Hotărârea nr. 29/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.1A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr.E/15 577/20.12.2019;

 • -   Raportul de specialitate nr. E 15591 /20.12.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21,12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Con silului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 154/20.12.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 București;

 • -   Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 13332/27.08.2018 și planșa anexă a acestuia.

 • -   Studiu de rețele însușit de ing. A.M.A.         V.U.I. Mareș.

 • -   Studiu de însorire însușit de          S.E.D.E.V           >i ilustrare volumetrică

însușită de arh. B.L.L.S                  ■

 • -  Acord notarial proprietar lot adiacent-       Ș.B.        , autentificat sub nr.

1063/22.07.2019- BNP Albu.

 • -  Acord Ministerul Transporturilor nr. 3519/20.08.2019, Aviz Metrorex S.A. nr. M.04,01.01/2748/14.08.2019, cu condiționări, asumate de inițiator prin declarația notariala autentificată sub nr. 1012/15.07.2019- Biroul Notarilor Publici A.R.M

 • -  Proces Verbal de Pichetare însușit de Ing.           S.I.D.I ..

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările uJterioarc;

■ Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.Z. 'închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr .259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

In temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc), ari. 139 alin, (3) lit. e): art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. -sector J, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr, 154/20.12.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa dc Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației dc construire.

Art 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr, 2 fac parte integrantă din prezenta, hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D, și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor benefici arului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativa, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în. ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NeaguCONTRAS EM N EA7Â,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Ceia lan

cc baea

DE âCBCCCCWE C

Nr.:   29

Data: 28.01.2020

Mus,r< irjui tiucunișii

r^Si:CTORlILl

rvw w, p ri m n n d fcc furi. rn


ptffjp ti             pfNtrir          LÎTi'

BIROUL RRGLEMENTĂRI urbanistice: yi arhivă

C1 urmare a cererii adresate de SC \EO F LOR BASCA LAICE S.R.L. cu adresa i;i U-dnl Dacie       __ _

In nr 52297/1,3.12 2019, ?n cor.lonmu.lc cu prevederile legii i-r 350/2001 privnic a menirea , ritonulit^ta^EQWlT^7ro7 complet cinic ulLksrioare, se emile urjiui turul:                                             *                             --


IU'


’ ANEițĂĂ.j^littîiv hfimE+ii4tLC BulfiiiCări j L U1


I’ X l-.lj '

l’UD STR.                  'SECTOR I

Construire imobil rit locuințe colective - Ds+I‘ I 4E+5Eduplex m !s

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață tio .’355 mp. pioșriclale privară, «ia kirrn mențiunilor din f-Alrl ia Oala de U2.12.2019. Se brezinta acord nularfal eredimr iPLilccur VR A

I I2O<H 07.2019-UM* A.R.M.                          v.iv.z-u

INIȚIATOR: S.C. \EO FLOr’ea’sc LAKE S.R.L.                                                 .7

PROIECTANT: S.C, VERTIGO CONSULTING S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURA KIJR: arh,-urb.      MLDB (RUR- D E)           ■ '.'. 9         /

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂZOXÎ STUDIATA JN PUD:Zona Medială prin'l’UD induce pareclelr i|wWnMk imL,NlU!ui care .1 gcuiial aoeiti.umrați.i. dclimitnlu asllcl: Nord- Str Zăgazului ar 3: Sud - Intrarea Cofiței n;-2; Esl- ii.lnra de e i nou L:l | :c Sir Zuraizîilui' Vest- nr trac astrale ni. 263343. nr ? 12159, nr 265282                                                                                          ' ' '    '    ’

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Cn.nlb^ !’ U Z. înedidure iod median de circulație- la zona ce nord ■ aumstrtCa urtranu ic-i^n cuprins îiilrc Lazul Mmn ;j Ș;>s. Celenlina aproba: cit I I.C.G.M.B -ir.^l/lK I 1,2013. avizul arhiteclului șefi nr 27/12 09.21113. modificat ou FICC.M.B. nr.292/27.| ].2,)|.1, avizul amilecLtlui șef ț,r. I3/2N.07.20K imobilul ^te cuprins în U.T.R.4_S6 -emzonă mixtă cu funcțiuni dondr.nne e loc-ure eoledivd jna.țî] $i                  cu clădiri tivind regim l!o ccffljftrWrc mifauu ți disput [nun ri M|i:ni maxime de P115 itivciuri.

i'lJlțJluri urbanistici cormim P [J Z, - p.OTmax. - 6H%, Lii posiiîililiHea iKriperirii restului I cranului în proptuliede 75% cu clădiri cj maximum 2 nivclunțb mclu): ( U.l. max.-4; ll.irwi. P 15 i 6(1 metrii. Imiți(Ura maximi admislbdă este upjți cu distanța finire al;iiianic:ile. Imobilul nu se alia pe iKLii cuprinzând momi mei de islurrac hucuresteiw, publicată în M.0. nr. 113 din 15.02.2016 j: -tu se mii la mai puțin tic Ultt tn râtâ dc imobile a Hale pe acrasrn lista, conkirm :ii k>n:iu|nlor din Ceri i ficatul de urbanism i: r 2O49/23/Z/42449 din OR 12 n0]7 si CeTti j , i d Lnh'lri=m nr I421/30/Z/36427 din bl 10.2019.                                                                                          * ■~uuca..u uc uin.n.isiri

iDdifflhirli ■rrbnnițlki nKlemcnittif: P,<)1 max. (id)"-.-,. cu posiNUlul^ aCJpefirii restultt! Unmului in proprie         Eu eluiliii :ai nmimimi 2

■nvefun (8 Illetnk( ,U.T,nwt 4;U.miX. - P -15 (Ml metri}. liOllmieu jriuximă .i.liiiKih.lăesieep.il.i cu divianțn Jiture .ilmraineiiLe Rrlmțjrroa minimă furt Ul-alinlnnn-ni clădirile vtir fi timplinulL-cnnlcrm p|jn^-i de Reclementări I rhinisl.ee PUZ RelTicerdujhi....... rulă de (le J Imite le lai^k- - dădtnle vm- ahpi pL- palcnock L-ffldmkir inimic dispuse pe limitele laleralc ale

pancL.kk>r p,;jiLt ,a u distanța de maxim Jl.Of) metri de la alin ia meni;

Retrasnrea fața de limita pusterimarS a terenului cltidiriic se vnr re:ragc iată du limita pus teri tiara con mm: p.^tri de Reglementări LibaiiisUce

PREVEDERI PUD - PROPUSE:                       ■

Construcția se va amplasa eu respectarea speciR n|iilor planului de rcglementiiri vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE; Paiearaa si gararea autovehiculelor vnr respeela „Normele privind asifiirarea numămlui minim de meuri da paraare pentru .muie c:mstnicț:i ji amenajări .mim Late pe terii tu iul Municipiului Bu.- ui ești si a prosper mlnr necesare unei corecte li mm io nări a arterelor de ctraitlalic- nprnbale prin HCOMB nr 66/2111)6. AeeesLL auto și piwtmul se vor realiza din sliada Zăgazului, conlbmr avizului Comisiei Tehnice de Circii lății ui .33 ii 2 7,08 20 M ți plailȘj uiiusu a acestuia

L C HJPARE TEHMCfM'DH .ITARĂ: Fjtt tiblii’alnrle r.icni-dareu cuadniejlllor la rețelele puHfcs de aiimenlux: clucineJ Snidiu de rațalvitisuju de i:ig. A M A V.U.l. Maraj.

Duuumenuițio este insului dt; studiu de iusnidrâ (n^.sii’tk-      S .E . D . E . V.       și ilustrare volumetrică mviițită de arii. B L L

Soni'e. Șc prizăriră ;iuț!-rd nolai-ijal pi-opritlJi-lot                Ș. B .       . aU[tnIifÎLJl suh m. HX?3/Î2117.201 tlNJ* A R M * *

Se prezintă Acord Ministerul Triitispiimirikir ar. 3519/20,08.’2019. Aviz Vlelmrcx S.A. nr M.04 01 1)1/7748/14 Oft 20'9 -u’condilion'lri ' is-im-ue de ir.ițmtiw prin decl4f,i|i9 noUrijld .lulePlltkiHa sub nr. 1012/1^2019- Bipiu) Notarilor PuNki ARM       Sc Idee inuiițiuiraâ că'rmerm-

I condiționarea din avizul Menuet SA nr. M .64.0 I .CD j fUS/K 1)8 J()(9NP de u xc însene ttl Ca it a/Ft mei ani. =u drepl de radiere exUusiv ni Mult,MUS S.A., IjpLul ca imobilul ji «in»inic|nle cc unnHd , fi eoiricăle. lera^ purcura suturi. m„| alixRilc <fe Mftiri/menț.uni privind ai.ip.asatcu Jt. zona minuna de protecție iji sigmanța a metrc-ttlui, acestea iîimi supune imcruL-țiunii cu i'un st rucț i i II- subtemne de melitiu <t ne talc de consecința por surveni miluțe negative asupra ambelor ecnslii^ Otmde de melArU/JirioblB. caro tar li EBJJiu<aic nc L-heiluiiln piupiiLlani tiLpropnrțaitlcr iinobil.ilui și a ctmstmettilor ce unnetiză :i fi edilkJlL-, puund afw[a aj| stjjurjnța tl.ădlnkif.r^i țl continuii mirtnlnt i Jiii puiiri de vedere ut /gwnmuhji >1 vibrațirfiirl, Inwnenn celor sm mcnimnaic ;i in conlnictdc incbtl.nccu lecat.uj, «sum.iraa vnlieiliniului de i m ""leplint st.-iiuiiiik- ...............menim-i.it.- in uadrul ....................... nr JOI.' 15,07 Jtil ; |siti..L| NoLmlitr IVhlmi A R M

| j|ă tkeelu tic uiiii siih.icpreri(i|il Inchcberade RiwputguicA.N.C P,|, tir. 60658/11 07.2019.                                ’ ’’ ’

Sc prezintă fl.iees Verbal Ji- hchelari: iiisiisiL de Ing SIDI în umiii sethnțd Cdmîtiei Idintec de aiiietlajuFv » leritonuluiți urtanism nr. 15/29/19 12,2019, sc avizează Itivorabil l-.anul urbanistic de detaliu l'tvzcm-t 4VIK tanc un aviz leliim >i poare It Jiilnsii mirtul in scopul ujsioklfii P.U [?.

tlabomlriml Șl heneflL-uml PUD răspund pemrv exaclilnle.i tl.ndot p vcriJicitatcu înscrisurilor cuprinse in I’IJD cale Inee obiccmi nrezemuiui aviz. III eoni!,molara CU an 63 ului. 121 lilura g] dfn LețjiM tir. 21811 privind amenaja rea leritorililui și umanismul, cu nmdiikjrik si completările ullenu^in:,

Diranmenlalia tehnică țK-uiru miltii izarea executării lucrărilor de construira (DTAC1 sc ponte întocmi numai dună aprobarea 1= U D ii eu 0 D b șja 11 vi taleii mspe; 1 a n i în tac ma i a pre vederi I n r ac Mt □ ia                                                                             '

I reventul aviz mc vifab' de la dulii cm inșii tule pe mută duraUi Je valabi Untt a'irațtjfiiarului Jeurb4ntsrnttr.i421f.lfi''ZZUi427 din 01,10.21)19, e-nis < O 1 rlfllârlu ȘufWnihli I ul Municipiului IțwuKDli. In țazul aciidnptânidocumentației'Mi/ui plenul Cnbsillului I iKal al facliirtlJui l, în lennciuL do Valahilitalc al iraeifiun, procudun trebuie reluată. Dup.ă aprobate, acesta rnn^ms valabil afa^Vl'P c;’l I kuărărva ikr ttpniarc calc in vigoare.


V.G.G.


. auic-iiLil ic-ai kiiIt fir.


CU apă, canalizare. energic


ARHITECT ȘEF

Cichanu (ăpțuse.iIJUviu Xn.-i


Șef birou, lî aleea Miii.icl.i Ijiitkii


kinetdt.

Alina MiruAiFOSI CER TI ICATA S3 £e!'J'

:  ■ n- MflMACEMrhT AL

UR'dA AUDIT.il !.l Lh Jz CĂTRE

-TKTR.i i.'LHI l=i:41"A Lt ^>NACbM£hT A- TAi iT^T . :- afr: j:’j


ifctEk


Bd. Blum Manta nr. 9. Sectorul I rtueiiri^li; t)| [222 l ei. rdfl-21 -3 ] 9 I (). I3;       -i-40-21-31911) 06

F|,,n|l- rcaj-'Jrjiftjra:u.'nr.iiTnin.Li4l,m

i:ti.p:,7www nritnjriiisectoiT.ro'■ E

.H -. . U

L1 J. J

■ L 1

f L T      ■

a *

■ J0


^rcsin

TAREO

Ih *>

■ ■ ■ ■     >T

■ I                                 1

T,~

f :X’

J<?of:;c.G'3:£î pe; 1» cwt-ji

v-’if

xw -{ yN[

1 .

T -

J313M 413

5?7

JJ136B 41G

A71 j 1 545

1 i

J3D83 KM

567’SlA?

fi*

Ht4B4 20ft

5?'Al 5J.L

i J

' ăS7 A 1 j(A

a-

351KJ 272

cA’Aj 23?

! q

3XU5Î2V

AVA? 56l;

!

3{lsî" At*

-—J.


r-

P13E/E-

SI --It» -i’p


■-"AL

P+!E

k_2

II-

rtQ

If

îriO

M057fi

?tl9« t|

_     JL

j/yr ■%’ 1

'va

“■ >.