Hotărârea nr. 283/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 04.12.2020 privind aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Comisiei locale de ordine publică Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 36261/25.11.2020 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Poliția Locală Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/1475/27.11.2020 ai Direcției Management Resurse Umane și nr.M/3-399/27.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 04,12,2020;

In virtutea prevederilor Constituției României:

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările șî completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 28 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscaLbugctare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), alin. (5) lit. c) și alin.(6), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică Sector 1, organism cu rol consultativ, în următoarea componență:

 • a) Primarul Sectorului 1

 • b) Șeful unității teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia

 • c) Șeful Poliției Locale Sector 1

 • d) Secretarul General al Sectorului 1

 • e) Laurcnțiu Drăgușin - consilier local

1) Adrian-Viorel Oianu - consilier local

g) Marian-Aurelian Bârgău - consilier local

Art.2,- (1) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică Sector 1 este asigurat de către persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1.

(2) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică Sector 1 se constituie prin dispoziția Primarului Sectorului 1.

Art.3.- Comisia locală de ordine publică Sector 1 funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Celelalte prevederi anterioare referitoare la constituirea ori modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică Sector 1 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 voi- duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 abțincri-numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind piezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘED^J^ Laurcnțiu Dirăgusî[i'-'U(.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicdeta CcSlan

Nr.: 283

Data: 04.12.2020

Anexa la Hotărârea Consiliului Local

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei

Locale de Ordine Publică Sector 1

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art.l. Comisia locală de ordine publică Sector l este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Comisia locală dc ordine publică se organizează și funcționează în baza prezentului Regulament, elaborat cu respecatrea prevederilor Legii poliției locale nr. 155/2010, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Comisia locală de ordine publică este organism consultativ care emile avize cu caracter consultativ, referitor la organizarea și funcționarea poliției locale, potrivit competențelor și domeniilor de aplicare stipulate în Legea poliției locale nr. 155/2010, republicata, cu modificările și completările ulterioare precum și în Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Capitolul H

Componența comisiei locale de ordine publică

Art.4. Comisia locală de ordine publică Sector I este constituită din :

- Primarul Sectorului 1

Șeful unității teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acesteia

Șeful Poliției Locale a Sectorului 1

Secretarul Sectorului 1

Consilier local

Consilier local

Consilier local

Art.5. Funcția de președinte al comisiei locale de ordine publică este îndeplinită de Primarul Sectorului 1,

Art.6. (1) în situația în care un membru al comisiei locale de ordine publică nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa, acesta pierde calitatea de membru.

(2) Membrii care și-au pierdut calitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) sau din alte motive care îi împiedică să iși îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile, vor fi înlocuiri cu persoane care ocupă funcțiile prevăzute la art 28 alin, 2) din Legea poliției locale nr.l 55/2011), republicata, cu modificările șî completările ulterioare.

Capitolul III

Atribuțiile comisiei locale de ordine publică

Art.7. (1) Comisia locală de ordine publica Sector l arc, potrivit prevederilor legale, următoarele atribuții principale:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul sectorului 1 ;

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a sectorului L

 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 1 . pe care îl actualizează anual;

 • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii șî siguranței publice la nivelul sectorului 1 și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 • e) evaluează cerințele specific și face propuneri privind necesarul de personal al Poliției Locale Sector 1;

 • f) prezintă Consiliului Local al Sectorului 1 rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine șî siguranță publică al Sectorului LÎn baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

 • (2) în scopul organizării și funcționării eficiente a poliției locale. Comisia locală de ordine publică îndeplinește și următoarele atribuții:

 • a) stabilește, în condițiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activității poliției locale;

 • b) aprobă, potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare necesare pentru funcționarea poliției locale;

 • c) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea poliției locale, în condițiile legii, și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității acesteia;

 • d) stabilește, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcționare a poliției locale și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

 • e) aprobă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine și siguranță publică al unitățiî/subdiviziunii admini strat iv-teri tonale.

Capitolul IV

Funcționarea comisiei locale de ordine publică

Art.8. Comisia locală de ordine publică Sector 1 se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului Sector 1 sau a unei treimi din numărul consilierilor locali,

Art.9. Comisia locală de ordine publica Sector 1 își desfășoară activitatea la sediul Primăriei Sectorului 1, situat în Bulevardul Banu Manta nr.9, București.

Art.10. (1) Membrii comisiei locale de ordine publică Sector 1 sunt convocați la ședințele organizate prin grija secretarului comisiei locale de ordine publică, cu ccl puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință, acesta transmițând și ordinea de zi,

 • (2) Convocarea se face la adresele transmise oficial ori puse la dispoziția secretarului Comisiei locale de ordine publică, de fiecare membju, respectiv e-mail, fax, telefon, etc.

Convocarea la inițiativa consilierilor locali sc face prin secretariatul Comisiei, prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali, în termen dc 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

Art.ll. în situații excepționale, Primarul sectorului 1 poate solicita secretarului comisiei locale de ordine publică convocarea de îndată a membrilor, transmiterea ordinii de zi făcându-se telefonic.

Art.12. Ședințele Comisiei locale de ordine publică Sector 1 sunt conduse de Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia de un membru mandatat.

Art.13. (1) în cadrul ședințelor comisiei locale de ordine publică se dezbat propunerile stabilite pe ordinea de zi care este hotărâtă dc inițiatorul convocării comisiei.

 • (2) Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de către membrii comisiei, la propuncra președintelui comisiei locale de ordine publică.

 • (3) Președintele comisiei locale de ordine publică își poate manifesta acordul cu privire la completarea cu noi propunei a ordinii de zi.

 • (4) Membrii comisiei locale de ordine publică au dreptul să ia cuvântul la fiecare punct de pe ordinea de zi, cu încuviințarea președintelui.

Art.14 (1) Dezbaterile din ședințele comisiei locale de ordine publică, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal care va fi semnat dc membrii prezenți.

 • (2) Secretarul comisiei locale dc ordine publică va constitui dosare speciale, numerotate și semnate, care vor cuprinde procesul verbal și documentația ce a fost dezbătută.

Art.15 Avizele sunt emise de comisia locală de ordine publică în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea documentației complete.

Capitolul V

Atribuțiile secretarului comisiei locale de ordine publică

Art.16- Secretariatul Comisiei locale de ordine publică Sector 1 îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) efectuează demersurile necesare pentru anunțarea membrilor Comisiei locale de ordine publică Sector 1 cu privire la data desfășurării ședinței și a ordinii de zi;

 • b) asigură redactarea procesului verbal de ședința și lumânarea acestuia membrilor Comisiei locale dc ordine publică Sector l în vederea semnării;

 • c) are în păstrare și asigură arhivarea documentelor Comisiei locale de ordine publică Sector 1.

 • d) transmite avizele cu rol consultativ emise de comisia locală de ordine publica către instituția solicitantă.

Capitolul V Dispoziții finale

Art.17. (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare al comisiei locale de ordine publică este supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 1.

(2) Modificarea sau completarea prezentului Regulament se poate face numai prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii poliției locale nr. 155/2010, republicata, cu modificările și completările ulterioare precum și a Hotărârii nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Nume Prenume

Funcția

Semnătura

Întocmit/Veri ficat/

Avizat

Data

State Răzvan Florin

Director General

Adjunct

Avizat

25.11,2020

Robu Paula Diana

Consilier juridic în cadrul Serviciului

Juridic, Proceduri, Managementul Calității

Verificat

25,11.1020

Roșea Maria Alexandra

Șef Serviciu Management Resurse Umane

întocmit

25.112020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

-PROIECT-


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Comisiei Locale de Ordine Publică Sector I

Văzând Referatul dc aprobare nr. 36261/25.11.2020 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Poliția Locală Sector 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art 28 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Lcgii-cadru nr, 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fi scai-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee). ari, 139 alin. (1), art. 166 alm. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica Sector 1, organism cu rol consultativ, în i1 n n ă l narea c o in po n eu i ă:

Primatul Sectorului l

N Șeful unității teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia

 • ■ Șeful Poliției Locale Sector I

Secretarul General al Sectorului .

 • *J' Consilier local

.j1 Consilier local

/>] Consilier local

Art.2. - (1) Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 1 este asigurat de către persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1.

(2) Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică Sector I se constituie prin dispoziția Primarului Sectorului 1.

Art.3. -Comisia Locală de Ordine Publică Sector 1 funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4,- Celelalte prevederi anterioare referitoare la constituirea ori modificarea componenței Comisiei locale de ordine publica a Sectorului 1 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ, conform art, 243 alin. (1) lit. a) dinO.U.G. nr, <3^/21)19 privind Codul administrativ,

cu


m od i li cir i Le^ți cqipAhARr । le li It er ioar e.

SE&’^A^ G WNJ?fUl Dahicfă NicoliiaiX'FamAN

I \O _

Nume Prenume

Funcția

Semnătura

întocmit/ avizat

Data

Raportam Georgeta

Șef Serviciu Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă

Verificat fa

State Răzvan

Florin

Director General Adjunct al Poliției Locale Sector 1

Avizat

25.11.2020