Hotărârea nr. 281/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 281 din 04.12.2020 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al doamnei Marinela Adam

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al doamnei Marinele A dam

în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările șî completările ulterioare;

Având în vedere Referatul constatator nr. C/l 50/26.11.2020 al Primarului Sectorului 1 și al Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând in considerare Raportul dc specialitate al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, nr.K/3108/27.11.2020 și nr. M 3-395/27.11.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de speciali late al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în virtutea prevederilor Constituției României;

Ținând seama de dispozițiile Ordinului Prefectului Municipiului București nr. 627/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 1, transmis de Prefectura Municipiului București sub nr. S.M. /P/24.299/03.11.2020 și înregistrat la Sectorul 1 ui Municipiului București sub nr. 49568/03.11.2020 și la Secretarul General sub nr. C/l53/03.11.2020;

Luând act de adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 52927/24.11.2020, prin care doamna Marinela Adam, consilier ales și validat din partea Partidului Social Democrat, aduce la cunoștința demisia sa din funcția de consilier local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 204 alin, (2) lit. a) și alin.(6) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se constată încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier lucal al doamnei Marinela Adam.

ArL2. Se constată vacantarca locului de consilier local al doamnei Marinela Adam.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Mangement Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 04.12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată in temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu DrâgușmVON l'RASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefălan

Nr.i 281 Data; 04.12.2020