Hotărârea nr. 289/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 289 din 04.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1

A vând în vedere Referatul de aprobare nr. K/3106/27.11.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă nr. K/3107/27.11.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ nr. M-3-401/27.11.2020;

Ținând seama de Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Sectorului 1:

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 04.12.2020;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 96 alin, (2) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 2 lit. (b), art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Luând în considerare prevederile Ordinului Prefectului Municipiului București nr, 627/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 1, transmis de Prefectura Municipiului București sub nr. S.M. /P/24.299/03.11.2020 și înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 49568/03.11.2020 și la Secretarul General sub nr. C/l53/03.11.2020 precum și Procesul Verbal intermediar cu privire la deschiderea ședinței ordinare, aprobarea ordinii de zi și depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Sectorului 1, respectiv, domnul Bârgău Mar ian-Aurel ian, domnul Ozata Alev Burhan și domnul Podaru Dan-Niculae nr. 15 din data de 23.11.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/28.01.2020 privind pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021;

în temeiul art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuni verși tar de stat și particulare din Sectorul 1, conform Anexei nr.l și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2> începând cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3- (1) Primarul Sectorului l, Administrația Unităților de învățământ Preuniversîtar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și persoanele nominalizate la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Tehnică Legislativă,, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 21 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocata în temeiul att. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela \icoleta CeSIan UW'iMifr

Nr.: 289

Data: 0442.2020

Anexa nr.l La Hotărârea Consiliului Local sector l nr. 289/04.12.2020 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Lnurențiu Drăguțin


Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație ți în Comisiile pentru Evaluarea ți asigurarea calității în instituțiile de învățământpreuniversitar de stat din Sectorul 1Nr.

crL

Nr. crt.in rețeaua școlara

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIER 1

CONSILIER 1

CONSILIER.'

1

1

GRĂDINIȚA NR. 42

PRE.

STR. GALA GALACTION NR. 1

021.224244(1

l

IUL1A- LUMINI ȚA HALAT

2,

2

GRĂDINIȚA NR.44

PRE

STR. BAKLOGEN1 NR. 24; STR. IZBICEN1 NR. 1-3

021.6673207

1

ALBERTO-IQSIF

CAR Al AN

3

j

GRĂDINIȚA NR. 46

PRE

STR. MARMOREI NR. 13-15

021.6673475, 021.6676045

1

ALEV-DURUAN

OZATA

4

4

GRĂDINIȚA NR. 47

PRE

STR. M. VARLAAM NR. 140, STR.

EFLSCOP VULCAN NR. 47A

021.6672545

1

ALINA GRIGORESCU

5.

5

GRĂDINIȚA NR. 50

PRE

STR. N1COLAE 1ORGA NR. 5;

CĂDEREA BASTILIE1 NR. 13

021.2128804, 021.3163635

I

MIHAIIANCU DANCIU

6.

6

GRĂDINIȚA SPECIALĂ

PENTRU HIPOACUZIEI NR. 65

PRE/SPE

STRADA N1COI.AE CARANF1L NR. 24

021.2329S19, 021.2322851

1

EMANUEL-VICTOR

PICII

7

c;

GRĂDINIȚA NR. 116

PRE

STR. MENDELEEV NR. 27

021.3168043

1

V1CTOR-ANTONTU

JUGĂNARU

5

tQ-

GRĂDINIȚA NR. 122

PRE

S TB. DÂNEASA NR. 12

021.2320179

1

DANIE L-CONSTANTIN CRJNGU


Nr. cit.

Nr. crt.în rețeaua școlara

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

9.

12

GRĂDINIȚA NR. 206

PRE

STR. C. DISESCU NR. 37;     STR.

LĂCULEȚ NR. 12;    STR.

DOBROCLANU GIIEREA NR. 156, STR.

WITTING NR. 15

10.

15

GRĂDINIȚA NR. 251

PRE

STR. VENEZUELA NR. 1k     STR.

VIIF.RCANI NR. 89

II.

16

GRĂDINI ȚA NR. 252

PRE

STR. ALEEA ALEXANDRU NR. 34;

CALEA DOROBANȚI NR. 60, STR. FRUMOASA NR. 24

12.

18

GRĂDINIȚA NR. 283

PRE

BD. FICUSULUI NR. 25, CALEA

FLOREASCA NR, 165

12.

19

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 2

PRE

STR. G-RAI CRISTESCU NR. 5

!4.

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"SFINȚII VOIEVOZI"

PRE, PRJ, G1M

STR. ATELIERULUI NR.25; STR.

A.I.CUZA NR. 58

15

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITL’LESCU"

PRI, GIM

ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

15.

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

PRJ, GIM

CALEA VICTORIEI NR. 114

17

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6

PRE. PRI, GLM

STR. C-TIN DOUROGEANU GHERLA NR. 74, ȘOS. GHE. I. SISEȘTl NR. 66-68

18

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

PRI, GIM

STR. NEAGOE VODĂ NR. 11

NR. TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIER 1

CONSILIER 2

CONSILIER 3

021.2229287, 021.2320434, 021.269,3341, 021.3112991, 021.3139069

1

Ni COLET A STANCU

021.2301417.

021.2301275

I

FLOREA IORDAN

021.2302206

1

FLORIN BANL'TA

021.2223077,

021.2322617,

021.2330074, 021.2322093

1

S1MINA MAYER

021.3156889

1

MIHAELA CARMEN DUMITRU

021.3179916, 021.3127572, 021.3181416, 021.2228653

2

CĂTĂLINA CĂȘVEAN

FLORENTINA

GASPAR

021.2236303

2

DAN GALBEN

RACHILA

NICOLETA STANCU

021.3169918, 021.3169236

2

M1HA11ANCU

DANCIU

DANIELĂ

JUGĂNARU

021.2332730

2

SER GUI SF.REȘI

DANIEL-CONSTANT1N CIUNGU

021.2321531

2

STEFĂN LUCIAN

LUKACS

Nr. crt.

Nr crLîn rețeaua școlara

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

.NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

19.

-5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. IICL1ADE RĂ.DULESCU"

PRE: PRI. GINI

ȘOS. KIȘELEFF NR. 5,     STR.

HENRI COANDĂ NR. 24B; STR.

MONETĂRIEJ NR. 2

20.

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HERÂS TRÂU"

PRI GJM

STR. BORȘ A NR. 27

21

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

PRE, PRI, GIM

BD. PETRILA NR. 10-12;     STR.

CORALILOR NR. 59-61

22.

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PI A B RAȚIA NU"

PRI, GIM

STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

23.

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU"

PRI. GIM, GIM-SP

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

24.

30

ȘCOAIA GIMNAZIALĂ

"VASILE ALECSANDRI"

PRI, GIM

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 32-34

25.

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

PRE, PRI, GTM

STR. V1RG1L1U NR. 40;     STR.

POPA TATU NR. 47;     STR. BIHOR

NE. 31

26.

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

PRE, PRI, GIM

STR. COPȘA MICĂ NR. I; STR. SÂNGERULUI NR. 23-27

27

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

PRI, GIM

STR. BARBU LĂUTARII NR. 4

2S.

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"PETRE ISPIRESCU"

PRJn GIM

STR. VASILE GHERGHEL    NR. 2

NR. TELEFON

NR, CONSILIERI

CONSILIER 1

CONSILIERI

CONSILIER 3

021 3163631, 021,3163633, 021.3163634, 021.2128803, 021.3163632

3

MÂDÂLINA

UDRESCU

021.2326613

2

MARIAN AUR ELI AN

BÂRGÂU

DRAGOȘ DEACONU

021,3510198, 021,6676704

2

CĂTĂLINA CAȘVEAN

VIOREL-DANIEL CFtlRVASĂ

021.2226590

2

CĂTĂLINA CĂȘVEAN

DORU-BERF, BULATA

021.2301501, 021.2301673

2

ALEXANDRU CIIIUR

ALEV BURHAN

OZATA

021.3138287

2

CĂTĂLIN BUCUR

VICTOR-ANTONIU

JUGĂNARU

021.6370361, 021.3159559,

021.3159555, 021.3168510

2

0T1LIA SORETE-

ARBORE

021.220,5484,

021,2201651

2

FLORIN IV AN

MARIANI BARBU

021.2223072,

021.2234873

2

TUI.ÎA- LUMINIȚA

HALAȚ

021,2241163, 021,2244834

2

ION BUZOI AN U

DA N-Nl CULA E

PODARU

Nr.

crt.

Nr ert.în rețeaua școlara

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

29.

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

11SF. NI COI. A E"

PRE, PRI, GIM

STR. LAINICI NR. 4-8

30.

36

Ș CO AI .A GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRTGORESCU'1

PRI, GIM

STR. CORALILOR NR. 1; STR.

HRISOVULUI NR. 24

31-

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

178

PR], GIM

STR. DRIDU NR. 2

32.

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

179

PRE, PRI, GIM

STR. ARDEALULUI NR. 34

33

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181

PRE, PRI, GIM

STR. NAZARCEA NR. 30

34.

40

ȘCOALA.GIMNAZIALĂ

"ALEXANDRU COSTESCO"

PRE, PRI, GIM

STR. AMINTIRII NR, 36

35.

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183

PRE, PRI, GIM

STR. DUNEI NR. 1

30.

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. (84

PRI, GIM

STRADA ȘTEFAN MAGHERI, NR.13

37.

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA VÂCÂRESCU1'

PRI, GIM

STR. STANTSLAV CIHOSCHI NR. 15

38

44

ȘCOALA GIMNAZIAIĂ NR.

192

PRI, GIM

STR. MUNTENIEI NR.28

39.

45

COLEGIUL NAȚIONAL

"SFANȚUL SA VA"

GIM, LIC TEO

STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23

NR. TELEFON

ML CONSILIERI

CONSILIER 1

CONSILIER 2

CONSILIER 3

021.2241846.

021.2241837

2

CARMEN

CIUCULESCU

MARIAN-AURELIAN

BÂRGĂU

021.6671547,

021.6673815,

021.6672765

2

LAURENȚIU DRĂGUȘIN

ALBERTO-1OSIF

CARAIAN

021.667.0335,

021.6672050, 021.6675554

2

CARMEN

CIUCULESCU

021.6670247,

021.6674272

2

LAURENȚIU DRĂGUSIN

ALBERTO-1OSIF

CARAIAN

021.3105599, 021.3105970, 021.3100533

2

NED VICOL

FI .OR EA IORDAN

021.6674540

2

CĂTĂLIN

MARINESCU

V1OREL-DAN1EL

CHIR VAS A

021.6673280, 021.6685383

2

ALEXANDRU

QPRIȚA

V1OREL-DAN1EL

CHIRVASĂ

021.6672225

1

NED VICOL

021.3163630

2

GEORGIANA

ONIȘORU

021.6670296, 021.6671265

2

ALEXANDRU HOZOC

REMUS STOICA

021.3100773,

021.3126821,

021.3149294, 021.3144284

3

DANA IACOB

CĂTĂLINA

CAȘVF.AN

DAN-NICULAE

PODARU

Nr.

crt.

Nr. crt.în rețeaua școlara

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

+0

46

COLEGIUL NAȚIONAL "I.L.CARAGIALE"

GIM, LIC TEO

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

41

47

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR

VIANU"

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. ARH. IONMINCUNR. 1(1

42.

43

COLEGIUL GERMAN "GOETHE"

LIC TEO, LIC VOC

SIR. STAN1SLAV C1HOSCHI NR. 17;

SIR. CHRLSTIAN TELL NR. 22

43.

44

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU"

GIM, LIC TEO

STR. S. [.UDWTG ROTH NR. 1

44

50

COI .EGILL NAȚIONAL "ION NECULCE"

PRE, PRL GIM, LIC TEO

STR. ION NECULCE NR. 2

45.

51

LICEUL TEORETIC "IEAN MONNET"

LIC TEO

STR. JEAN MONNET NR. 2; CALEA

FLOREASCA NR. 96

46.

52

LICEUL TEORETIC

"C-T1N BRÂNCOVEANU"

PRI, GIM, LIC TEO

STR. PAJURA NR. 9

47

53

LICEUL TEORETIC "N1COLAE1ORGA'1

PRI, GIM, LIC

TEO

BD. ION MU 1ALACHE NR. 126

46

54

LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO BOTEV"

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA GRIV1ȚEI NR. 56

49.

55

LICEUL TEORETIC

"ALEXANDRU VLAHUȚĂ"

PRI, GIM, LIC

TEO

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 5

NR. TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIER 1

CONSILIER 2

CONSILIER 3

021/2301031, 021.2302391, 021.2311107, 021.2302896

3

LAURENȚJU D RĂGUȘIM

ALEV BURHAN

UZATA

DINU-N1COLAE

GHEORGHE

021,2226670

3

CORNEL BARBUT

MARIAN-AURELIA N BĂRGÂU

DORU-EEBE EI RATĂ

021.2113423, 021.2101776,

021.2113040

3

ANDRELCRISTIAN

NICOLAESCU

CĂTĂLINA

CÂȘVEAN

1ULIANA-DORINA MILOȘ-OLTEANU

021.2242385, 021.2245018

3

PUTU CALIN

DINU-MCOLAE

GHEORGHE

VIOREUDANIEL

CHIRVASA

021.2235555, 021.2224145,

021.2224179

2

IULTA- LUMINIȚA

HALAȚ

MAR1AN-AURELIAN

BÂRGĂU

021.2301401, '

021.2305078,

021.2317400,

021.2304887

3

□ANA 1ACOB

ALEV BURHAN

UZATA

DINU-NICOLAE

GHEORGHE

021.6670890, 021.6674295, 021.6670550, 0216675910

2

ANDREI-CRISTIAN

NICOLAESCU

021.2242026, 021,2332780

2

IULIA- LUMINIȚA HALAȚ

ADRIAN IOAN

LAMBRULESCU

021.3108473, 021.3173348

2

OANAIACOB

021.2305292,

021.2338277

3

ALEV BURHAN

UZATA

RALUCA-N1COLETA

HAT.TȚ

Nr. rrt

Nr.

crt.în rețeaua școlara

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

50,

56

LICEUL TEOREI IC BILINGV "M1GUEL DE CERVAM ES"

G1M, LICVOC

CAT.EA PLEVNEI NR. 38M0, STR. SF.

CONSTANTIN NR. 6

51

57

LICEUL DE ARTE PLASTICE "N1COLAE TONITZA"

PRI, GIM, LIC

VOC

STR. G-RAL BERTHELOT NR 58; BD 1ANCU DE HUNEDOARA NR. 25*27

52,

58

59

61

COLEGIUL NAȚIONAL DE

MUZICĂ "GEORGE ENESCU’1

PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC

STR. GHEORGHE MÂNU    NR. .3(1

53.

LICEUL GREC O< ATOL IC

■TIMOTEI CITARIU"

LIC TEO

STR. BUCEGI NR. 97

54.

COLEGIUL ECONOMIC

’VIRGIL MADGEARU"

LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

BD. DACIA NR. 34

55.

62

COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"

COL TEH, LIC

VOC

STR. JIULUI NR. 163

56.

63

COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRE/IȚA"

LIC THE, LIC TEO, LIC VOC, PROF, POS

CALEA GRIVIȚEI NR. 363

57

58

64

COLEGIUL TEHNIC "DINI CU GOLESCU"

LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

CALEA CIULEȘTI NR. 10

65

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE TOAN N, SOCOLESCU’

LIC TEH

STR. OCCIDENTULUI NR. 12

59

66

COLEGIUL TEHNOLOGIC "VIACESLAV HARNAJ"

LIC TEH, LIC TEO

RD. FICUSULUI NR. 20-26

NR. TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIER 1

CONSILIER 2

CONSILIER 3

021.3149312,

021.3125821

3

NAUSICA POPA

ANDREI VITIUC

021.2302793, 021.2312890, 021.2302794, 021.3131216, 021.3145529, 021.3100814

3

OTILIA SORETE-

ARBORE

AURELI AN DEN 13

NEBEL

ADRIAN-VIOREL

OJANU

021.3108870, 021,3108871, 021.3108890

3

RADU HER1NEAN

EMANUEL-VICTOR P1CU

021.6678434,

021.6671682

2

ANDRE1-CRIST1AN

N1COLAESCU

VALENTINA

MORARU

021.2117256, 021.2110723

2

RALUCA C1UNGU

DANIELA

JUGÂNARU

021.6675585,

021.6685867

2

remus-cătAlin

ȘERBAN

021.2240770, 021.2240605

2

PUTU CALIN

021.6370484, 021.6370494

2

ION BUZOIANU

MARIAN RARBU

021.3108958,

021.3108955

2

OTILI A SORETE-

ARBORE

FLORENTINA

GASPAR

021.2327165,

021.2332843

1

ȘTEFAN MARIUS

MUSCALU

Nr, crL

Nr.

crt.în re(eaua școlara

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

60.

67

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI CO AN DA'"

L1C TEU, POS

BD. FICUSULUI NR. 44

61

COLEGIUL TEHNIC ’MIRCEA CEL BĂTRÂN1'

GIM-SP, LIC THE, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR, FEROVIARILOR NR. 37

62.

69

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAt I"

LICTHE. I.IC

VOC

STR, BUTUCENI NR, 10

63.

7(1

LICEUL TEHNOLOGIC

"DIMITR1E PACTUREA”

PRE, PRI, GIM/SPE

STR. BĂICULEȘTI NR. 29

64.

71

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ FENTRU SURZI NR.]

PRE, PRI, GIM/SPE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 5

65

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7

PRI. GIM/SPE

STR, SURORILOR NR. 4

66.

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 8

PRE, PRI, G1M / SPE

STR. VICTOR DAIMACA NR. 2

67

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 10

PRE, PRIM, GIM/SPE

STR. G-RAL BERTHELOT    NR. 20,

STR. NEATÂRNĂRII NR. 5, BD.

BUCUREȘTII NOI NR. 122

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "TOSIF SAVA"

PRE, PRIM, GIM

STR. CONSTANTIN DISSESCU NR. 37

69

76

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EUGEN BARBU’1

PRE. PRIM, GIM

STR. IVAN PETROVICI PAVLOV NR. 2-4

70.

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE

ARTE NR. 3

G1M/AR

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. !0i

71

79

CLUBUL COPIILOR SECTOR]

GIM

STR. HERMAN OEERTH NR. 2

NR. TELEFON

NR.

CONSILIERI

CONSILIER 1

CONSILIER 1

CONSILIER 3

021.2323616, 021.2323552, 021.2323734

2

VLAD PETRACHE

MCOLETA STANCU

021.2242376,

021.2241955

2

CARMEN cnicin.F.scu

021.2207795,

021.2207750

2

DINU-NICOLAE

GHEORGHE

VIOREL-DANIEL

CHERVASĂ

021.6670195, 021.6672326, 021.6670164

2

REMUS’CÂTÂLIN

ȘERBAN

021.6672090

2

NAUSICA POPA

021.6673995

2

ALINA GRIGORESCU

FLORIN IVAN

021.6675295

2

REMUS-CÂTĂLIN ȘERBAN

021.3141030

2

DUMITRU MIHAELA CARMEN

RALUCA-MCOLETA HAI.IȚ

021.2312470

2

MIR. CE A SAVIN

ADRIAN-VIOREL

OIANU

021,2240937

2

OANA 1ACOB

021.3142361

2

CĂTĂLIN’ BUCUR

021.3] 12346

1

NAUSICA POPA

Anexa nr.2

Hotărârea Consiliului Local Sector 1

Nr. 289/04.12.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDIN ȚĂ L aureii țiu Drăgușin

Reprezentanții Constiiului Locui al Sectorului I în Consiliile ele .Adoiim Evaluarea și asigurarea calității în instituțiile de învățământ pnarnii^rsi

p artif u lave i!in Set torul


Nr.

cri.

Nr. crt. din rețeaua școlară

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TEI ,KEON

Reprezentantul Consiliului Local al

Sectorului 1

1

5

Grădinița „Happy Kids"

PRE

STR. SCO Al A FI .ORE AS CA

NR. 3

0212305035

MAR1AN-AURELIAN BÂRGÂU

-

6

Grădinița „Kann's Kids Academy”

PRE

STR. HERMANN OBERTH NR.

33

0212550005

DANEEL-CONSTANTIN CIUNGII

3

8

Grădinița „Mary Pop p ins”

PRE

STR. ARON COTRUS NR. 69E

0212333868

ECATORINA RALUCA CONDURACHI

4

9

GRĂDINȚA „MINITERRA K1NDERGARTEN' cu program norma] și program prelungit

PRE

INTRAREA MĂGURICEA

NOUĂ NR.5

GEANTN-GEORGIAN

JURUBITĂ

5

13

Grădinița cu program norma! ți program prelungit ,.Teddybar 2”

PRE

STRVIRGIL PLEȘOIANU NR.l

IULIA-LUMINIȚA HALAȚ

6

15

Grădinița ”Monlcssori Rids at Work”

PRE

STR.GIILDO VEANU NR 6

ECATERINA RAI UCA CONDURACHI

7

18

Grădinița „Kinderaka.de mie”

PRE

STR.SF.VOIEVOZINR. 28

0311.048.863

ALEV BURI IAN OZATA

Nr. crL

Nr. crt. din rețeaua școlară

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

8

20

Grădinița ”01 ga Gudynn Internațional

School”

PRE

9

25

Școala Primara „TeddybaC

PRE, PRI

10

26

Școala Primară „Smart ECids"

PRE, PRI

11

28

Școala Gimnazială „Liberă Waldorf”

PRE, PPL GIM

12

29

Liceul International „loanid”

PRI, GIM.LIC

13

30

Liceul Teoretic"Genesis College”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

14

32

Școala Gimnazială „Avenor"

PRI, GIM

15

33

Școala Gimnazială „ALETHEEA”

PRI, GIM

16

34

Liceul Teoretic „Școala Mea"

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

17

41

Grădinița cu program normal și program prelungit „KJujie Kinder”

PRE

18

46

Școala Primară și grădinița cu program prelungit "Montcssori School Orizonturi Libere"

PRE,PRIM

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

Reprezentantul

Cnnsilîului Local al

Sectorului 1

STR. Făgăraș nr.6

021.4106995

CĂTĂLINA CĂȘVEAN

STR.CAROL KNAPPE NR. 57

021.2224455

IULIA-LUMINIȚA

HALAT

STR. CONSTANTIN dobroghanu gherla nr.

22A

021.2328533

RALUCA UDRESCU

STR. GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT NR. 25

021.2225275

EMANUEL-V1CTOR

PICU

STR. NICOLAE IORGA NR. 21

0316.203.697

BOGDAN FLOREA

STR. STRAULEST1 NR. 89A

031450562

VIOREL-DANIEL CHIRVASĂ

STR. DRUMUL PĂDUREA

PUSTNICU NR. 125A

021.3860210

RALUCA-IOANA

DUMITRU-CRJNGU

STR. PISCUL MOȘULUI NR. 10

0314.056.501

DANIELA POPA

STR. VALIUG NR. 12-18

BOGDAN ANGELO CODREANU

STR.LT.AV1ATOR

GHE.STÂLPEANU NR.29

GEANIN-GEORGIAN

JURUBITĂ

STR. INTRAREA UNDIȚEI NR 11

EMANUEL-VICTOR PICU