Hotărârea nr. 292/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 04.12.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433 din 19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei activităţi

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433 din 19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități

Având în. vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. D/1246/27.11,2020 a! Direcției Generale Administrație Publică Locală, nr. 1/1487/02.12.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/5525/02.12.2020 al Direcției Management Economic, nr. 22539/02.11,2020 al Administrației Domeniului Public Sector 1, nr. MG-404/02.12.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economoco-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legi i nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433 din 19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale'Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități;

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit 1) și alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr, 433 din 19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector i în calitate de organizație gazdă penhu organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționale a acestei activități, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Articolele 1-3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art.L- începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desemnează aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului

Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în calitate de organizații- gazda pentru organizarea și desfășurarea activităților de voluntariat.”

Art.2.- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Administrației Domeniului Public Sector 1, Poliției Locale Sector 1, Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3.- Se împuternicește Primarul Sectorului 1, directorul Administrației Domeniului Public Sector 1, directorul Poliției Locale Sector 1, directorul Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, directorul general al Direcției Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze contractul de voluntariat, precum și orice alte acte ce au legătura cu acesta.”

 • 2. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 433 din 19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate dc organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități, se modifică conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari. n. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433 din 19.12.2018, rămân nemodificate.

Art. IH. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2 ) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. 1 nurențiii D răgușiiCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Cefalan

Nr.: 292 Data: 04.12.2020

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr.           . 1 2 2£)Qo

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

'’

REGULAMENT

de organizare și funcționare a activității de voluntariat în Csutriiiv..

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municiptuliii București/ t Administrației Domeniului Public Sector 1, Poliției Locale Sector I, Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 conform Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE - REGLEMENTAREA ACTIVITAT1I DE VOLUNTARIAT

Art,l.(l) Prezentul regulament stabilește condițiile și modul de participare al persoanelor fizice la acțiuni de voluntariat organizate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Administrația Domeniului Public Sector l, Poliția Locală Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, denumite în continuare Organizații-Gazdă, cu respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea și disciplina activității de voluntariat, drepturile și obligațiile voluntarilor, organizarea timpului de muncă ai voluntarilor și sancțiunile ce pol fi aplicate.

Ar1.1.(2) In sensul prezentului regulament, se definesc următorii termeni astfel:

 • a) voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup;

 • b) activitatea de interes public reprezintă activitatea desfășurată în domenii precum: arta și cultura, sportul și recroerca, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activ ismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;

 • c) organizațiile-gazdă sunt aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

 • d) contractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată în formă scrisă (ad validitatem), în limba română, între un voluntar și organizația-gazdă. în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

 • e) voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat;

f} beneficiarii activității de voluntariat sunt aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliția Locală Sector 7, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Proiecția Mediului Seclor 1 și Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1',

g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizați ilor-gazdă, care îndeplinește sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor,

 • (3 ) Acest Regulament se aplică tuturor voluntarilor pârtie ipanți la acțiunile organizate de Organizațiile Gazdă pe întreaga durată a contractului de voluntariat, indiferent de activitatea desfășurată, de natura activității sau de durata acesteia.

Art.2. însușirea și respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru fiecare voluntar, necunoașterea prevederilor sale neftind opozabilă în raporturile cu Organizațiile - Gazdă .

CAPITOLUL AL II-LEA- PRINCIPIILE DE APLICARE

Art3. Prezentul regulament se fundamentează pe următoarele principii:

 • a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;

 • b) implicarea activă a voluntarului în viața comunității;

 • c) desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității;

 • d) participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalității de șanse și de tratament, fără discriminări;

c) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f) caracterul de interes public al activității de voluntariat.

AH .4.Principii le care guvernează conduita profesională a voluntari lor sunt următoarele:

 • a) supremația Constituției și a legii - principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a respecta Constituția șî legile țării;

 • b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în îndeplinirea sarcinilor;

 • c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor:

 • d) profesionalismul - principiu conform căruia voluntarul are obligația de a îndeplini atribuțiile de voluntariat cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) imparțialitatea si ne discriminarea - principiu conform căruia voluntarul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în îndeplinirea sarcinilor;

 • f) integritatea morală - principiu conform căruia voluntarilor !e este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moraî sau material, în considerarea statutului de voluntar pe care îl dețin sau să abuzeze în vreun tel de aceasta:

 • g) libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia voluntarii pot să-și exprime și sași fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 • h) cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia în îndeplinirea atribuțiilor de vountariat, voluntarii trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de voluntariat.

CAPITOLUL III- ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT

 • ■ Secțiunea 1 - Generalități

Art.5. In funcție de activitățile desfășurate de Organizațiile- Gazdă , programul de voluntariat se va desfășura, de regulă, pe tot parcursul anului.

Art.6. (1) Locurile unde sunt necesare activități de voluntariat vor fi stabilite în urma solicitărilor fundamentate ale compartimentelor funcționale din cadrul Organizațiilor- Gazdă, aprobate de conducerea acestora .

 • (2) Numărul necesar de voluntari poate fi actualizat oricând, în funcție de necesitățile apărute. în stabilirea acestor locuri se va ține cont de specificul activității respective, astfel încât ele să fie accesibile tuturor voluntarilor prin prisma calificării profesionale și a unei instruiri scurte la locul unde urmează să se desfășoare activitatea.

 • (3) Coordonatorul de voluntari, numit prin Dispoziție sau Decizie, după caz, de către conducătorul Organizațiiei-Gazdă va selecta voluntarii și le va întocmi contractul de voluntariat, împreună cu cu fișa de voluntariat șî programul.

Art.7. (1) Este interzis, sub sancțiunea anulabilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă, numirea într-o funcție publică sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective.

 • (2) Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

 • ■ Secțiunea 2 - Regulile interne de desfășurare a activității de voluntariat în cadrul Organizațiilor-Gazdă

 • A. ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT SI SELECȚIAVQLUNTARILOR

Art.8. Pentru a se înscrie în programul de voluntariat, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoare le condiți i:

 • a) să aibă vârsta legală de 18 ani;

 • b) să cunoască limba română scris șî vorbit; în cazul cetățenilor străini, organizația gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziție un interpret.

 • c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 • d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse dc organizația gazdă; starea de sănătate se probează cu adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;

 • e) să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat desfășurată și să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de fals ori a unor fapte de corupție, cu excepția situației

în care a intervenit reabilitarea; (declarație pe proprie răspundere)

 • f) să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege, (declarație pe proprie răspundere)

Art.9. (1) Activitatea de voluntariat se desfășoară în urma unui anunț public din partea Oraginizației-Gazdă, prin care aceasta își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în activități din domeniile prevăzute la art. 3 lît. b) din Legea nr.78/2014.

 • (2) Persoanele interesate vor depune la sediul Organizației-Gazdă o cerere de înscriere tip (conform anexei nr.l), care se poate descărca de pe site-ul instituției, în care vor menționa activitatea pentru care optează, perioada de lucru estimată și o motivație în care va argumenta motivul înscrierii în activități de voluntariat și care sunt abilitățile sale pentru postul de care este interesat.

 • (3) Cererile pentru activități de voluntariat vor fi centralizate de compartimentele funcționale cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul Organizațiilor-Gazdă.

Ar Li 0.(1) în vederea formării unui punct de vedere asupra solie itanți lor, se va stabili și se va organiza un interviu cu aceștia, cu participarea obligatorie a conducătorilor compartimentelor funcționale unde voluntarii iși vor desfășura activitatea, a unei persoane din cadrul compartimentelor funcționale cu atribuții în domeniul resurselor umane și după, caz, a conducerii Or agn i zați ei -Gazdă.

 • (2) Selecția voluntarilor se va face în raport cu abilitățile și competențele fiecăruia, în funcție de caracteristicile postului. Acolo unde este cazul, este posibilă și solicitarea unei probe de lucru. Selecția va ține cont și de ordinea înscrierii candidați lor.

 • (3) Aprobarea cererii și stabilirea duratei de înrolare ca voluntar depinde, în primul rând, de necesitățile instituției și ale voluntariatului care a solicitat repartizarea, iar în al doilea rând de disponibilitatea voluntarului.

 • (4) în urma interviului și a exprimării punctului de vedere al conducătorilor compartimentelor funcționale unde voluntarii își vor desfășura activitatea și după, caz, a conducerii Oragnizației-Gazdă., se va face repartizarea voluntarilor.

 • (5) Oragnizația-Gazdă.își rezervă dreptul de a refuza cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de Regulamentul de organizare și funcționare, în funcție de tipul de activitate desfășurată.

Artll. (1) în urma selecției, voluntarii vor încheia un contract de voluntariat în baza căruia își vor desfășura activitatea conform atribuțiilor, Modelul contractului de voluntariat este prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

 • (2) Compartimentele funcționale cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul Organizații Îor-Gaz dă sunt obligate ca, anterior începerii activității dc voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat, împreună cu fișa de voluntariat (anexa nr_3 la contract), să se asigure că a avut loc instruirea voluntarului în ceea ce privește Securitatea și Sănătatea în muncă, respectiv să îi prezinte Regulamentul de ordine interioară din cadrul instituției.

 • (3) Instruirea voluntarilor în ceea ce privește Securitatea și Sănătatea în muncă se face de către persoanele cu atribuții în acest sens care vor întocmi Fișa de protecție a voluntarului. Fișa dc protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul SSM. Pentru activități ce ies din domeniul de acoperire al fișei de protecție a voluntarului, organizatorii activității vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă cc vor pune la dispoziția acestora instrucțiuni de securitate a muncii specifice activității respective.

 • (4) Anterior începerii activității, contractul de voluntariat se înregistrează de către coordonatorul de voluntari în Registrul de evidență a voluntarilor,

 • (5) Coordonatorul de voluntari are obligația de a ține evidența voluntarilor, a duratei și a tipului activităților desfășurate și a evaluării voluntarilor,

 • (6) Coordonatorul de voluntari va ține un dosar al voluntarului în vederea creării unei baze de date. Dosarul va conține:

 • - cererea candidatului (formularul de înscriere completat);

 • - copii după actele personale ale candidatului (buletin/carte de identitate, acte de studii, diplome competențe/calificări);

 • - un exemplar al contractului de voluntariat;

 • - copie după fișa de voluntariat;

 • - adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate - pentru candidatul acceptat;

 • - evaluări ale voluntarului, recomandări, plângeri, sancțiuni aplicate etc.

 • B. DOCUMENTELE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT

  • B.l. Contractul de voluntariat

Art 12. Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele clauze:

 • 1, datele de identificare ale părților contractante;

 • 2. descrierea activităților pe care urmează să le presteze voluntarul;

 • 3. timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat;

 • 4. drepturile și obligațiile părților;

 • 5. stabilirea cerințelor profesionale, a abilităților sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

 • 6, condițiile de reziliere a contractului.

Art-13. Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții;

 • a) ia expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate;

 • b) de comun acord;

 • c) când Organizațîa-Gazdă își încetează activitatea;

 • d) prin denunțare unilaterală, în condițiile art. 21 din Legea nr. 78/2014;

 • e) în caz de reziliere a contractului.

Art 14,(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

 • a) dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;

 • b) dreptul de a solicita OrganizațieLGazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;

 • c) dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

 • d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

 • (2) Pe lângă drepturile prevăzute la alin.(l) și stabilite prin art. 12 din Legea nr.78/20I4, voluntarul mai poate dispune de următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a fi respectat ca persoană și tratat ca și coleg cu drepturi egale de către conducerea Organizației-Gazdă, dc colegi și de partenerii instituțiilor, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, stare civilă, situație economică sau orice alte asemenea criterii;

 • b) dreptul dc a participa activ la elaborarea și derularea programelor în considerarea cărora a încheiat prezentul contract;

 • c) dreptul la un loc unde să își desfășoare activitatea și accesul la echipamentul și consumabilele necesare derulării activității;

 • d) dreptul de a beneficia de îndrumare și orientare din partea coordonatorului de voluntariat;

 • e) dreptul dc a i se rambursa cheltuielile efectuate pentru derularea activității;

 • f) dreptul de a i se asigura sănătatea și securitatea în muncă de către organizația gazdă, în funcție de natura și de caracteristicile activității pe care o desfășoară.

 • g) dreptul de a avea acces la cât mai multe informații despre organizația în cadrul căreia urmează să activeze;

 • h) dreptul de a participa la programele de formare și instruire oferite de organizație;

 • i) dreptul de a i se recunoaște activitatea de voluntariat drept experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite - conform art. 10 alin. (2) din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România, cu modifeările șî completările ulterioare.

Art. 15.(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele obligații ale voluntarului:

 • a) obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;

 • b) obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului -îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială șî, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

 • c) obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului:

 • d) obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

 • e) obligația de a anunța cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

 • (2) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (1) și stabilite prin art. 13 din Legea nr. 78/2014, voluntarul mai poate avea următoarele obligații;

 • a) să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului și a coordonatorului dc voluntari;

 • b) să participe ia cursurile de instruire oferite de către organizatori dacă acestea sunt necesare pentru buna îndeplinire a sarcinilor;

 • c) să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activităților de voluntariat;

 • d) să respecte regulile și normele de comportament ale organizației gazdă primite în scris de la organizatori înainte de începerea activității;

 • e) să nu comunice sau să răspândească în public afirmații defăimătoare la adresa organizației și/sau a activității acesteia;

 • f) să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul și în legătură cu activitățile desfășurate de voluntar și care fac obiectul prezentului contract, până la sfârșitul lunii în care au fost efectuate cheltuieli (în caz contrar, sumele nu se mai decontează);

 • g) să prezinte coordonatorului de voluntari rapoartele de activitate, în maximum 5 zile de la solicitare;

 • h) să respecte procedurile, politicile și regulamentele interne ale organizației.

 • (3) Răspunderea voluntarului în astfel de situații se angajează potrivit regulilor stabilite în legislația în vigoare și în regulamentele interne ale Organ iz ați ei-Gazdă.

Art.16.(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele drepturi ale Organizației-Gazdă:

 • a) dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

 • b) dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și ia tipul de activități de voluntariat desfășurate de către Organizația- Gazdă;

 • c) dreptul de a exercita controlul asupra modului dc implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

 • d) dreptul dc a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.

 • (2) Pe lângă drepturile prevăzute la alin.(I) și stabilite prin art.14 din Legea nr. 78/2014, Organizația-Gazdă mai poate dispune de următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate;

 • b) dreptul de a exclude voluntarul din programele și proiectele în care desfășoară activități de voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract, ale fișei de voluntariat și/sau ale fișei de protecție a voluntarului;

 • c) dreptul de a deține toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informațiilor, documentației și a altor materiale scrise, create, colectate și/sau produse dc voluntar în perioada desfășurării activităților eare fac obiectul prezentului contract de voluntariat;

 • d) drepturile de autor cu privire la lucrările și proiectele pe care le realizează voluntarul sau la realizarea car or a si-a adus si isi aduce aportul, inclusiv prin idei, inovații, schite, desene, programe de calculator sau alte asemenea, în mod independent sau impreuna cu alte persoane, pe întreaga durata de protecție a acestora, in oricare si in toate modalitățile de exploatare si utilizare a acestora, in oricare si in toate teritoriile, indiferent de formă de exprimare a lucrărilor si proiectelor respective si indiferent daca acestea vor fi sau nu protejate prin alte drepturi de proprietate intelectuala, considerandu-se ca lucrările/ proiectele s-au făcut la solicitarea Organizației Gazda si in baza instrucțiunilor acesteia, si prin aceasta ii aparțin Organizației Gazda in totalitate și gratuity;

 • e) dreptul de a cere informații și recomandări despre voluntar altor persoane;

 • f) dreptul de a schimba coordonatorul de voluntari oricând pe perioada de desfășurare a actualului contract, cu obligația de a informa voluntarul;

 • g) dreptul dc a iniția schimbarea conținutului fișei de voluntariat, cu obligația de a informa voluntarul cu 15 zile înainte despre această intenție.

Art 17.(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele obligații ale Organizatiei-Gazdă:

 • a) obligația Organizație i-Gazdă de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective:

 • b) posibilitatea Organ izatiei-Gazdă de a suporta cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar în desfășurarea activității sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinație. Voluntarul poate renunța la cheltuielile de hrană, cazare și transport printr-o declarație pe propria răspundere, aprobată de conducerea Organizați ei-Gazdă și de către Primarul Sectorului I.

 • c) posibilitatea Organizatiei-Gazdă de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de- voluntariat, cu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu această destinație. Voluntarul poate renunța la cheltuielile mai sus menționate pr intr-o declarație pe propria răspundere, aprobară de conducerea Organizației-Gazdă și de către Primarul Sectorului 1.

 • (2) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (1) și stabilite prin art. 15 din Legea nr. 78/2014, Organizației-Gazdă mai pot avea următoarele obligații:

 • a) să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;

 • b) să-1 trateze pe voluntar ca și coleg cu drepturi egale;

 • c) să pună la dispoziția voluntarului statutul, regulamentele de ordine interioară ale organizației și deciziile coordonatorului de voluntari;

 • d) să pună la dispoziția voluntarului datele de contact ale coordonatorului de voluntari;

 • e) să îl informeze pe voluntar despre metoda dc lucru și metoda dc raportare;

 • f) să întocmească, în conformitate cu prevederile legale, contractul de voluntariat și fișele de voluntariat și respectiv de protecție a voluntarului, care sunt anexe la contractul de voluntariat și să înmâneze voluntarului câte un excmplardin aceste documente.

 • (3) La solicitarea voluntarului, Organizatiei-Gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității, în funcție de complexitatea activității la care participă acesta și în limita sumelor alocate cu această destinație.

Art.18. (1) Contractul de voluntariat este însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție a voluntarului,

 • (2) Fișa de voluntariat conține descrierea în detaliu a tipurilor de activități pe care organizația- gazdă și voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfășura pe parcursul contractului de voluntariat.

 • (3) Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru activități ce ies din domeniul de acoperire al fișei de protecție a voluntarului, organizatorii activității vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziția acestora instrucțiuni de securitate a muncii specifice activității respective.

Art. 19. în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor. în situația în care, prin desfășurarea activitățilpr de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terțe persoane, Organizația-Gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condițiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

Art20. Cuantificarea activității desfășurate de un voluntar se măsoară în ore de voluntariat. Orele efectuate ca voluntariat se vor evidenția în fișa de prezență zilnică.

Art.21.(1) Organizarea voluntariatului se face, de regulă, în intervale orare de 4 ore, în funcție de specificul activității; palierele orare se vor fixa împreună cu superiorii ierarhici ai compartimentelor funcționale în cadrul cărora se prestează activitatea, în funcție de necesități.

(2) în situații speciale, cu acordul coordonatorului, voluntarul poate solicita schimbarea orarului inițial stabilit. Acest lucru trebuie anunțat cu cel puțin o zi lucrătoare înainte,

Art. 22.Voluntarul, pe baza programului de desfășurare a activității stabilite, va semna zilnic fișa de prezență la sosire și plecare, urmând ca, în baza aceastei fișe, la sfârșitul lunii/perioadei de voluntariat să se centralizeze orele efectuate ca voluntar.

Art, 23.(1) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, coordonatorii de voluntari vor înainta către compartimentele funcționale cu atribuții în domeniul resurselor umane fișele de prezență ale voluntarilor participanți în luna precedentă.

(2) Fișa de prezență, semnată la sosire și plecare de către voluntar, va fi contrasemnată și verificată cu strictețe de coordonator, acesta purtând răspunderea corectitudinii datelor raportate lunar. Aceste fișe vor sta la baza evidențierii orelor ca voluntar.

Art.24. Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art25. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art.26. (1) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de pl in drept.

(2) Negocierea sau renegoeierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, în condițiile stabilite prin contractul de voluntariat.

(3) La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere.

Art.27. Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la inițiativa oricăreia dintre părți, care se comunică și se motivează în scris. Condițiile denunțării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Art.28. (1) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluționează pe cale amiabila sau prin procedura de mediere, iar, în caz de ne soluționare, de către instanțele civile.

 • (2) Acțiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

 • B.2. Certificatul de voluntariat

Art29. La încheierea activității de voluntariat, Organizația-Gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat (anexa nr. 4) la care este anexat un raport de activitate.

Art.30. (1) Certificatul de voluntariat conține următoarele elemente:

 • a) datele de identificare ale Organizației-Gazdă care emite certificatul;

 • b) numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;

 • c) numărul de înregistrare și data contractului de voluntariat;

 • d) numele, prenumele și datele de identificare ale voluntarului;

 • e) perioada și numărul de ore de voluntariat;

 • f) numele și prenumele coordonatorului voluntarilor;

 • g) numele șî prenumele reprezentantului legal al Organizației-Gazdă;

 • h) mențiunea "Voluntarul și organizația emitenta sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse in acest certificat",

 • B.3. Rapartul de activitate

Art.31. Raportul dc activitate conține următoarele elemente:

 • a) activitățile de voluntariat prestate;

 • b) atribuțiile asumate;

 • c) aptitudinile dobândite.

 • - Secțiunea 3 - Gestionarea conflictelor. Sancțiuni

Art.32. (1) Nerespectarea clauzelor contractului de voluntariat, precum și a prezentului Regulament se va solda cu avertisment verbal sau cu avertisment scris întocmit de către coordonatorul de voluntari sau cu rezilierea contractului de voluntariat.

 • (2) în cazul prejudiciilor aduse de voluntar patrimoniului, prestigiului sau imaginii Organizației-Gazdă, aceasta din urmă poate considera contractul reziliat de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești, fără îndeplinirea altei formalități, afară de o notificare scrisă transmisă voluntarului aflat în culpă.

 • (3) Se consideră situații de ne respectare a contractului dc voluntariat, fără a se limita la acestea:

 • a) încălcarea cu vinovăție de către voluntar a sarcinilor impuse de programul de voluntariat, inclusiv a regulilor de comportament prevăzute în regulamentele de ordine interioară/proceduri interne aduse la cunoștința voluntarului;

 • b) întârzierea sistematică în efectuarea activităților asumate;

 • c) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a activității;

 • d) mai mult de 2 (două) absențe nemotivate;

 • e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

 • f) atitudinile neconforme în timpul exercitării activităților, față de personalul din cadrul organizațici-gazdăsau față de vizitatori;

 • g) nerespectarea obligației de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat;

 • h) refuzul nejustificat de a îndeplini activitățile prevăzute în fișa de voluntariat;

 • i) nerespectarea indicațiilor coordonatorului de voluntari;

 • j) neglijența repetată în îndeplinirea activităților;

 • k) manifestări care aduc atingere prestigiului/imagînii instituției;

 • 1) părăsirea locului în care se desfășoară activitatea de voluntariat fura motiv întemeiat si fără a avea în prealabil aprobarea coordonatorului de voluntari;

m)desfMșurarea unei activități personale sau private în timpul programului de voluntariat;

 • □) însușirea de bunuri de orice natură;

 • o) instigarea la și/sau agravarea conflictelor;

 • p) remarcile și/sau acțiunile cu tentă sexuală, obscene sau injurioase, rasiste sau discriminatorii;

 • q) agresiunile fizice și/sau verbale;

 • r) instigarea la acte de indisciplină și instigarea la reclamații/sesizări;

 • s) orice alte fapte interzise de lege.

 • (4) însumarea a două avertismente scrise duce la excluderea din programul de voluntariat pe o perioadă de 6 luni calendaristice, iar la două excluderi, se va dispune excluderea definitivă din programul de voluntariat,

 • (5) Pe perioada desfășurării activității de voluntariat, voluntarul sc va supune regulilor de activitate specifice programului respectiv și va fi responsabil în mod direct de prejudiciile pe care le poate crea prin îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea sarcinilor de voluntariat.

CAPITOLUL 1V-DOMENI1 DE ACTIVITATE

Art. 33. Activitatea de voluntariat se poate desfășura pe mai multe domenii, așa cum au fost descrise exemplificativ în art. 3 litera b) din Legea 78 din 2014 privind reglementarea activităților de voluntariat în Romani a, în limitele competențelor Organizați ei-Gazdă, astfel:

 • 1. Domeniul asistenței sociale - în scopul de a îmbunătăți viața oamenilor, atât prin oferirea de servicii, cât și prin promovarea de idei și noțiuni menite să ajute categorii de populație minoritare sau defavorizate. în cadrul domeniului putem cuprinde campanii pentru drepturile copilului, campanii de ajutorare a persoanelor cu dizabilități, activități de informare sau consiliere pe teme sociale, ajutor financiar sau servicii sociale pentru refugiați și altele asemenea;

 • 2. Domeniul protecției mediului - campaniile de promovare șî activitățile care se concentrează pe conservarea și controlul poluării, conservarea și protecția resurselor naturale, îgenizarca/înfrumusețarea spațiului public, protecția și îngrijirea animalelor, crearea, menținerea și protejarea parcurilor, monitorizarea deșeurilor de pe domeniul public, urmărirea modului in care se desfasoara serviciul de salubrizare, campanii de informare și conștientizare a elevilor din invatamantul preuniversitar, identificare de spatii verzi neamenjate, identificarea și raportarea autovehiculelor parcate pe spații verzi, depozitări ilegale de deșeuri menajere, industriale, agricole, materiale refolosibîle, precum si orice tip de deșeuri, vehicule fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, murdărirea carosabilului de către autovehicule care ies cu roțile necurățate de pe șantiere, desființarea sau deteriorarea, totală sau parțială, a amenajărilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului (trotuare, străzi, zone verzi, puncte gospodărești, locuri de joacă pentru copii etc.). amplasarea neautorizată a rampelor de gunoi, campanii de plantare masive de arbori si arbuști, organizarea de concursuri pentru identificarea de soluții pentru noi amenajări peisagere, organizarea de campanii dc conștientizare asupra efectelor negative privind distrugerea arborilor si a mediului, valorificarea unor terenuri degradate si redarea acestora ca zone verzi si parcuri și altele asemnea;

 • 3. Domeniul educație și cercetare - activități ce vizează învățământ preșcolar, învățământ primar și gimnazial, învățământ liceal, învățământ universitar și postuniversitar, școli profesionale și tehnice, educație permanentă(pt. adulți), educație alternativă, cercetare știință și tehnologie, cercetare științe sociale,politici sociale, cercetare medicală și altele asemenea;

 • 4. Domeniul artă și cultură, sport șî recreere - activități ce vizează arte vizuale, arhitectură, meșteșuguri și artizanat, artele spectacolului, istorie, literatură, științe umaniste, muzee, grădini zoologice și acvarii, eveniente sportive, de timp liber, sau turism, campanii de promovare turistică (distribuirea de fluturași, pliante etc,), organizarea de evenimente în funcție de proiectele care se derulează la un moment dat (activități de birotică si secretariat etc.). traduceri în/din limbile: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară, etc. și altele asemenea;

 • 5, Domeniul sănătate - activități ce vizează tratamentul spitalicesc, tratamentul ambulatoriu, sănătatea mintală, intervențiile în situații de criză, serviciile pentru bolnavii cronici, igiena și sănătate publică, campaniile și activitățile de informarea populației pe subiecte ca igienă, prevenție sau metode de accesare a se viei lor oferite și alte asemnea;

 • 6. Domeniul dezvoltare comunitară și socială, activismul civic : activități și proiectele de dezvoltare comunitară/locală, cele din domeniul dezvoltării economice și infrastructurii, proiecte ce vizează transformarea digitală a serviciilor comunitare, proiectele de dezvoltare socială, cele care se focusează pe ameliorarea problemelor sociale, proiectele legate de locuințe, activitățile de instruire și asistență a populației de căutare și găsire de locuri de muncă și altele asemenea; în ce privește activismul civic se pot enumera exemplificativ activități ce vizează identificarea și raportarea de activități comerciale în alte locuri decât cele autorizate (pe strada), curățenia din piețe si alte locuri publice destinate activităților comerciale; urmărirea activității de afișaj neautorizat; activități ilegale de transport persoane, identificarea obstacolelor care îngreunează traficul rutier si pietonal in zonele aglomerate; autovehicule staționate neregulamentar; autovehicule staționate neregulamentar; indicatoare rutiere deteriorate/lipsa, marcaje șterse; depistarea obstacolelor de pe carosabil sau trotuar care pot pune în pericol participativii la trafic (capace canal lipsă/deteriorate, asfalt degradat, lipsă borduri)., prezența în locurile publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor, circulația căruțelor pe raza sectorului, prezența taberelor de rromi, plimbarea animalelor de companie în alte locuri decât cele amenajate, distrugerile de pe domeniul public, parcări neregulamentare, verificarea, pe teren a gropilor apărute în sistemul rutier, verificarea trotuarelor degradate datorate parcării mașinilor si a construcțiilor adiacente în execuție, identificarea de noi amplasamente privind parcările, marcarea parcajelor, verificarea abonați lor privind ocuparea corectă a locurilor de parcare, verificarea pe teren a funcționalității sistemului de iluminat public, verificarea stării de curățenie a carosabilului si trotuarelor, verificarea stării de curățenie a punctelor gospodărești, verificarea gradului de curățenie si igienizare și altele asemenea;

 • 7. Domeniul drepturile omului - activitati în domeniul drepturilor individuale sau drepturilor civile, educației civice, ce încurajează activ participarea publică. Tot aici se încadrează și organizațiile ce se tbcusează pe apărarea și promovarea solidarității etnice și a tradiției cultura le, minorități, cele care se ocupă cu asistență și servicii juridice, cu securitate publică, cu prevenirea dclicvenței sau reabilitarea/reintegrarea delicvenților în societate. Sprijinirea victimelor și protecția consumatorilor sunt alte exemple de activități care se încadrează în acest domeniu;

 • 8. Domeniul ajutor umanitar și/sau filantropic

 • 9. Domeniul religie/culte

CAPITOLUL VI-DISPOZIȚ1I FINALE

Art.34. La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale. Organizația-Gazdă poate acorda punctaj suplimentar candidați!or care prezintă unul sau mai multe certificare de voluntariat obținute din activități de voluntariat, eliberate în condițiile prevăzute de art. 23 din Legea nr.78/2014, în situația în care acestea constituie criterii de selecție.

Aft.35. Periodic, Primarul Sectorului 1 va fi informat de către directorii generali ai instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sector 1 cu privire la activitățile de voluntariat, eficiența muncii voluntarilor, precum și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității

Art. 36. Toate cheltuielile ocazionate eu activitatea de voluntariat vor fi prevăzute si cheltuite din bugetele Organizațiilor-Gazdă așa cum au fost descrise in prezentul Regulament,

CEREREA DE ÎNSCRIERE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT

pentru înscrierea la selecția dosarelor; în vederea recrutării pe bază de voluntariat) în conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) din Legea nr. 78/2018 privind reglementarea activității de voluntariat în România, in scopul

Subsemnatul (a), .........................................................., cu domiciliul în localitatea

.............................L.................. str. ........................................................ nr.     ap, județul .............., telefon .......................„ mobil ................,  posesor/posesoare al/a C.I. seria ............ nr.............,  eliberat de

...................... la data de .................—.......,      în calitate de ........................................................................................... vă rog să îmi aprobați depunerea dosarului în vederea recrutării pe bază de voluntariat, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) din Legea nr. 78/2018 privind reglementarea activității de voluntariat în România, în scopul__________________________________________________

Date de contact:

(telefon)...........................

(e-mail)......................................................................................

Am prestat anterior servicii de voluntariat: DA/NU - dacă DA.undej...................................................   .............................................

Disponibilitatea pentru activități de voluntariat (ore, zile, tip de activități etc.):

Motivele pentru care solicit înscrierea în programul de voluntariat sunt:

Abilitățile mele pentru activitățile de voluntariat solicitate sunt:

Dosarul de înscriere la selecție conține următoarele documente:

Data....................... Semnătura...........................

Anexez prezentei:

 • - copii după actele personale (buletin/cane de identitate, acte de studii, diplome eompeiențeAialificâri);

 • - adeverința medicala eliberată de mediat! de familie sau de tudlă(l sanitare abilitate care atesta o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația gazdă;

dec-tarafic pe pivpne răspundere potrivii câteta să am antecedente penale care sa ma facă wcotnpaitbii cit activitatea ție wlitmuritii deșfiSșsuvtă și sa nit fi fast condamnat pentru .tăvdrșirea unor infracțiuni cmitra umanității, contra statului sau contra autorității, de fals ori a luwrfitpte de corupție, cu excepția siiunțiri In cure u inturveniț reabilitarea;

 • - declarație pe proprie răspundere conform căreia nu am desfoșurc: activitate de poliție politică, așa cttm este definită prin lege.

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr..........din data de.................

între ORGANIZAȚIA/ 1NSTITUTIA........................................................    cu

sediul în ...........       .................................................................,

identificată cu CUI ........... ,               reprezentată de

.........    ....................................................... în            calitate de

..................................  , numită în continuare Organizația gazdă

ȘÎ ......................................    , domiciliara) în............................ ........................   Str.....................................    nr................ bloc.........scara......., apart........., scctor/judcț.................... C.N.P..............................., legitimat

cu Bl/ CI seria.......... nr.....................,  eliberat de ........................................,  la data

de................................., numit în continuare Voluntar,

s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activității dc voluntariat din România.

Art, 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1 Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar, fără remunerație, a activităților de interes public menționate și detaliate în Fișa voluntarului, atașată prezentului contract (Anexa nr, 3).

 • 1,2. Instrucțiunile cu privire Ia desfășurarea activității voluntarului sunt cuprinse în Fișa de protecție a voluntarului. întocmită cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă,

 • 1.3. In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului dc voluntari al Organizației gazdă, conform Alt. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

 • 2,1 Prezentul- contract se încheie pc perioada prelungirii sale pentru noi perioade stabilite dc părți,

  , cu posibilitatea


 • 2.2 Activitățile de voluntariat care fac obiectul prezentului contract sc desfășoară pc timp dc zi și/suu timp dc noapte. Programul, timpul și perioada dc desfășurare a activității de voluntariat precum și responsabilitățile sunt stabilite prin fișa voluntarului, anexă la prezentul contract.

Art. 3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Organizația este dc acord să ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate pentru realizarea activității și cu care organizația gazdă este de acord în prealabil. Pentru a i se deconta cheltuielile, voluntarul trebuie să prezinte o listă amănunțită a cheltuielilor însoțită de chitanțele coresp un zăt o ar e.

 • 4. Organizația gazdă dispune de următoarele drepturi:

  • 4.1 dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

  • 4.2 dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate dc către organizația gazdă;

  • 4.2 dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

  • 4.3 dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de proiecție a voluntarului:

  • 4.4 dreptul dea cere voluntarului rapoarte de activitate;

  • 4.5 dreptul de a exclude voluntarul din programele și proiectele în care desfășoară activități de voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract, ale fișei de voluntariat și/sau ale fișei de protecție a voluntarului;

  • 4.6 dreptul de a deține toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informațiilor, documentației și a altor materiale scrise, create, colectate și/sau produse de voluntar în perioada desfășurării activităților care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;

  • 4.7 dreptul de a cere informații șl recomandări despre voluntar, altor persoane;

  • 4.8 dreptul de a schimba coordonatorul de voluntari oricând pe perioada de desfășurare a actualului contract, cu obligația de a informa voluntarul;

  • 4.9 dreptul de a iniția schimbarea conținutului fișei dc voluntariat, cu obligația de a informa voluntarul cu 15 zile înainte despre această intenție,

B. Voluntarul dispune de următoarele drepturi:

 • 4,10 dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea pregătirea și disponibilitatea sa;

 • 4.11 dreptul de a solicita organizației gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;

 • 4.12 dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

 • 4.13 dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;

 • 4.14 dreptul dc a fi respectat ca și persoană și tratat ca și coleg cu drepturi egale de către conducerea organizației, de colegi și de partenerii organizației, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, stare civilă, situație economică sau orice alte asemenea criterii;

 • 4.15 dreptul de a participa activ la elaborarea și derularea programelor în considerarea cărora a încheiat prezentul contract;

 • 4.16 dreptul la un loc unde să își desfășoare activitatea și accesul Iu echipamentul și consumabilele necesare derulării activității;

 • 4.17 dreptul de a beneficia de îndrumare și orientare din partea coordonatorului de voluntariat;

 • 4.18 dreptul de a i se rambursa cheltuielile efectuate pentru derularea activității, conform articolului 3;

 • 4.19 dreptul de a i se asigura sănătatea și securitatea în muncă de către organizația gazdă, în funcție de natura și de caracteristicile activității pe care o desfășoară.

 • 4.20 dreptul de a avea acces la cât mai multe informații despre organizația în cadrul căreia urmează să activeze;

 • 4.21 dreptul dea participa la programele de formare și instruire oferite de organizație.

 • 4.22 dreptul de a i se recunoaște activitatea de voluntariat drept experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție dc tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite - conform Art. 10 (2) din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

Art. 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • A. Organizația gazdă se obligă:

  • 5.1 să asigure desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective,

  • 5.2 să suporte cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar în desfășurarea activității sale de voluntariat, dacă aceste cheltuieli au fost aprobate anterior începerii activității de conducerea organizației prin acord scris;

  • 5.3 să suporte alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat, cu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar, dacă aceste cheltuieli au fost aprobate anterior începerii activității de conducerea organizației prin acord scris;

  • 5.4 să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;

  • 5.5 să-1 trateze pe voluntar ca și coleg cu drepturi egale;

  • 5.6 să pună la dispoziția voluntarului statutul, regulamentele de ordine interioară ale organizației și deciziile biroului de conducere și ale coordonatorului de voluntari;

  • 5.6 să pună la dispoziția voluntarului datele de contact ale coordonatorului de voluntari/ coordonatorului de proiect;

  • 5.8 să îl informeze pe voluntar despre metoda de lucru și metoda de raportare

  • 5.9 să întocmească. în conformitate cu prevederile legale, contractul de voluntariat și fișele de voluntariat și respectiv de protecție a voluntarului, care sunt anexe la contractul de voluntariat și să înmâneze voluntarului câte două exemplare din aceste documente.

 • B. Voluntarul se obligă:

 • 5.10 să presteze o activitate de interes public, fără remunerație;

 • 5.11 să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului -îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare susten abilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și a discriminării;

 • 5.12 să îndeplinească sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat și să respecte instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului;

 • 5.13 să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

 • 5.14 să anunțe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

 • 5.15 să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului și a coordonatorului de voluntari;

 • 5.16 să participe la cursurile de instruire oferite de către organizatori dacă acestea sunt necesare pentru buna îndeplinire a sarcinilor;

 • 5.17 să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activităților de voluntariat;

 • 5.18 să respecte regulile și normele de comportament ale organizației gazdă primite în scris dc la organizatori înainte de începerea activității;

 • 5.19 să nu comunice sau să răspândească în public afirmații defăimătoare la adresa organizației și/sau a activității acesteia;

 • 5.20 să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul și în legătură cu activitățile desfășurate de voluntar și care fac obiectul prezentului contract, până la sfârșitul lunii în care au fost efectuate cheltuieli (în caz contrar, sumele nu sc mai decontează);

 • 5.21 să prezinte coordonatorului de voluntari rapoartele de activitate, în maximum 5 zile de la solicitare;

 • 5.22 să respecte procedurile, politicile și regulamentele interne ale organizației.

Art.6. CERINȚE SPECIFICE

 • 6.1 Pentru desfășurarea activităților de voluntariat care fee obiectul prezentului contract, voluntarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • a) cerințe profesionale:

 • b) cerințe privind abilități sociale:

 • c) cerințe privind sănătatea: voluntarul trebuie să prezinte, la încheierea contractului de voluntariat, adeverință medicală care să ateste că nu suferă de boli cronice și neuropsihice;

 • 6.2 în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al Organizației gazdă, conform Ari. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

Art.7 DREPTURI DE AUTOR

 • 7.1. Prin prezentul contract, Voluntarul, ca autor al lucrărilor sî proiectelor realizate pentru Organizația Gazda, cesionează Organizației Gazda (sau, la indicațiile acesteia, Primăriei Sectorului 1 sau, după caz, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1) toate drepturile de autor cu privire la lucrările și proiectele pe care le realizează sau la realizarea carora si-a adus si isi aduce aportul, inclusiv prin idei, inovații, schite, desene, programe de calculator sau alte - asemenea, în mod independent sau Împreuna cu alte persoane, pe întreaga durata de protecție a acestora, in oricare si in toate modalitățile de exploatare si utilizare a acestora, in oricare si in toate teritoriile, indiferent de forma de exprimare a lucrărilor si proiectelor respective si indiferent daca acestea vor fi sau nu protejate prin alte drepturi de proprietate intelectuala, considerandu-se ca lucrările/ proiectele s-au făcut îa solicitarea Organizației Gazda si in baza instrucțiunilor acesteia, si prin aceasta ii aparțin Organizației Gazda in totalitate. Cesiunea drepturilor de autor este gratuita, totala, exclusiva si definitiva, in favoarea Organizației Gazda de la data realizării lucrărilor sau de la data la care Voluntarul si-a adus aportul la realizarea lucrărilor, toate drepturile de autor trecând de la aceasta data la Organizația Gazda (sau. ia indicațiile acesteia, Primăriei Sectorului 1 sau, după caz, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1), acest(e)a dobândind astfel calitatea de titular al drepturilor de autor.

 • 7.2. In măsură in care legea nu permite ca lucrările create de Voluntar pe durata prezentului contract sa fie considerate ca cesionate Organizației Gazda (sau, la indicațiile acesteia, Primăriei Sectorului 1 sau, după caz, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1) conform articolului 7.1. si nici sa fie cesionate Organizației Gazda (sau, la indicațiile acesteia, Primăriei Sectorului 1 sau, după caz, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1) de către Voluntar conform prevederilor prezentului articol, Voluntarul renunța prin prezenta, in mod irevocabil si necondiționat, in ceea ce privește Organizația Gazda (si Primăria Sectorului 1 sau, după caz, instituția și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1) si orice alta persoana autorizata in mod direct sau indirect de către Organizația Gazda (sau de Primăria Sectorului 1 sau, după caz, instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1), in măsură maxima permisa de lege, la lucrările/ proiectele al căror autor este in baza legislației aplicabile realizate după data prezentului contract.

 • 7.3. Informațiile si documentele cuprinse in lucrarile/proiectele realizate de Voluntar, pentru orice faza sau etapa, pe care le obține Organizația Gazda, si cele pe care le obține Voluntarul de la Organizația Gazda (inclusiv Primăria Sectorului 1 sau, după caz, instituțiile și serviciile publice subordonate subordonate Consiliului Local al Sectorului 1), ca efect al executării contractului au caracter confidențial fiind considerate secrete profesionale (in măsură in care nu sunt încadrate in alta categorie de secrete care necesita un grad sporii de protecție si un regim stric de acces si utilizare).

Art. 8. NEGOCIEREAZMODIF1CAREA CONTRACTULUI

 • 8.1 Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi rencgociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de drept.

 • 8.2 Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situația descrisă la Art. 8.3, în condițiile stabilite prin prezentul contract de voluntariat.

 • 8,4 La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere.

 • 8.5 Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul părților, prin act adițional.

Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea termenului pentru care este încheiat;

 • b) prin acordul părților;

c)prin denunțarea unilaterală din inițiativa uneia dintre părți, cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără obligația prezentării motivelor. Organizația poate să denunțe unilateral acest contract de voluntariat imediat ce voluntarul a încălcat prevederile contractului de voluntariat sau orice alte restricții legale în timpul îndeplinirii sarcinilor, inclusiv (însă nu numai) în caz de necinste, incompetență, condamnare pentru infracțiune;

d) dacă situația descrisă în Art.7 face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de drept.

Art.10 LITIGII

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de competența Instanțelor judecătorești, dacă părțile contractante nu le rezolvă pe calc amiabilă.

Art. 11. CLAUZE FINALE

 • 11.1 Anexa nr.l - Fișa de voluntariat și Anexa nr.2 - Fișa de protecție a voluntarului fac parte integrantă din prezentul contract.

 • 11,2 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil» republicată, cu modificările ulterioare.

încheiat astăzi, .......................................................în trei exemplare, unul pentru Organizația

gazdă și două pentru Voluntar, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

Intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Organizația Gazdă

Voluntar


FISA DE VOLUNTARIAT

Denumirea postului:

Programul de voluntariat:

Responsabilități (se vor enumera în funcție de numărul total de sarcini presupus de post)

' Titular post:............................

(nume și prenume voluntar)

DESCRIEREA POSTULUI:

Scopul:

 • 1.

 • 2,

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

RELAȚII di: MUNCĂ:

Se subordonează direct:

Este în relații directe cu:

a, Perioada:.......................................................................................................................

b         Programul/orarul: ........................................................................................................

 • c. Locui de desfășurare: % la sediu;  % pe teren; % în alt loc (specificați),

d          Resurse disponibile:........... ..................................

SPECIFICAREA POSTULUI:

Cunoștințe și abilități necesare:


Cunoștințe și abilități dezirabile:


SANCȚIUNI (oBtionan

în autul încălcării normelor și regulilor de lucru, Coordonatorul de voluntari propune sancționarea voluntarului conform ,rllegulamentHlui de Organizare și Funcționare a activității de voluntariat din cadrul Poliției Locale Sector 1, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România”, precum și reglementărilor legale în vigoare.

ANEXA Nr, 4 la REGULAMENT


CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT

Seria

nr.


............................................................... „ cu sediul în.........................................................

..............................................................................................în calitate de organizație-gazdă, certifica faptul că domnul/doanma...........................................................................................

avînd CNP......................................... născut(ă) în anul..........., luna.......... ziua .....

în localitatea.....................................  județul  .....................................................................

fîul/fîicalui.......................................................si al/a............................................................

a participat în perioada..........................   la programul de voluntariat/activități de

voluntariat cu durata de ................................. ore, pentru ocupația/postul de....................

.................................  „.....,.................. în conformitate cu Contractul de voluntariat

nr........din data de....................................

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu Legea nr.78/2014 - privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare.

Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat.

ORGANIZAT IA-GAZDĂ prin.......................................... (reprezentant legal)


COORDONATOR VOLUNTARI,

(nume/prenu me/s e mu ă tur ă)