Hotărârea nr. 287/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 287 din 04.12.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/16.07.2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită Centrul Educațional Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru revocarea. Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/16.07/2020privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumită Centrul Educațional Sector 1

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. i/1455/26.11.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/1456/26.11.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/5503/27.11.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-400/27.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate âl Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-soc ia le, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, muss-mediu și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în v ir L u leu pj e v eder iloi Cons t i Iuți el României;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 1 it. j), art. 7 alin. (1), alin. (4) și art. 8 al în. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 28657/2020, adresa Primarului Sectorului 1 nr. i/1259/05.10.2020 și documentele anexate acesteia, precum și adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 32486/2020;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. -139 alin. (I) și alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr. 194/16.07.2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personali Late juridică, în subordinea Consiliului Lucal al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectorat nl Școlar al Municipiului București, dtmuniilă Cent iul F, ducat ional Seci or 1, preuimi și actele subsecvente acesteia.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate Ia alin, (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul an, 133 alin, (l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Laurențiu Drăgușin


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefălan

(ZJt A    <

Nr.: 287

Data’! 04.12.2020