Hotărârea nr. 293/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 15.12.2020 pentru numirea unei comisii mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului București în calitate de utilizator al serviciului de salubrizare și Compania Romprest Servicii SA în calitate de operator al serviciului de salubrizare în aria administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BU CUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru numirea unei comisii mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul l al Municipiului București în calitate de utilizator al serviciului de salubrizare și Compania

Romprest Servicii S4 în calitate de operator al serviciului de salubrizare în aria administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București.

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M3-415/14.12.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de sănătate și proiecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 15.12.2020;

în virtutea prevederilor Constituției României;

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de telurică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile ari. 6, alin. (1), lit. m) și art. 24 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 20,21 și 23, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.l din Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea Localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de Notificările operatorului de salubrizare: nr. 5540/19,11.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52.299/19.11.2020 prin care se comunică autorităților publice locale și centrale faptul că, în condițiile contractului nr. J077/S din 30.06.2008, limitează temporar activitățile din cadrul serviciului de salubrizare începând cu data de 27.11.2020, fără a afecta colectarea deșeurilor menajere dc la populație și operatori economici; nr. 5741/07.12.2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 55046/07.12.2020, prin care se comunică autorităților publice locale și centrale faptul că, în lipsa unui dialog instituțional care să conducă la reglementarea conflictului contractual, începând cu data de 16.12,2020, va limita activitatea de curățenie a căilor publice prin sistarea operațiunilor specifice pe mai multe artere de ciculație;

Văzând Raportul preliminar de control nr. DGA38/14.12.2020, elaborat de către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și Poliția Locaa Sector 1;

Luând în considerare Nota de rectificare a erorilor materiale nr. K/3271/15.12.2020;

în temeiul art. 127 raportat la art. 126, art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2), lit. o), art. 196 alin, (1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Constituirea comisiei mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului București în calitate de utilizator al serviciului de salubrizare și Compania Romprest Servicii SA în calitate de operator al serviciului de salubrizare în aria administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București care va fi alcătuită din: a) 5 consilieri locali astfel:

  • 1. Domnul NedVÎCOL;

  • 2. Domnul Oliver-Leon PÂIUȘI;

  • 3. Domnul Emanuel-Victor P1CU;

  • 4. Domnul Alev-Burhan OZATA;

  • 5. Domnul Dan-Niculae PODARU.

  • b) funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și alte instituții publice locale și centrale cu atribuții în serviciul public de salubrizare, precum și alți specialiști numiți prin dispoziția Primarului Sectorului 1.

Art. 2 - Obiectivele comisiei constituite potrivit art. 1. sunt următoarele:

  • a) analiza derulării operaționale și financiare a contractului nr. J/077/S din 30.06.2008 în perioada 01.01.2020 - 15,12.2020. pe baza documentelor justificative pevăzute în contract pentru decontarea lucrărilor;

  • b) analiza constrângerilor bugetare în legătură cu finanțarea serviciului public de salubrizare în perioada 2020-2021 și stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităților serviciului în condițiile acestor constrângeri, cu respectarea legislației privind regimul deșeurilor, sănătatea publică și protecția mediului;

  • c) negocierea cu operatorul de salubrizare a condițiilor de stingere a conflictului contractual și a măsurilor de eficientizare identificate potrivit lit. b).

Art. 3 - Comisia va funcționa potrivit regulilor statuate prin art. 127 raportat la art. 126 din Ordonanța de urgență nr. 57Z2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - în termen de cel mult 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia va redacta Raportul final și îl va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1, aparatul de specialitate și instituțiile publice coordonate de primarul sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 7 abțineri — numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 15,12.2020, în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE Laurcnțiu


Nn:   293

Data: 15.12.2020CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Lavinia [oneștii