhivă

Georgeta Raportam