Hotărârea nr. 288/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 288 din 04.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului sau de prestări servicii, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale, proprietate privată a statului sau de prestări servicii Sector 1, constituită conform Legii nr. 550/2002

Având în vedere Referatul de aprobare nr. M2-477/27.11.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M3-397/27.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ - Compartimentul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 04.12.2020;

în virtutea prevederilor art. 6 alin. (1) iit. a) Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 1341 din 27 noiembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003 privind aprobarea listei spațiilor comerciale și de prestări de servicii care vor fi vândute conform Legii nr, 550/2002;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 234/2003 privind împuternicirea primarilor sectoarelor 1-6 să semneze pentru și în numele Municipiului București contractele de vânzare-cumpărare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, în temeiul Legii nr. 550/2002;

Văzând dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 404/2007 privind împuternicirea primarilor sectoarelor 1-6 să efectueze, în numele și pentru municipiul București, procedurile privind obținerea numerelor cadastrale și intahularea în cartea funciară a dreptului de proprietare , pentru spațiile comerciale cu altă destinație aflate în administrarea sectoarelor municipiului București și care fac obiectul Legii nr. 550/2002;

Potrivit Ordinului Prefectului Municipiului București nr. 627/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul art. 5 lit. dd), art 129 afin, (2) lit. c) și alin. (6) lît.b), art. 139 alin. (2) și afin. (5) lit. c), art, 196 alin. (1) fit, a), art. 287 lit.b) și art, 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii Sector 1, următorii consilieri locali:

  • a) A ndrei-Cristian N icol ae seu;

  • b) D an i el -C on stantin Ciungu;

  • c) Marian-Aurelian Bârgău.

  • Ar t.2.- (1) Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate Ia art.I și Compartimentul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2 ) Serviciul Tehnică Legislațivă, Secretariat și Arhiva va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 7 abțineri-numărate la voturi împotrivă, conform legii și l vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘED IN ȚĂ, Laurențiu Dră^usin wCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cela lan

Nr.: 288 Data: 04.12.2020