Hotărârea nr. 285/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 285 din 04.12.2020 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.128/04.05.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.128/04.05.2018 privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr, 36167/25.11.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr, M/3-398/27.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativa la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;'

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr, 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției iocale;

Ținând cont de adresa nr. A34/24.11.2020 emisă de Primarul Sectorului 1. înregistrată ia Poliția Locală Sector 1 cu nr.36081/24.11.2020 prin s-a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre și a unui referat de aprobare având ca obiect încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector l nr. 128/04.05.2018 privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 aiin.(l), art.166 alin.(4) și art.196 alin.(l) Ih.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- începând cu dala adoptării prezentului act administrativ se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 128/04,05,2018 privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1.

Art2.- (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul General al Poliției Locale Sector 1 vor duce ia îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților menționate la alin, (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată du 18 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Cefălan

Nr.: 285

Data: 04.12.2020