Hotărârea nr. 286/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 04.12.2020 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 18/31.01.2018 privind numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr, 18/31,01.2018privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. i/1452/26.11.2020;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/1453/26.11.2020 al Direcției Management Resurse Umane și nr. M/3-393/27.11,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea pravederi lor Constiluției României:

în conformitate cu prevederile art. 64-65 din Legea nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 244, art. 543, ari. 554 alin. (7) șî alin. (9) și art. 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1). art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art.l.- Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 18/31.01.2018 privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public dc către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, ca unu are a abrogării la data de 05.07.2019 a prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art, 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate Ja alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.


Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 7 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04,12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin, fi) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, La u ren fiu Drăgușin


CONTRASEMNEAZĂ.


Nr,: 286

Data: 04.12.2020SECRETAR ^HNERAL

Daniela Nieolcta Cefalan