Hotărârea nr. 290/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 04.12.2020 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.120/28.04.2017 privind achiziționarea de servicii juridice

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrog ar ea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 n r,120/28.04.2017privind achiziționarea de servicii Juridice externe de către Poliția Locală Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr,36456/26.11.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmii de Poliția Locală Sector 1,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/3-402/27.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de administrați6 publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea' prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României iu. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Ținând cont de adresa nr.A42/26.11.2020 emisă de Primatul Sectorului 1, înregistrată la Poliția Locală Sector 1 sub nr.36426/26.11.2020 prin care s-a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre și a unui referat de aprobare având ca obiect abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/28.04.2017 privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(l), ari, 166 alin.(4), art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- începând cu data adoptării prezentului act administrativ, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/28.04,2017 privind achiziționarea dc servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul General al Poliției Locale Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților menționate ia alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul ari, 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, J aurențiu Drăgnșiiiu, CA- ‘ Oc ,

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefălan


Nr.: 290 Data: 04.12.2020